Veřejná správa

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program vám otevře cestu k pochopení a poznání rozličných forem činnosti, organizace nebo jednotlivých procesů a vztahů ve veřejné správě, včetně postupů při vydávání správních aktů. Studium bude kultivovat vaše analytické schopnosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti – vedle výuky a výzkumu také v poradenství v oblasti veřejné správy, neziskovém sektoru či státní správě a samosprávě.

Seznámíte se nejen s příslušnými subjekty veřejné správy, ale také s její reformou, činností a jednotlivými procesy v rámci veřejné správy. Současně si rozšíříte schopnosti používat praktické poznatky z různých oborů souvisejících s činností veřejné správy.

Program vám také umožní specializovat se na konkrétní část veřejné správy. Budete mít na výběr čtyři specializace: finanční správu, katastrální správu, správu sociálního zabezpečení a všeobecnou veřejnou správu. Máte tak možnost své studium úzce specializovat a věnovat se opravdu té oblasti, která vás nejvíce zajímá.

Specializace finanční správa zahrnuje nejenom správu daní, ale i finance územních samospráv, celní právo, právní regulaci zdanění majetku a jiné fiskální oblasti.

Specializace katastrální právo zahrnuje nejenom katastrální právo, ale i základy práva životního prostředí, základy pozemkového práva a jiné oblasti související s katastrem nemovitostí.

Specializace správa sociálního zabezpečení zahrnuje nejenom právo sociálního zabezpečení, ale i základy pracovního práva, správu zaměstnanosti a jiné oblasti související s oblastí sociálního zabezpečení.

Při studiu se mimo jiné naučíte zpracovat a odůvodnit správní rozhodnutí, vysvětlit souvislosti a vztahy mezi správním právem a souvisejícími obory a vhodně a správně aplikovat právní předpisy na různé praktické situace. Dozvíte se také, jak navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případů z oblasti veřejné správy a jak vybrané řešení zdůvodnit.

Dále se naučíte prezentovat své znalosti a dovednosti v příslušných oblastech specializace. To bude navíc doplněné jazykovou znalostí a schopností práce s právními informačními systémy.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímáte se o veřejnou správu, její organizaci, fungování?
  • Pracujete ve veřejné správě?
  • Chcete proniknout do právní regulace úřední činnosti všeobecné veřejné správy i jejích specializací?
  • Chcete vědět více o veřejné správě a chcete se vyznat v jejím leckdy složitém světě?
  • Zajímáte se o finanční právo, katastrální právo či právo sociálního zabezpečení?
  • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovídáte ano, tak je tento program přesně pro vás.

„Studium veřejné správy jsem si vybrala, abych získala kvalitní teoretický základ pro mou pracovní praxi na úřadu a zároveň abych někdy v budoucnu případně nezůstala bez možnosti kariérního postupu ve státní správě. Obsah i forma studia zatím plní má očekávání. Získávám přehled o všech právních odvětvích, své znalosti nám předávají erudovaní vyučující s bohatými zkušenostmi ze soudní či správní praxe. Oceňuji i jejich vstřícný přístup. Největší výhodu kombinované formy studia pro mě představuje možnost poměrně dobře časově skloubit studium s pracovními povinnostmi v zaměstnání i péčí o rodinu.“

Markéta Ambrožová Markéta Ambrožová
studentka Veřejné správy

Praxe

Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu. Kombinované studium je koncipováno tak, aby studenti měli možnost načerpat celou řadu poznatků, které jejich činnost obohatí a umožní jim vnímat její právní rozměr.

Chcete vědět víc?

https://www.law.muni.cz/content/cs/

Uplatnění absolventů

Tento prakticky zaměřený studijní program je koncipován tak, abyste získali kvalifikaci pro práci ve státní sféře, samosprávě i v soukromém sektoru. Budete schopni zvládnout jak činnost kvalitního profesionála, tak i voleného funkcionáře ve veřejné správě na všech úrovních státní správy a samosprávy – a to včetně manažerských postů v jiných institucích veřejného sektoru. Zároveň je důležité upozornit, že absolvování bakalářského studia neumožňuje přístup k regulovaným právním profesím (např. advokát, soudce, notář, exekutor).

„Veřejnou správu ve směru Finanční správa v kombinované formě studia jsem si vybral proto, že je to šance, jak prohloubit znalosti a vědomosti v oblasti práva i při zaměstnání. Na pracovníky veřejného sektoru jsou kladeny čím dál vyšší nároky a prohlubování znalostí je možnost, jak těmto nárokům čelit. Na studiu nejvíce oceňuji kvalitu pedagogů, kteří mají krom svých akademických znalostí také znalosti z praxe a jsou schopni na praktických příkladech uvádět právo do života a činit jej srozumitelným pro všechny.“

Robert Gryga Robert Gryga
absolvent Veřejné správy

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 24. - 25. 4. 2021 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Načítám...

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2021. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

JUDr. Anna Richterová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: