Co se naučíte

Chcete být historikem? Na Masarykově univerzitě si můžete své přání splnit! Získáte zde potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti. Budete se věnovat českým a obecným dějinám od pravěku po současnost, seznámíte se s moderními metodami historické práce, naučíte se samostatně vyhledávat a třídit informace, pracovat s textem a historickými prameny, budete schopni porozumět souvislostem dějinného vývoje.

Během studia navštívíte řadu archivů, muzeí, knihoven a dalších historických pracovišť. Čekají na vás přednášky a semináře předních domácích odborníků, samostatná vystoupení zahraničních vědců nebo se budete moci účastnit v rámci projektu Erasmus+ zahraničního studijního pobytu.

Rychlou orientaci na počátku studia, seznámení se s komunitou historiků a mnoho dalších praktických rad a dovedností získáte členstvím ve studentském spolku Masarykovi historici, který  vám vřele doporučujeme.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás historie a máte o ni zájem?
 • Chcete ji poznat do větší hloubky?
 • Hledáte souvislosti v různých jevech a dějinných událostech?

Třikrát ano? Pak neváhejte a podejte si přihlášku!

„Obor historie mě strašně baví, už dlouho na střední škole jsem věděla, že chci dějiny studovat. Nikdy by mě ale nenapadlo, kolik nového mi jejich studium na vysoké škole dá. Najednou to pro mě nejsou jenom letopočty a události, ztracené někde v minulosti, ale skuteční lidé a jejich světy. Čím víc je poznávám, tím víc chápu, proč je i ten náš svět takový, jaký je.“

Hana Švecová Hana Švecová
studentka programu Historie

Praxe

V kontaktu s konkrétními historickými pracovišti budete během studia mnohokrát: například  formou exkurzí, především však při zpracovávání samostatných kvalifikačních prací. Vlastní praxi si tak můžete najít sami v institucích, které vám budou z odborného hlediska nejbližší. K nejžádanějším praxím, ze strany studentů, patří například praxe v muzeích.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se budete orientovat především v problematice českých a obecných dějin od středověku po 20. století. Budete je schopni objasnit v širších souvislostech. Budete umět samostatně vyhledávat a třídit informace, pracovat s textem a historickými prameny, uplatňovat moderní metody historické práce a dokážete o oborových tématech napsat odbornou práci.

Díky studiu tak budete připraveni pro post odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních a bibliografických centrech a v muzeích. Dále také pro práci v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu a v odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi. Zájem o naše absolventy mají trvale zaměstnavatelé ze státní a veřejné správy vyžadující velmi dobré schopnosti v oblasti práce s informacemi.

Podmínky přijetí

V roce 2021 proběhnou všechny přijímací zkoušky v režimu online.

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1.11. do 28.2. Uchazeči, kteří se zároveň hlásí do jiných programů či na mezifakultní studium, budou muset splnit rovněž podmínky přijetí do daných programů či vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu práce na zadané téma.

Základní popis oborové zkoušky:

Uchazeči vypracují odpovědi na uvedené otázky. Odpověď na každou otázku musí mít rozsah nejméně 3 600 znaků včetně mezer. Práci na zadané téma (vypracované odpovědi) vložte ve formátu PDF přímo do vaší e-přihlášky nejpozději do 8.4.

Otázky:

 1. Význam reforem Karla Velkého pro utváření středověké Evropy
 2. Anglie v době Williama Shakespeara
 3. Kolonialismus v 19. století
 4. Československý odboj za druhé světové války
 5. Od počátku 20. století vznikala řada nových uměleckých směrů v literatuře, výtvarném umění, architektuře (futurismus, poetismus, surrealismus, dada, kubismus, Bauhaus a funkcionalismus atd.) nebo v hudbě (ragtime, blues). Zamyslete se nad společenskými změnami, které k rychlému nástupu moderny vedly a které moderna vyjadřovala.

Při hodnocení bude kladen důraz na:

 • faktografickou přesnost, výběr relevantních faktů
 • porozumění dobovému kontextu, schopnost nalézat souvislosti
 • přesnost a výstižnost formulací
 • rozsah a skladbu použité literatury a práci s ní (resp. s elektronickými zdroji vzhledem k současné situaci).
Vítané bude vkládání obrázků a map do odpovědí. U každého obrázku a mapy musí být uveden zdroj, ze kterého byly převzaty.

Cílem oborové zkoušky je ověřit znalosti a dovednosti získatelné v průběhu studia na střední škole. Schopnosti a znalosti formálnějšího zpracování jako např. u SOČ nebudou v rámci přijímací zkoušky ověřovány a zohledňovány.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě účasti v celostátních kolech SOČ v oboru Historie a v celostátním kole Dějepisné soutěže. Vyhledejte si přesné podmínky prominutí přijímací zkoušky zde. Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky, kterou najdete zde, přímo do e-přihlášky nejpozději do 28.2.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Celkový počet bodů za každou otázku: 20
 • Hranice úspěšnosti v oborové zkoušce: 40

Doporučená literatura

 • Popelka, Miroslav. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk. Praha : SPN, 2001.
 • Čornej, Petr. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk. Praha : SPN, 2001.
 • Hlavačka, Milan. Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy - Novověk. Praha : SPN, 2001.
 • Kuklík, Jan. Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy - Nejnovější dějiny. Praha : SPN, 2002.
 • Kol. Starší dějiny pro střední školy : učebnice. Část první, Pravěk, starověk, raný středověk. Brno 2018.
 • Kol. Starší dějiny pro střední školy : učebnice. Část druhá, Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk. Brno 2018.
 • Kol. Dějiny 19. století pro střední školy. Brno 2016.
 • Kol. Moderní dějiny pro střední školy. Brno 2014.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Historie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info