Norský jazyk, literatura a kultura

Norština v Brně - to je životní styl! Na Sever – krok správným směrem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Obor Norský jazyk, literatura a kultura je filologické studium s interdisciplinárními přesahy k areálovým studiím. potřebným východiskem je praktické zvládnutí norského jazyka, doplněné lingvistickými disciplínami (morfologie, lexikologie) a praktickou aplikací jazykových znalostí v praxi (konverzace, literární analýza, aktuální společenské otázky). Koncepce studia se zaměřuje na získání přehledu a osvojení detailních znalostí norské kultury, literatury, historie a současné společnosti. Důležitou součástí oboru jsou norsko-české vztahy na poli literárním, kulturním, hospodářském a politickém, a to v historické i současné perspektivě. Za významný aspekt považujeme dimenzi skandinávskou, ale i evropskou a bilaterální. Výstupem studijního programu je integrace vědění a růstu osobnosti studenta, rozvoj zkušeností a komunikačních dovedností.

Praxe

Obor Norský jazyk a literatura zajišťuje praxi nepřímo, tedy formou studijních pobytů a stáží v zahraničí, formou workshopů se zahraničními pedagogy, formou příležitostných překladů a tlumočení (skupinově, nebo individuálně), často mimo základní kreditový rámec.

Chcete vědět víc?

stránka studijního programu:

https://sites.google.com/site/norskbrno/institucionalni-rozvoj

Norway and EEA Grants:

https://www.youtube.com/watch?v=Z8yv1QKJ51s&feature=youtu.be

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto studia najde uplatnění jako jazykově vybavený odborník s dobrou vyjadřovací a komunikační schopností v mateřském a studovaném jazyku, s kritickým myšlením a bohatým portfóliem vědomostí o severských zemích, jejich historii, literatuře a současném vývoji. Tento rozměr zabezpečuje šířku možností praktického uplatnění podle profilu tohoto programu s přesahem do areálových studií.

Absolvent tohoto studijního programu může najít uplatnění na jazykových školách, a to nejen v České republice. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Důležitým polem pro uplatnění je práce v turistickém průmyslu jako průvodci, překladatelé, PR manažeři v cestovních kancelářích.

Kromě práce v oboru se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020)

Test studijních předpokladů (TSP): NE

Oborová zkouška: NE

Možnost prominutí přijímací zkoušky: NE

 • TSP, ani oborová zkouška se nekoná. Uchazeči budou přijímání na základě ohodnocení domácí práce - viz instrukce níže.

  Upravená verze přijímací zkoušky - Norský jazyk, literatura a kultura 2020

  Oborová přijímací zkouška proběhne pouze pomocí domácí přípravy.

Uchazeči vypracují následující tři úkoly v písemné podobě (3 wordové soubory do zip):

 • 1.Seznam 10 titulů norské nebo skandinávské literatury z vlastní četby (beletrie, poezie, odborné, populárně naučné tituly, povídky, dějiny). Pozornost věnujte složení četby (váš seznam by měl být ideálně složen z různých žánrů, více než jeden titul detektivní literatury prosím neuvádějte). Důležité je správné uvedení bibliografických údajů podle platné normy (včetně jména překladatele). Ke každému titulu připište 80 - 90 slov o hlavní postavě nebo relevantním problému v textu. Otázkám, které vás v knize zaujaly tematicky nebo žánrově. Buďte osobní, ale ne subjektivní. Pozor: o autorovi knihy sem nepište více než jednu větu. Ohodnocení až 55 bodů.
 • 2.Český (slovenský) motivační dopis ke studiu norštiny na Masarykově univerzitě ve formě eseje s názvem: „Moje učení jazyků a poznávání cizích zemí jako psychologická zkušenost - osobní vyznání. Nacházím/e se na křižovatce?“ Prosíme o dodání v rozsahu: 900 - 1000 slov. Nepoužívejte oslovení. Dopis směřujte na FF MU obecně, připojte svou kompletní poštovou adresu. Dbejte na pravopis a strukturu v textu. Hodnocení až 30 bodů.
 • 3.V angličtině A/NEBO němčině „Zpráva o zajímavé cestě, kterou jste podnikli nebo kterou plánujete ve vlasti nebo zahraničí“ Pozor: psát vlastní rukou, rozsah 300-400 slov a připojte vlastnoruční podpis. Zaslat kvalitním skenem elektronicky. Hodnotí se obsah i forma. Angličtina až 10 bodů, němčina vzhledem k profilu ÚGNN až 15 bodů.
 • Vypracovanou domácí práci skládající se ze tří částí zašlete jako přílohu (DOKUMENT WORD - ZIP) e-mailem s názvem: NORŠTINA - DOMÁCÍ PRÁCE na adresu prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Termín zaslání e-mailu: 16. a 17. 6. 2020 (ne dříve, ne později).

Kritéria hodnocení

Celkový počet bodů dosažitelných uchazečem je 100. Podmínkou k přijetí je dosažení 60 bodů, v dalším se bere ohled na kapacitu pracoviště.

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: