Pomocné vědy historické

Popis oboru

Bakalářské studium pomocných věd historických připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je získání zevrubné znalosti z jednotlivých vědních disciplín náležejících do skupiny pomocných věd historických (s důrazem na diplomatiku, paleografii, kodikologii, chronologii a sfragistiku), a to v kontextu historických věd. Studenti si osvojí základní metodologické postupy pomocných věd historických a seznámí se také s jejich úlohou jako základních metodických prostředků pro interpretaci historických pramenů. Získají základní přehled i o dalších pomocných vědách historických (heraldika, genealogie, epigrafika, numizmatika, metrologie, filigranologie, faleristika, vexilologie). Studenti se dále důkladně seznámí se staršími českými i obecnými dějinami (období středověku a raného novověku) a dále právními dějinami, základy historické archeologie a dějin umění. Budou schopni propojovat získané poznatky z jednotlivých disciplín v praxi především při základním zpracování textových i obrazových historických pramenů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní teoretická a metodologická východiska pomocných věd historických;
  • provést přepis, dataci, diplomatickou analýzu a kritické zhodnocení vybraného historického písemného pramene;
  • provést základní kodikologický, sfragistický či heraldický popis příslušného typu pramene;
  • definovat problémy konkrétního historického pramene a vybrat vhodné metody jeho edičního zpřístupnění;
  • analyzovat vybrané historické problémy a formulovat k nim otázky;
  • provést kvalifikovanou rešerši ve vybraných historických fondech.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru pomocné vědy historické se uplatní při základních činnostech na vybraných pozicích v archivech, muzeích, galeriích či knihovnách, případně ve výzkumných institucích, a to především při zpracování historických fondů a sbírek. Předpokládá se však, že absolventi bakalářského studia budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu pomocných věd historických.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pomocné vědy historické


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Oborový test, v němž budou prověřeny znalosti českých a světových dějin od doby stěhování národů do roku 1989 v rozsahu gymnaziální látky.

Termín přijímací zkoušky: 6. září 2018, 10:00, posluchárna B2.43 FF MU, Arna Nováka 1, Brno.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti 50 bodů (max. 100).

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info