Podnikový management

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete lépe rozumět svému podnikání nebo svému podniku? Při studiu tohoto programu pochopíte účel a fungování jak podnikatelské sféry, tak zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Primární oblastí studia jsou základní manažerské činnosti, zahrnující plánování, organizování, kontrola a vedení lidí a právní stránka podnikání a vedení podniku. Dalšími důležitými oblastmi jsou aspekty obchodních podniků: ekonomika obchodu, internacionalizace obchodu, obchodní logistika; dovednosti týkající se finančního řízení podniku; dovednosti z oblasti marketingu, včetně ovládnutí základních nástrojů: propagace, analýza trhu a segmentace trhu; nebo z oblasti práce s daty: vyhodnocování spotřebitelských preferencí apod. Při studiu klademe důraz na získání praktických dovedností. Vyučovat budou kmenoví zaměstnanci univerzity ve spolupráci s odborníky z praxe. A navíc: mrkněte se níže do záložky praxe.

Náš studijní program vás naučí komunikovat odborným jazykem. Pro všechny studenty programu je společný manažersko-ekonomický základ spolu s jazykovým, právním a finančním minimem. Nad to nabízíme balíčky předmětů zaměřující se např. na obchod, marketing, finanční nebo datovou analýzu. Tyto si student může zcela libovolně kombinovat dle svých potřeb, přičemž rozsah nabídky a svoboda průchodu studiem je bezprecedentní. Záleží jen na vás, kam chcete svou kariéru směřovat!

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete lépe rozumět svému podnikání nebo svému podniku?
  • Chcete se posunout dál nebo výš?
  • Chcete se naučit řešit náročnější problémy, nebo problémy, se kterými se setkáváte, lépe?
  • Chcete dělat lepší rozhodnutí nebo poskytnout lepší podklady svým kolegům a nadřízeným?
  • Chcete dokázat vidět za hranice vaší pracovní pozice?
  • Chcete lépe rozumět kolegům z jiných pozic? Nebo vašemu účetnímu?

Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, tak jste si vybrali ten správný studijní program.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

„Chcete dělat lepší rozhodnutí a posunout sebe i firmu dál?“

Praxe

Praxe je velmi důležitou součástí tohoto studia. Povinný rozsah je 12 týdnů, které můžete absolvovat najednou nebo po částech, a to kdykoli během studia – dle vašich možností. Praxi můžete absolvovat i ve vašem stávajícím zaměstnání, bude-li zaměstnavatel souhlasit. Pokud ne, pomůžeme vám s výběrem vhodného podniku. V ideálním případě budete už v rámci praxe pracovat na své kvalifikační práci. Pro lepší představu, vždy na začátku praxe (její části) musí být ve spolupráci s podnikem, garantem předmětu Praxe a pokud možno i vedoucím kvalifikační práce stanovit cíl praxe. To znamená, že bude například definován problém, který pomocí toho, co vám studium nabízí, budete řešit. Na konci praxe podáte zprávu, a podnik ji potvrdí, o tom, jak to šlo (nebo někdy i nešlo).

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/studenti

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se budete snadno a lépe než doposud orientovat především při vedení vlastního podnikání, jako vedoucí retailových jednotek, ve středním stupni řízení (ekonomika, personalistika, odbyt, zásobování), nebo jako asistenti vrcholových řídících pracovníků. V souladu s tím, jak se budete chtít profilovat, si nad manažersko-ekonomický základ můžete volit balíčky předmětů zaměřující se např. na obchod, marketing, finanční nebo datovou analýzu.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Podnikový management? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info