Regenerace a výživa ve sportu

Popis oboru

Posláním tříletého bakalářského studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu je příprava kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro poradenství v oblasti zdravého životního stylu (optimalizace pohybových a stravovacích režimů v rámci volnočasových a pracovních aktivit) a pro optimalizaci průběhu regenerace po tréninkových a soutěžních sportovních aktivitách. Obor je určen pro studenty, kteří mají zájem o pohybové a sportovní aktivity a chtějí tento svůj zájem využít ve svém budoucím povolání. Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit nejen ve vrcholovém a výkonnostním sportu, ale také v rámci primární a sekundární prevence hromadných neinfekčních onemocnění celého věkového spektra běžné populace.

Absolvent bakalářského studia Regenerace a výživa ve sportu je připraven vytvářet a realizovat individuální pohybové a stravovací (dietní) programy zaměřené a) na optimalizaci průběhu zotavení všech limitujících systémů lidského organismu po sportovním tréninku nebo po ukončení volnočasových pohybových aktivit, b) na zlepšení životního stylu v rámci primární a sekundární prevence chronických neinfekčních onemocnění, které negativně ovlivňují všechny složky života celé populace.

Vzdělání takto zaměřeného odborníka je založeno především na biologicko-medicínských znalostech a dovednostech, které jsou doplněny adekvátními znalostmi z kinantropologie a společenskovědních oborů. Toto studium mu umožní jednak optimalizovat trénink sportovců ve všech sportovních odvětvích a na všech výkonnostních úrovních, jednak vytvářet individuální intervenční programy, jejichž cílem je zlepšení zdravotního stavu a kvality života lidí celého věkového spektra.

Úspěšný absolvent je schopen

 • popsat základní teoretické a metodologické poznatky a postupy z oblasti kinantropologie a lékařsko-biologických a sociálních věd;
 • v modelových situacích prakticky aplikovat regenerační, rekondiční a výživové postupy a prostředky;
 • vyhodnotit výživový stav jedince, stanovit složení těla a diagnostikovat tělesnou zdatnost a na základě těchto poznatků navrhnout a s názornou ukázkou a odborným vedením doporučit a aplikovat eventuální intervenci vedoucí k žádoucím změnám;
 • navrhnout regenerační a výživový program pro klienty z řad sportující populace na všech výkonnostních a věkových úrovních. Navržené intervence se mohou týkat zdravých osob nebo nemocných či oslabených jedinců;
 • pracovat se základními metodologickými poznatky, kterými se řídí práce trenérů;
 • vytvořit a obhájit svá profesionální rozhodnutí a nést za ně plnou zodpovědnost;
 • pracovat se základními poznatky metodologie kinantropologického výzkumu, které dokáže aplikovat do výzkumných projektů.

„Velká část dnešní populace se přiklání k západní medicíně, kde se lékaři soustředí na následky, nikoli na příčinu problému. Lidé pak užívají mnoho medikamentů, což nemusí být vždy nezbytně nutné. Chci, aby se rozšířilo povědomí, že pohybem a správně zvolenou výživou se dá mnoha komplikacím předejít nebo minimalizovat negativní dopad na zdraví. Proto studuji obor Regenerace a výživa ve sportu.“

Jakub Krajňák Jakub Krajňák
student oboru Regenerace a výživa ve sportu

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia Regenerace a výživa ve sportu se uplatní zejména při vytváření a vlastní realizaci intervenčních programů zaměřených na primární a sekundární prevenci dominujících chronických neinfekčních onemocnění. Další uplatnění těchto absolventů spočívá v možnosti optimalizace sportovního tréninku v oblasti vrcholového sportu jejímž cílem je zlepšení sportovního výkonu při zachování plného zdraví. U závodně nesportujících osob povede preskripce intervenčního programu ke zlepšení efektivity pohybové intervence a zlepšení kvality života.

Poměrně široké vzdělání založené na biologicko-medicínských, kinantropologických a společensko-vědních oborech umožní absolventovi oboru Regenerace a výživa ve sportu realizovat náročné a specifické úkoly zejména ve sportovních klubech a sportovních svazech při práci se sportovci na všech výkonnostních úrovních, v tréninkových centrech, ve sportovních třídách a školách, v institucích zaměřených na pohybové a dietní intervence, v lázních nebo v zařízeních cestovního ruchu. Absolventi mají možnost uplatnění jak na lokální, tak i na komunální nebo celostátní úrovni státního i soukromého sektoru. Vzhledem k tomu, že z obsahového hlediska je studium oboru Regenerace a výživa ve sportu kompatibilní s podobným studiem ve státech EU, je absolvent s odpovídající jazykovou připraveností schopen kvalifikovaně pracovat a zastávat odpovídající funkce v zahraničí.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Michaela Steskalová

„Sportu se věnuju odmala, takže jsem moc s výběrem školy neváhala.
A jsem ráda, že jsem takové rozhodnutí udělala, protože většina vyučujících měla pro sport pochopení a dali mi spoustu nových informací o výživě, regeneraci nebo kompenzačních
cvičeních. A ty můžu využívat stále, protože hraju profesionálně basketbal. Poznala jsem taky spoustu dobrých lidí, ať už kamarádů,
nebo vyučujících. Musím se přiznat, že mě ani nenapadlo, že mi škola bude tak chybět.“

Michaela Steskalová
česká reprezentantka v basketbalu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Regenerace a výživa ve sportu


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze 2 částí:

1. Oborový písemný test z přírodních věd: biologie, chemie v rozsahu osnov pro gymnázia
Zaměření testů:

 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie

2. Jacikův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky do 30.3.2018 posudek od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 30.3.2018 (netýká se uchazečů ze Slovenska)


Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Oborový test biologie, chemie - maximum 40 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,4
 2. Praktická přijímací zkouška, maximum 10 bodů - Jacikův motorický test - maximálně 10 bodů

Oborové zkoušky
Jacikův motorický test

Praktická zkouška z Jacikova motorického testu je určena uchazečům o obor Fyzioterapie, Regenerace a výživa ve sportu, Management sportu a Speciální edukace bezpečnostních složek.


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.


Jedná se o test střídání tělocvičných motorických poloh, který prověří obratnost, sílu i vytrvalost.
Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod.
Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Muži Ženy
Body Počet správně provedných poloh Body Počet správně provedných poloh
0 méně než 49 0 méně než 39
1 49-55 1 39-45
2 56-62 2 46-52
3 63-69 3 53-59
4 70-76 4 60-66
5 77-83 5 67-73
6 84-90 6 74-80
7 91-97 7 81-87
8 98-104 8 88-94
9 105-111 9 95-101
10 112 a více 10 102 a více

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Oborový test RVS

Oborový písemný test z přírodních věd: biologie a chemie v rozsahu osnov pro gymnázia.

Test se uskuteční v neděli 29. dubna 2018 v Brně.

  Zaměření testu:
 • biologie - obecná biologie, biologie člověka
 • chemie - především biochemie

Test je složen celkem ze 40 otázek (každá část 20 otázek) s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 bodem, nezodpovězená otázka 0 body, vícenásobná odpověď = chybná odpověď.

Na test je vymezen čas 40 minut.

Uchazečům, kteří si podali přihlášku současně na obor Regenerace a výživa ve sportu (dále RVS) a Fyzioterapie (dále FYZI) bude společná část (biologie, chemie) započtena do obou oborů.

Uchazeč vypracuje předepsaný test pouze jednou.

Posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .
Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.
Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2017, nejpozději 30. 3. 2018.
Potvrzení vloží uchazeč o bakalářské studium nejpozději do 30. 3. 2018 do všech svých e-přihlášek na obory FSpS.
Formulář posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html

Uchazeči, který posudek nevloží do e-přihlášky do požadovaného termínu, nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?
Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.
Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.
Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.fsps.muni.cz/

http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info