Dějiny umění

Popis oboru

Studium dějin umění nabízí posluchačům možnost porozumění vizuálním objektům všech oborů disciplíny dějiny umění (tj. architektura, sochařství, malířství, fotografie, užité umění a vizuální kultura) v jejich rozličných dobových formách, stylech a funkcích. Posláním tříletého bakalářského studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, kteří mohou uplatnit své znalosti o těchto uměleckých oborech v široké oblasti profesních pozic v umělecké, kulturní a veřejné sféře.

Obor dějiny umění se zabývá poznáním a analýzou uměleckých děl a jejich historickému porozumění. Studuje jejich umělecké utváření, styly, funkce a jejich pozdější kritickou recepci, a stejně tak se věnuje i osobnostem jejich tvůrců – umělcům a objednavatelům, uměleckým hnutím a „provozu dějin umění“ (tj. galerijním institucím, památkové péči a umělecké kritice). Ve svém nejširším spektru zájmů se dnes dějiny umění stávají obecnou historickou vědou o obrazech a hermeneutikou vizuálních obrazů.

Ústředním cílem bakalářského studia dějin umění je získání základních znalostí o uměleckých dílech od pozdní antiky do současnosti a praktických dovedností při jejich vnímání, jež vyústí ve schopnosti posluchače podat popis a analýzu vizuálních objektů a porozumět jim v jejich nejrůznějších projevech věcných i časových. Studium je přitom koncipováno tak, aby posluchačům nabídlo komplexní pohled na oblast umělecké tvorby a spolu s tím i základní náhled do těch kompetencí, které jsou potřebné pro práci s uměleckými díly v praktickém provozu kulturních institucí.

Potenciálními posluchači oboru jsou především ti, kdo se zajímají o uměleckou tvorbu minulosti i současnosti, mají zkušenosti z návštěv uměleckohistorických muzeí i galerií a mají rovněž jisté, předběžné znalosti z přehledu historie umění. U budoucího historika umění je předpokládána rovněž vizuální paměť a smysl pro uměleckou formu a detail díla. Důležitá pro budoucí studium je alespoň pasivní znalost některého ze světových jazyků.

Absolventi studia si osvojí nejen základní znalosti dějin architektury, vizuálních umění a vizuální kultury, ale procvičí si dále hlavní principy uměleckohistorického „řemesla“ při interpretaci uměleckých děl, opírající se o samostatnou práci s prameny a teoretickou literaturou. V neposlední řadě budou potom uváděni do praktického využití svých znalostí a dovedností.

Badatelské a pedagogické zaměření Semináře dějin umění se již tradičně věnuje výzkumu dějin umění na Moravě a ve střední Evropě od umění středověku po nejnovější dobu, důraz je též kladen na znalectví v galerijní muzeologii a památkové péči, jakož i na historiografii a metodologii dějin umění. K tomuto tradičnímu zaměření je v současnosti připojen též výzkum umění evropského a byzantského raného středověku v celém geografickém rozsahu (badatelské Centrum raně středověkých studií: Západ – Byzanc – Islám). Výuka přitom probíhá ve spolupráci se zahraničními specialisty a ústavy. Posluchači tak mají možnost seznámit se blíže se zahraničním badatelským prostředím a mohou se velmi dobře připravit na svou závěrečnou diplomovou práci.

Posluchači mají ke svému studiu k dispozici dvě knihovny s možností prezenčního studia publikací.

Úspěšný absolvent je schopen

 • orientovat se v základech uměleckohistorické disciplíny, včetně jejího předmětu, a základních badatelských technikách a metodických přístupech;
 • rozpoznat a charakterizovat nejdůležitější umělecká díla z dějin světového, evropského a středoevropského umění;
 • analyzovat vybrané umělecké dílo z hlediska materiálové složky díla, techniky zpracování, stylové kritiky, ikonografie a funkce a lokalizovat je v době a místě;
 • vyhledat a kriticky zhodnotit informace, které ovlivňují podobu a směr stylové proměny (objednavatel, konfese, funkce, proměna technologie apod.);
 • zprostředkovat rozmanité projevy umělecké a vizuální kultury směrem k veřejnosti (slovní projev, prezentace provázená obrazy, drobná publikace, článek apod.);
 • dokumentovat a katalogizovat díla vizuální kultury a porozumět možnostem základních metodických přístupů (interpretace formy, ikonografie-ikonologie, receptivně-estetické a kulturně-historické přístupy);
 • využít získané dovednosti „uměleckohistorického řemesla“ pro sepsání závěrečné práce.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studia oboru Dějiny umění se mohou uplatnit ve všech profesích vyžadujících aplikaci základních znalostí dějin uměleckých děl v minulosti i současnosti. Takové profese nalezneme zejména na nižších pracovních pozicích v muzejních a galerijních institucích, v památkové péči a v dalších kulturních a osvětových institucích, případně v orgánech místních samospráv.

Díky získaným znalostem a dovednostem ve studiu mohou absolventi pracovat především při správě a dokumentaci uměleckých památek (např. jako asistent kurátora, dokumentátor či kastelán historického objektu) či při zprostředkování umění (jako průvodce v oblasti turistického ruchu nebo kulturní redaktor v oblasti médií, televizní a rozhlasové tvorby).

I když titul z dějin umění umožňuje především uplatnění se ve světě umění, rozvíjí rovněž takové intelektuální a praktické dovednosti, které mohou být využity v řadě dalších zaměstnání. V současnosti, kdy ve společnosti hraje mnohem větší a významnější roli vizuální kultura a porozumění této kultuře, mohou posluchači své kompetence uplatnit v řadě jiných profesí (např. v obchodě s uměním a starožitnostmi, při prezentaci a propagaci výtvarného umění, v publicistice apod.).

Nejlepší absolventi bakalářského studia mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu oboru Dějiny umění.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Dějiny umění


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Sociologie

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP) a oborový test.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Vyžaduje se základní a obecný přehled o dějinách výtvarného umění v Evropě od antiky po současnost. Vizuální paměť, schopnost rozpoznat klíčová díla evropských dějin umění od antiky po současnost. Orientace v historických souvislostech, zejména evropských dějin. Obecný kulturní přehled a zaujetí pro obor, osobní znalost významných muzeí a galerií, současných výstav a podobně.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže z teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Doporučená literatura

 • Oldřich J. Blažíček - J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.
 • James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991.
 • Jaroslav Herout, Staletí kolem nás, Praha 1981.
 • Albert Châtelet - Bernard Philipp Groslier a kol., Světové dějiny umění. Malířství, sochařství, architektura, užité umění, Praha 2004.
 • Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 2006.
 • Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006.

Kritéria hodnocení

 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.
 • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/dejum/

http://www.earlymedievalstudies.com/index.html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info