Všeobecná sestra

Popis oboru

Studijní obor Všeobecná sestra připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky k výkonu profese všeobecná sestra v systému zdravotní péče v souladu s podmínkami Evropské unie. Tříleté bakalářské studium je ukončeno titulem bakalář (Bc.). Studiem získá absolvent/ka profesní kvalifikaci v oboru všeobecná sestra, které je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciární) péče o zdraví obyvatelstva v plném rozsahu kompetencí podle platné legislativy ČR.

Cíle studijního programu týkající se přímého vztahu k jednotlivci, rodině a komunitě zahrnují následující oblasti:

Absolvent/ka je schopen/a samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, osobám se zdravotním postižením a umírajícím), rodinám a komunitám v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí.

Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd) a dovedností (získaných v odborné klinické praxi) zhodnotit aktuální zdravotní stav a biopsychosociální a spirituální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích.

Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd, informačních systémů aj.) a dovedností (získaných v odborné klinické praxi) poskytnout a zajistit všestrannou ošetřovatelskou péči o individuální potřeby člověka. Tato péče směřuje k podpoře, posílení a udržení zdraví, k prevenci vzniku onemocnění, k prevenci komplikací. V případě nevyléčitelně nemocných a umírajících je nedílnou součástí péče projevení úcty, podpory a doprovázení.

Absolvent/ka je schopen/a samostatného rozhodování v oblasti ošetřovatelství, která se týká: péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí dokáže zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Cíle týkající se profese všeobecné sestry:

Absolvent/ka je schopen/a na základě svých vědomostí, dovedností, sociální zralosti a přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci ošetřovatelství, zvyšování prestiže a postavení všeobecné sestry ve společnosti.

Absolvent/ka zná aktuální stav rozvoje ošetřovatelské praxe u nás i v zahraničí a je schopen/a kriticky posoudit jednotlivé etapy historického, současného i předpokládaného vývoje v ošetřovatelství včetně kompetencí sester při realizaci ošetřovatelské péče, výkonů a činností.

Absolvent/ka je schopen/a v oblasti ošetřovatelství provádět výzkumnou činnost (nebo se na ní podílet) a je schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své práci.

Cíle týkající se jednotlivých úrovní a oblastí systému péče o zdraví:

Abolvent/ka se orientuje v právním rámci, který upravuje poskytování zdravotní a sociální péče a kompetence státní správy v oblasti organizace systému zdravotních a sociálních služeb.

Abolvent/ka vnímá úlohu SZO ve světě a v Evropě. Zná výkonné orgány a administrativu Evropské unie.

Všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace, v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v souladu s právními předpisy a standardy.

Profese všeobecné sestry zahrnuje čtyři základní oblasti kompetencí:

nezávislé – autonomní, závislé – kooperativní, kompetence všeobecné sestry v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti řízení ošetřovatelské péče.

Úspěšný absolvent je schopen

 • poskytovat komplexní individualizovanou ošetřovatelskou péči v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky v ošetřovatelství;
 • spolupracovat s nemocným/klientem, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence;
 • poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace;
 • registrovat a chránit veškeré informace o pacientovi/klientovi;
 • rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi/klientovi při saturaci relevantních bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci;
 • asistovat lékaři při diagnosticko-terapeutických činnostech a zajišťovat tyto postupy stanovené lékařem
 • učinit samostatná rozhodnutí ve všech ošetřovatelských situacích v rámci kompetencí;
 • ovládat správné techniky verbální a neverbální komunikace jako prevenci sorrorigenie, respektovat práva pacientů dle platné legislativy;
 • participovat na plánu ošetřovatelských činností s pacientem/klientem;
 • zpětně revidovat plán ošetřovatelské péče vzhledem ke změnám v potřebách pacienta/klienta;
 • koordinovat, delegovat a hodnotit ošetřovatelské činnosti v rámci svých kompetencí;
 • konzultovat v týmu ošetřovatelský plán a zajišťovat informovanost v rámci multidisciplinárního týmu;
 • zapojit se aktivně do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy;
 • kontinuálně se seznamovat s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů/klientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů studijního oboru Všeobecná sestra je možné v rámci měnící se struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (ne/lůžkových) institucích. Všeobecné sestry mohou pracovat ve službách, které poskytují péči dospívajícím, dospělým, seniorům, rodinám, komunitám, duševně nemocným, nevyléčitelně nemocným a umírajícím.

Reforma systému péče o zdraví obyvatelstva je založena na snižování stále rostoucích nákladů, zvyšování efektivity zdravotnických služeb, na rozvoji primární (základní) péče a dostupnosti služeb v oblasti primární péče. Z těchto potřeb vychází i nový obsah profesního vzdělání a vymezení kompetencí regulovaných zdravotnických profesí a jejich odpovědnosti. Kvalifikace všeobecná sestra, má široký systémový základ v ošetřovatelství a jeho získání umožňuje po nástupu do praxe více specializací (podle toho, na kterou oblast ošetřovatelské péče a služeb se absolventi zaměří) např. v péči o děti, v péči o seniory, v domácí péči, v komunitní péči, v péči o rodinu, v nemocniční péči (oddělení standardní a specializované péče), v péči o duševně nemocné, v péči o osoby se znevýhodněním, v péči o drogově závislé, v péči o onkologicky nemocné, v paliativní/hospicové péči apod. Získaná profesní kvalifikace všeobecná sestra tak plní důležitý ekonomický požadavek - flexibilitu na trhu práce. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Všeobecná sestra


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a somatologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z chemie je 60 minut, test z biologie a somatologie 50 minut. Maximální počet bodů 120. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále); Somatologie (Dylevský); Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.)Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení
1255

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

1. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední odborné vzdělání (státní) maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na univerzitu (zákon č. 111/1998 Sb.).

2. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, jehož/jejíž zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium v souladu s platnými právními předpisy

3. Ke studiu je přijat/a uchazeč/ka, která splnil/a podmínky přijímacího řízení vysoké školy, v souladu s § 49, odst. 5, zákona č. 111/1998 Sb.

4. Uchazeči-cizinci mohou tento studijní program studovat za předpokladu, že budou dodrženy zákonné normy České republiky.

Prezenční forma studia je určena absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou.

Uchazeč/ka o kombinovanou formu studia musí při zápisu do studia doložit Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra v souladu se Zákonem č. 96/2004 Sb. a potvrzení zaměstnavatele, že toto povolání aktivně vykonávají. Rozsah odborné ošetřovatelské praxe bude v tomto případě redukován na 80 hodin, jinak bude realizovat odbornou ošetřovatelskou praxi v rozsahu prezenčního studia.

Webové stránky Katedry ošetřovatelství http://www.med.muni.cz/nursing/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info