Všeobecná sestra

Popis oboru

Láká vás práce ve zdravotnictví? Chcete pomáhat lidem? Absolvováním studijního oboru Všeobecná sestra získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Naučíte se sami rozhodovat v oblasti ošetřovatelství. A to konkrétně v péči o zdraví, prevenci vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí budete umět zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Po absolvování studia budete schopni spolupracovat s nemocným, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence. Naučíte se poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace.

Budete umět rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi při saturaci relevantních bio – psycho – sociálních a spirituálních potřeb, nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci. Naučíte se asistovat lékaři při diagnosticko – terapeutických činnostech a zajišťovat postupy stanovené lékařem.

Jak studium probíhá?

Studium je tříleté a je ukončeno titulem bakalář. Teoretická výuka probíhá v moderních posluchárnách a simulačních učebnách Univerzitního kampusu.

Při studiu budete mít možnost aktivně se zapojit do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy. Seznámíte se s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.

Budete mít také velkou příležitost studovat v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a poznat péči o nemocné ve státech Evropské unie. Studium umožňuje i tak zvanou euro – registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU.

Je studium oboru pro vás?

 • Chcete pomáhat druhým?
 • Baví vás práce s lidmi?
 • Preferujete práci v týmu?
 • Jste komunikativní?
 • Jste schopni převzít odpovědnost za svá rozhodnutí?
 • Jste trpělivý?

Pokud jsou vaše odpovědi převážně kladné, je studium oboru Všeobecná sestra pro vás to pravé.

Úspěšný absolvent je schopen

 • poskytovat komplexní individualizovanou ošetřovatelskou péči v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky v ošetřovatelství;
 • spolupracovat s nemocným/klientem, se členy jeho rodiny a jinými pečovateli v průběhu prevence, diagnostiky, terapie a rekonvalescence;
 • poskytnout instrukce, doporučení a rady ke zdravému způsobu života, k podpoře a upevnění zdraví, včetně schopnosti podporovat význam preventivních prohlídek a dispenzarizace;
 • registrovat a chránit veškeré informace o pacientovi/klientovi;
 • rozpoznat odchylky od zdraví a pomáhat pacientovi/klientovi při saturaci relevantních bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb nebo s problémy vztahujícími se ke zdraví nebo nemoci;
 • asistovat lékaři při diagnosticko-terapeutických činnostech a zajišťovat tyto postupy stanovené lékařem
 • učinit samostatná rozhodnutí ve všech ošetřovatelských situacích v rámci kompetencí;
 • ovládat správné techniky verbální a neverbální komunikace jako prevenci sorrorigenie, respektovat práva pacientů dle platné legislativy;
 • participovat na plánu ošetřovatelských činností s pacientem/klientem;
 • zpětně revidovat plán ošetřovatelské péče vzhledem ke změnám v potřebách pacienta/klienta;
 • koordinovat, delegovat a hodnotit ošetřovatelské činnosti v rámci svých kompetencí;
 • konzultovat v týmu ošetřovatelský plán a zajišťovat informovanost v rámci multidisciplinárního týmu;
 • zapojit se aktivně do ošetřovatelského výzkumu a jeho výsledky aplikovat v praxi v souladu s nejnovějšími ošetřovatelskými trendy;
 • kontinuálně se seznamovat s moderními metodami a postupy v ošetřovatelství i v ostatních humanitních a medicínských oborech, které umožňují navracení zdraví pacientů/klientů v maximálně možné míře a na co nejvyšší odborné úrovni.

„Už na gymnáziu mě zajímalo lidské tělo a věděla jsem, že bych chtěla být ve svém budoucím povolání v kontaktu s lidmi, protože mě práce s nimi baví. Obor všeobecná sestra splňuje obojí. Škola je hodně prakticky zaměřená, a tak to, co se teoreticky naučíme, máme možnost si ihned vyzkoušet v praxi a poznat tak nejrůznější specializace, kterým bychom se mohli později věnovat.“

Helena Ševčíková Helena Ševčíková
studentka oboru všeobecná sestra

Praxe

Praktická výuka v rozsahu 2300 hodin je soustředěna především do brněnských fakultních nemocnic. Odborná ošetřovatelská praxe probíhá každý semestr v průběhu celého studia. Po prvním a druhém ročníku také v období letních prázdnin. V průběhu studia budete mít možnost zapojit se do projektových činností na Katedře ošetřovatelství.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent najdete uplatnění na různých pozicích v celém systému zdravotnictví. Pracovat můžete například v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, na všech odděleních zdravotnických a sociálních zařízení, ve specializovaných ordinacích nebo hospicích.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Všeobecná sestra


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a somatologie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z chemie je 60 minut, test z biologie a somatologie 50 minut. Maximální počet bodů 120. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále); Somatologie (Dylevský); Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.)Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Máte možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu Intenzivní péče a získat specializaci pro práci sester specialistek na anesteziologicko – resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče.

Další informace

1. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední odborné vzdělání (státní) maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na univerzitu (zákon č. 111/1998 Sb.).

2. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, jehož/jejíž zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium v souladu s platnými právními předpisy

3. Ke studiu je přijat/a uchazeč/ka, která splnil/a podmínky přijímacího řízení vysoké školy, v souladu s § 49, odst. 5, zákona č. 111/1998 Sb.

4. Uchazeči-cizinci mohou tento studijní program studovat za předpokladu, že budou dodrženy zákonné normy České republiky.

Prezenční forma studia je určena absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou.

Uchazeč/ka o kombinovanou formu studia musí při zápisu do studia doložit Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra v souladu se Zákonem č. 96/2004 Sb. a potvrzení zaměstnavatele, že toto povolání aktivně vykonávají. Rozsah odborné ošetřovatelské praxe bude v tomto případě redukován na 80 hodin, jinak bude realizovat odbornou ošetřovatelskou praxi v rozsahu prezenčního studia.

Webové stránky Katedry ošetřovatelství http://www.med.muni.cz/nursing/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info