Hudební věda

Popis oboru

Cílem studia oboru hudební věda v bakalářském stupni je základní získání a rozvíjení vědomostí, dovedností a metodologických poznatků z oblasti historické a teoretické problematiky dějin české a evropské hudby v celém rozsahu jejich vývoje. Nemenší důraz je kladen i na znalost a spolehlivou orientaci v základních hudebně teoretických disciplínách, tj. v harmonii, kontrapunktu a hudebních formách, a to v rovině historické, teoretické i praktické. V osvojování klíčových kompetencí má značný význam provozování hudebních aktivit (v rámci výuky je možno realizovat zpěv v několika sborech, hraní na klavír, v komorních souborech či v orchestru). Tento studijní obor je určen absolventkám a absolventům středních škol různého typu, jejichž studium je zakončeno maturitou (gymnázium, konzervatoř, střední odborné školy ad.). Jeho koncepce počítá nejen se základním teoretickým vybavením absolventů, ale také s aplikováním jejich dovedností v praxi. Studenti bakalářského studia hudební vědy si postupně osvojí práci s literaturou (českou i zahraniční), ale v omezené míře též s primárními i sekundárními prameny týkajícími se hudební kultury. Budou schopni analyzovat nejrůznější druhy a formy uměleckých projevů, a to jak v oblasti vážné hudby, tak hudby nonartificiální. Je možno také vyjet na stáž v rámci Erasmus+ na některou z mnoha evropských univerzit, s nimiž má Ústav hudební vědy uzavřenu partnerskou smlouvu, přičemž je žádoucí uplatnění poznatků a zkušeností získaných v zahraničí při psaní bakalářské práce. Absolventi mohou dále studovat hudební vědu v magisterském stupni nebo některé příbuzné obory (zejména ty, jejichž chod garantuje Ústav hudební vědy, např. Hudební management ad.).Jsou ale rovněž připraveni pro přímé uplatnění v praxi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • znát dobře jednotlivé etapy hudebního vývoje z hlediska historiografického i analytického;
  • analyzovat konkrétní hudební útvary, a to jak z hlediska makrostruktury, tak i mikrostruktury hudebních děl;
  • popularizovat hudbu na sofistikované úrovni;
  • pracovat s prameny k jednotlivým stylovým údobím.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia hudební vědy je odborníkem vybaveným znalostmi v oblasti teorie a dějin hudby, jež mu umožňují uplatnění ve sféře základního a aplikovaného výzkumu (akademická pracoviště, různé odborné archivy a muzea), managementu v hudebním průmyslu (široká oblast médií, hudební nakladatelství a vydavatelství), managementu koncertního provozu (koncertní jednatelství a agentury) a v neposlední řadě ve sféře hudebního vzdělávání.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Hudební věda


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Prominutí příjímací zkoušky: Absolventům hudebních oborů konzervatoří (státních i soukromých) může být prominuta přijímací zkouška s požadavkem maturity (nikoli tzv. absolutoria) .

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info