Ruský jazyk a literatura

Popis oboru

Studium oboru je zaměřeno na získání všestranné jazykové (pasivní i aktivní) i mimojazykové kompetence a znalosti ruštiny a ruského kulturního a společenského prostoru. Studium připravuje absolventy na budoucí povolání nebo navazující studium v daném oboru. Získávání a upevňování praktických jazykových a komunikativních dovedností je systematicky a soustavně podporováno studiem propedeutických obecně filologických i oborově specifických teoretických kurzů jazykovědného a literárněvědného zaměření, během nichž si posluchač osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. V jazykovědných i literárněvědných disciplínách je přitom tradičně kladen důraz na srovnávací rusko-český přístup.

Absolvent oboru je schopen kultivovaného písemného i ústního projevu v ruském jazyce a je vybaven společenskými, kulturními, literárně historickými a historickými vědomostmi o Rusku. Má velmi dobré praktické znalosti jazyka (výstupní jazyková kompetence: C1) a jeho teoretické reflexe a vládne základními dovednostmi nezbytnými pro překládání a tlumočení textů obecné povahy, má přehled o ruské literatuře, kultuře a umění a schopnost o těchto tématech na základě vlastní četby a studia diskutovat a psát.

Kromě vysoké jazykové kompetence v ruštině je schopen komunikace nejméně v jednom dalším světovém jazyce (na úrovni B1) a ovládá základy dalšího slovanského jazyka (na úrovni A2).

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět ruským psaným i mluveným textům z různých žánrových, stylových a tematických oblastí a argumentovaně je interpretovat a dovede v základních obrysech vysvětlit, jak funguje jazyk či literární text;
  • poučeně interpretovat ruskou kulturní produkci i konání a hodnotové vybavení příslušníků ruského etnika vzhledem ke společenským a historickým souvislostem;
  • aplikovat osvojené teoretické přístupy a interpretační klíče na libovolné další texty či situace;
  • pasivního překladu běžných psaných textů a efektivně a poučeně přitom využívat dostupné jazykové pomůcky, nástroje a informační zdroje;
  • jednoduchého tlumočení do mateřského jazyka v běžných komunikačních situacích.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Obor poskytuje základní komplexní filologické vzdělání. Jeho absolventi mohou najít uplatnění v profesích a činnostech, u kterých je nezbytná znalost ruského jazyka a ruského kulturního prostředí, tj. v kulturních institucích, v oblasti cestovního ruchu, ve veřejné správě, v médiích, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ruský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit
Fakulta sociálních studií
Genderová studia
Mediální studia a žurnalistika
Mezinárodní vztahy
Sociální antropologie
Sociologie
Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP) a oborový test.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Písemný test ze základních znalostí ruské slovní zásoby, mluvnice a řečové komunikace odpovídající jazykové úrovni B1 a test z oblasti ruských reálií (dějiny, zeměpis, literatura a kultura) v rozsahu SŠ znalostí.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže v cizích jazycích (ruština)a přijímací zkoušku lze prominout i uchazečům, kteří u státní či profilové (školní) maturitní zkoušky získali hodnocení výborně - bližší informace viz odkaz Informace a podmínky přijímacího řízení na http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/bakalarske/index_html

Kritéria hodnocení

  • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 %.
  • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk a literatura:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=395422;

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info