Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy

Popis oboru

Cílem studia je:

  • vytvořit a rozvíjet oborové profesní vědomosti a dovednosti, které absolventi mohou využít v praxi, zejména pak v dalším navazujícím magisterském studiu,
  • založit dovednosti a postoje vedoucí k dalšímu vysokoškolskému studiu fyziky a celoživotnímu STEM vzdělávání,
  • vytvořit kladný postoj k fyzice a přírodovědě, včetně kladného vztahu ke komunikaci fyzikálních, přírodovědných a technických poznatků ve společnosti, především žákům základních a středních škol.

Studium oboru propojuje klasické i moderní části fyziky v systematickém konzistentním pojetí na stejné úrovni abstraktního myšlení a přiměřené aplikace matematického aparátu. Základní kurz fyziky je doplněn systémem praktických měření a experimentování. Důraz je kladen na trvalé vytvoření a porozumění klíčovým fyzikálním pojmům (veličinám, konstantám, zákonům a teoriím) v organické vazbě k jejich praktické aplikaci. Studenti si osvojí základní dovednosti pozorování, experimentování, sestavování experimentálních aparatur, měření významných fyzikálních veličin, vytváření hypotéz a jejich teoretické i experimentální ověřování.

Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství fyziky pro základní školy a učitelství fyziky pro základní a střední školy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • použít široké vědomosti a dovednosti z dílčích fyzikálních disciplín;
  • použít syntetický pohled na fyziku prostřednictvím jednotících pojmů (energie aj.) a teorií (zákony zachování aj.);
  • aplikovat základní experimentální dovednosti v různých oblastech fyziky, včetně zpracování a vyhodnocování dat s využitím ICT;
  • použít vědomosti o přírodovědné výuce pro koncipování a realizaci asistentských činností na ZŠ a mimoškolních přírodovědných a technických aktivit.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může absolvent pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství fyziky pro základní školy nebo Učitelství fyziky pro střední školy.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/testy-studijnich-predpokladu/

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info