Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Studijní program Specializace v pedagogice je kombinací dvou studijních oborů: Obor XY pro vzdělávání a obor Speciální pedagogika pro vzdělávání. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky se zaměřením na vzdělávání.

Cílem studijního oboru Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání je připravit asistenty pedagoga pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních a ve školských zařízeních. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Je vnitřně členěn do pěti specializací složených ze dvou oborů. Jedná se o logopedii a surdopedii a dále o psychopedii ve spojení se somatopedií, oftalmopedií, etopedií, nově také logopedií. Tyto specializace tvoří základ pro jejich prohloubení v navazujícím magisterském studium.

Bakalářská část přípravy je oborově předmětová (bez oborových didaktik), je ryze neučitelská. Bakalářské studium dá budoucímu učiteli solidní oborově vědní základy v jednom či dvou aprobačních předmětech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • získat všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • získat odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • ovládnout pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP do jejich výuky;
  • ovládat práci se žáky se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Získání kompetencí k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve funkci asistenta pedagoga v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Charakteristika asistentských pracovních pozic: asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve státní správě, firemním managementu apod. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a speciálních zařízeních, řešících problematiku speciální pedagogiky.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit
Přírodovědecká fakulta
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Ekonomicko-správní fakulta
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info