Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Studenti rozvíjejí svou kreativitu jako předobraz budoucí pedagogické práce a osvojují si praktické výtvarné dovednosti, rozvíjejí své umělecké aktivity a osvojují si základní oborové teoretické poznatky. Získávají přehled o vývojových etapách dějin umění, v praktických seminářích se seznamují s výtvarnými technikami a osvojí si základy didaktiky oboru. Osobitou a dlouhodobou tradicí brněnského pracoviště je důraz na seznámení se současným výtvarným uměním i jeho zprostředkováním pro veřejnost. Struktura studia nabízí možnost dílčí specializace pro vyhraněné talenty jednotlivých studujících.

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, relevantní s přihlédnutím k rozvoji a zprostředkování oboru. Výstupem z učení v oborové složce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru: z výtvarných disciplín, které vytvářejí vyvážený celek praktických tvůrčích předmětů a disciplín teoretických a metodických. Základem jsou malba, kresba, grafika, grafický design, práce s elektronickými médii a prostorová tvorba, poté dějiny umění, teorie umění a základy oborové didaktiky a zprostředkování umění.

Úspěšný absolvent je schopen

  • reflektovat a uplatňovat vlastní kreativitu i rozvíjet tvořivost dětí a mládeže;
  • základní praktické tvůrčí dovednosti v jednotlivých výtvarných oborech (kresba, malba aj.);
  • předávat přehledové znalosti o vývojových etapách dějin výtvarného umění;
  • orientovat se v současném výtvarném umění a galerijním provozu;
  • předávat základy didaktických poznatků i dovedností.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Absolvent ovládá základní výtvarné techniky, je schopen uvědoměle rozvíjet tvořivost vlastní i svých svěřenců a je připraven tyto dovednosti prohloubit v navazujícím magisterském studiu. Orientuje se v dějinách umění a je schopen předávat základní teoretické poznatky i znalosti o umělecké tvorbě a dějinách umění. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

OBOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Uchazeči o studium dále vykonají praktickou oborovou přijímací zkoušku z výtvarné výchovy.

Zkouška je pro všechny uchazeče společná a jednokolová. Uchazeč předloží v den konání přijímací zkoušky své prezentační portfolio a na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu.

Portfolio má být sestaveno z eurofolií formátu A4 uložených v tvrdých deskách. Do folií vloží uchazeč fotodokumentace svých studijních prací i volné tvorby. Práce formátu A4 (kresby, grafika) mohou být předloženy v originále. Na titulní straně portfolia musí uchazeč uvést jméno a příjmení, data narození, adresu, vzdělání a obor /obory/, na který se hlásí. Může také popsat šíři svých výtvarných aktivit a zájmů, vzdělání a školení v oboru (ZUŠ, kurzy, dílny), účast v soutěžích, výstavách atp.
Elektronická forma dokumentace nebude z organizačních důvodů přijímána. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4. Při hodnocení portfolia může komise uchazeče přizvat k dílčímu pohovoru.
Portfolio si uchazeč po skončení zkoušky odnáší.

Pro kresbu sádrového modelu hlavy si uchazeč přinese kreslící papír formátu A2, tužku nebo úhel a pevné desky A2, které využije jako podložku při kreslení. Provedená kresba zůstává na katedře.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Výtvarná výchova (praktická zkouška)

Termín konání zkoušky: 10.-13. 4. 2017. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.ped.muni.cz/kvv/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info