Etnologie

Popis oboru

Jedinečnost studia etnologie na Masarykově univerzitě lze spatřovat v tom, že jako na jediném vysokoškolském pracovišti v České republice se výuka programově a systematicky zaměřuje na studium tradiční kultury českého etnika a na etnokulturní vztahy se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Výklady o reáliích tradiční kultury materiální spolu s výklady a jevech kultury sociální a duchovní umožňují posluchačům získat základní orientaci ve složité problematice geneze a vývoje jevů domácí etnické kultury ve vazbách na evropské prostředí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vyjádřit a vysvětlit klasifikaci oboru;
  • popsat a identifikovat základní reálie tradiční české kultury v historickém vývoji;
  • ovládat základy vědecké práce: realizovat samostatný výzkum, psát odborný text, vybrat a použít základní metody etnologie, definovat základní oborové termíny;
  • popsat dějiny oboru a jeho metodologii.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Uplatnění studentů vyplývá nejen z jejich odborného zaměření (kulturní sféra, státní správa, kreativní průmysl, cestovní ruch), ale také z jejich samostatnosti, kreativity, schopnosti posuzovat a rozhodovat. Tyto kvality jsou během studia dále rozvíjeny a otevírají studentům celou škálu uplatnění ve společenské praxi.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Etnologie


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Oborový test bude ověřovat míru všeobecných znalostí z kulturní historie a fyzického zeměpisu v rozsahu středoškolského učiva. Vědomosti z oboru etnologie budou prověřeny v rozsahu doporučené literatury: Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha: Orbis, 1968, s. 15–390. Jančář, J. (red.): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10. Brno – Strážnice: Muzejní a vlastivědná společnost – Ústav lidové kultury, 2000. Soukup, V.: Antropologie. Teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011. Doplňující literatura k fakultativnímu studiu: Československá vlastivěda II. Člověk. Národopis československý. Praha: Sfinx, 1933, s. 305–472. Jeřábek, R. – Brouček, S. (red.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 1, 2, 3. Praha: Mladá fronta 2007. Malina, J. a kolektiv: Antropologický slovník. On-line dostupné na: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/index.html Tematické okruhy testu: a.Orientace v základních oblastech evropské i světové kulturní historie. b.Fyzický zeměpis (světový). c.Formování a kulturní vývoj evropských národů (základní členění evropských etnik, historické země a jejich lokalizace, státoprávní vývoj, kulturní vazby). d.Dějiny české etnologie/národopisu (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce). e.Reálie české lidové kultury (hmotná, sociální a duchovní kultura českého etnika, etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí). Termín přijímací zkoušky: 5. září, 9:30, posluchárna J31 FF MU, Gorkého 7, Brno.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti 50 bodů (max. 100).

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info