Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Popis oboru

Pokud vás baví práce s dětmi, jste empatičtí, kreativní a máte touhu sami na sobě stále pracovat, staňte se učiteli. A pokud máte všeobecný přehled a inklinujete k činnostem, které jsou mnohotvárné a téměř vždy originální - staňte se učitelem na prvním stupni základní školy! Na žádném jiném stupni za sebou učitelé nevidí tolik práce, jako právě tam!

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti i dovednosti k tomu, abyste žákům 1. - 5. ročníku ZŠ pomohli vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Zároveň budete mít dostatek příležitostí k rozvíjení vlastní osobnosti.

Výhodou studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je, že se jedná o jednostupňový pětiletý magisterský obor. Vedle předmětů společenskovědních a přírodovědných tvoří podstatnou část oboru studium výchov - hudební , výtvarné i tělesné. V každém z deseti semestrů je také zařazena pedagogická praxe. A nedílnou součástí studia jsou terénní výuka a kurzy.

V průběhu studia navíc můžete vyrazit na zkušenou do zahraničí, například do Estonska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Španělska nebo Velké Británie. V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zahraniční zkušenosti pak můžete získat i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou také zapojováni do běžné výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

Líbí se Vám různorodost? Máte všeobecný přehled? Máte touhu poznávat a chuť probouzet stejnou touhu u svých žáků? Tak neváhejte a podejte si přihlášku! Zajímavější studijní obor těžko najdete...

Úspěšný absolvent je schopen

  • Uplatňovat znalosti (všeobecný rozhled, znalosti předmětové v kurikulárních oblastech, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické) a dovednosti, které mu umožňují dosahovat požadavků vzdělávacího kurikula (RVP ZV).
  • Reflektovat vlastní učitelské činnosti, postoje a hodnoty; vysvětlit a obhájit své pojetí výuky; plánovat a realizovat svůj osobnostní a profesní rozvoj.
  • Využívat znalosti pedagogicko-psychologické diagnostiky k poznávání dítěte, jeho zvláštností; diferencovat a individualizovat výuku vzhledem k možnostem a potřebám žáků, rozvíjet jejich potenciál; rozvíjet je ve všech oblastech kultury.
  • Vytvářet příznivé podmínky pro učení se, motivovat a aktivizovat žáky, vytvářet bezpečné, podnětné a pozitivní emocionální a sociální klima ve třídě.
  • Aplikovat rozvinuté teoretické znalosti v oblastech českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, přírodovědy, v oblasti vlastivědné, tělesné, umělecké, v pedagogice a psychologii.
  • Uplatňovat základní pedagogické a psychodidaktické kompetence k vyučování a výchově; řídit procesy žákova učení se a využívat vhodné informační zdroje a technologie.
  • Kultivovaně a účinně komunikovat se všemi účastníky edukačního procesu, tj. s žáky, s rodiči, s kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy.

„Prvostupňové studium bych nazvala neotřelé, kreativní a komplexní a doporučila bych jej všem, kteří alespoň tuší, že v okamžité zpětné vazbě od dětí a práci s nimi vidí svůj hnací motor. Již od prvního semestru se celých pět let studia vhodně doplňuje teorie, praxe a zábavné výcvikové kurzy. To vše probíhá pod vedením profesionálního a přátelského týmů pedagogů. Atraktivitu také zvyšuje široké spektrum studijních či pracovních stáží, dodnes mimo jiné využívám zkušeností ze svého studijního pobytu ve Španělsku, kde jsem celý semestr navštěvovala nejen místní univerzitu, ale také základní školu. Jsem ráda, že si mohu udělat státnice z cizího jazyka, ke které nás připravují praktické a zábavné dlouhodobé semináře. Jsem přesvědčena, že jsem si obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ před pěti lety zvolila správně.“

Hana Koblihová Hana Koblihová
studentka oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Praxe

Důležitou součástí studia jsou pedagogické praxe, které probíhají v každém semestru. Pět z nich probíhá na brněnských školách a dalších pět můžete absolvovat na základních školách dle vlastního výběru. Každá etapa praxe je provázána se souběžně vyučovanými předměty z primární pedagogiky, psychologie a oborových didaktik.

Uplatnění absolventů

Znalosti, dovednosti a postoje, které získáte během studia, jsou základem kompetencí pro vykonávání profese učitele na 1. stupni základní školy. Můžete se ale také dobře uplatnit jako pedagogický pracovník ve školských zařízeních - centra volného času, střediska environmentální výchovy či metodická centra.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Petr Juráček

„Na otázky, co mi dalo studium na fakultě, často odpovídám: pedagogický rozhled, studium v zahraničí a titul. Co mi dává nyní? Možnost se vracet, diskutovat, ptát se a dostávat zpětnou vazbu. A jak mohu poděkovat? Naše škola spolupracuje při přípravě nových učitelů, studenti u nás absolvují praxe a hlavně mají možnost být s dětmi ve výuce.“

Petr Juráček
ředitel základní školy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství pro 1. stupeň základní školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Pokud budete chtít dále pokračovat v akademické dráze nebo budete chtít ještě zvýšit úroveň svého vzdělání, můžete pokračovat ve studiu doktorského oboru.

Další informace

Úspěšné zvládnutí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy předpokládá od studenta široký rozhled a schopnosti v různých oborech.

V oblasti českého jazyka a literatury je to souvislý kultivovaný jazykový projev bez vady řeči, zvládnutí pravidel českého pravopisu, kladný vztah k literatuře, aktivní čtenářství a obeznámenost se společenskohistorickým a literárněhistorickým kontextem děl (zejména s důrazem na české dějiny od počátku 19. století do současnosti).

V matematice jsou to znalosti základního učiva na gymnáziu (řešení rovnic a nerovnic, číselné obory, teorie dělitelnosti a základy geometrie).

Součástí je i studium jednoho cizího jazyka (anglický, německý, francouzský nebo ruský). Předpokládaná vstupní jazyková úroveň je alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (http://www.jazykove-urovne.cz/spolecny-evropsky-referencni-ramec/).

Počítá se rovněž s určitými dispozicemi v oblastech hudební, výtvarné, technické a tělesné výchovy:

V oblasti hudební výchovy jde o znalosti základních hudebně teoretických pojmů, čtení a psaní not v houslovém i basovém klíči, stupnice dur a moll, stavba základních intervalů, durových a mollových kvintakordů a dominantního septakordu včetně obratů, hlavní harmonické funkce (T, D, S); dále o schopnosti opakovat jednoduché melodicko-rytmické útvary, sluchově analyzovat a zazpívat jednotlivé tóny zahraných kvintakordů, popř. dominantního septakordu. Důležitým předpokladem je kultivovaný a intonačně čistý přednes jednoduché písně, zřetelná výslovnost bez artikulačních vad; pro hru na klavír pak zvládnutí technických cvičení a přednesových skladeb na úrovni některé ze standardních klavírních škol pro začátečníky. Doporučená vstupní úroveň je absolutorium 1. stupně základní umělecké školy. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci tohoto studia na katedře hudební výchovy nevyučuje a nemůže nahradit hru na klavír!

V oblasti výtvarné výchovy předpokládáme zájem studenta o umění a kulturu, základní vhled do problematiky vývoje výtvarného umění a elementární výtvarné znalosti a dovednosti (kresba, malba, prostorová tvorba).

Studium technické (a informační) výchovy probíhá ve dvou oblastech. První je oblast výuky praktických činností s technickými i přírodními materiály a praktické výuky s využitím stavebnic. Druhou oblastí je výuka informačně technologického charakteru, kde studenti pracují s výpočetní technikou.

Studium tělesné výchovy (a výchovy ke zdraví) obsahuje běžné aktivity a teoretická témata z atletiky, gymnastiky, pohybových a sportovních her, psychomotoriky, zdravotní tělesné výchovy i dalších pohybových aktivit. Studenti absolvují také základní metodickou výuku bruslení a plavání, dále kurzy pobytu v letní a v zimní přírodě. Studium tělesné výchovy není podmíněno sportovními limity, avšak výuku může absolvovat pouze student, který z ní není osvobozen.

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 3. poschodí v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info