Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Popis oboru

Cílem pětiletého magisterského studia je příprava učitelů 1. stupně základní školy v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Studium je orientováno na utváření a rozvíjení oborových a oborovědidaktických, pedagogických a psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivujících kompetencí pro výkon povolání učitele 1. stupně ZŠ. Východiskem je osobnostně rozvojový model přípravy, jehož těžiště tvoří pedagogicko-psychologická složka, tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických disciplín relevantních pro učitelství (např. Školní pedagogika, Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie, Inkluzivní speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Pedagogická komunikace, Školský a třídní management). Obsahuje rovněž integrované disciplíny, např. Úvod do pedagogiky a psychologie, Pedagogicko-psychologická diagnostika. Důležitou součástí jsou témata naplňující princip společného vzdělávání, který je spjatý s akceptováním diverzity žáků a podporou způsobilostí s ní pracovat.

Oborová a oborově-didaktická složka je ovlivněna multidisciplinaritou oboru danou komplexním charakterem práce učitele 1. stupně ZŠ. Oborově-didaktická složka směřuje k rozvoji didaktických znalostí obsahu, které umožňují absolventovi uvažovat o obsahu z hlediska oboru, ale také o tom, jak jej může zprostředkovat ve školní výuce. Její předměty průběžně rozšiřují a modifikují spektra výukových strategií a zohledňují nové trendy ve výuce. Obsahově s nimi korespondují pedagogické praxe jako integrující složka studia. Nedílnou součástí studia jsou terénní výuka a kurzy. Ve všech disciplínách je uplatňován zřetel k jazykové kultuře, potřebě kultivovaného vyjadřování a rozvoji komunikačních kompetencí.

Systém reflektovaných pedagogických praxí je nastaven tak, aby systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta, dotvářených na základě reflexe vzdělávací reality a sebereflexe, a připravil ho na plnohodnotné zvládnutí role učitele s perspektivou dalšího vzdělávání.

Obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy nabízí předměty, resp. témata, která mají také mezinárodní rozměr: srovnávací pedagogika, světová literatura, světová literatura pro děti a mládež, apod. Je využívána zahraniční literatura primárního i sekundárního charakteru, a to i odborné časopisy. Publikované studie v zahraničních sbornících a monografiích didakticky orientované jsou podkladem pro mezinárodní srovnání úrovně studijního oboru a pro studijní účely. V souvislosti s narůstajícím multikulturním prostředím českých základních škol je tato situace postupně řešena z aspektu jazykového i didaktického.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Uplatňovat znalosti (všeobecný rozhled, znalosti předmětové v kurikulárních oblastech, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické) a dovednosti, které mu umožňují dosahovat požadavků vzdělávacího kurikula (RVP ZV).
  • Reflektovat vlastní učitelské činnosti, postoje a hodnoty; vysvětlit a obhájit své pojetí výuky; plánovat a realizovat svůj osobnostní a profesní rozvoj.
  • Využívat znalosti pedagogicko-psychologické diagnostiky k poznávání dítěte, jeho zvláštností; diferencovat a individualizovat výuku vzhledem k možnostem a potřebám žáků, rozvíjet jejich potenciál; rozvíjet je ve všech oblastech kultury.
  • Vytvářet příznivé podmínky pro učení se, motivovat a aktivizovat žáky, vytvářet bezpečné, podnětné a pozitivní emocionální a sociální klima ve třídě.
  • Aplikovat rozvinuté teoretické znalosti v oblastech českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, přírodovědy, v oblasti vlastivědné, tělesné, umělecké, v pedagogice a psychologii.
  • Uplatňovat základní pedagogické a psychodidaktické kompetence k vyučování a výchově; řídit procesy žákova učení se a využívat vhodné informační zdroje a technologie.
  • Kultivovaně a účinně komunikovat se všemi účastníky edukačního procesu, tj. s žáky, s rodiči, s kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy.

„Prvostupňové studium bych nazvala neotřelé, kreativní a komplexní a doporučila bych jej všem, kteří alespoň tuší, že v okamžité zpětné vazbě od dětí a práci s nimi vidí svůj hnací motor. Již od prvního semestru se celých pět let studia vhodně doplňuje teorie, praxe a zábavné výcvikové kurzy. To vše probíhá pod vedením profesionálního a přátelského týmů pedagogů. Atraktivitu také zvyšuje široké spektrum studijních či pracovních stáží, dodnes mimo jiné využívám zkušeností ze svého studijního pobytu ve Španělsku, kde jsem celý semestr navštěvovala nejen místní univerzitu, ale také základní školu. Jsem ráda, že si mohu udělat státnice z cizího jazyka, ke které nás připravují praktické a zábavné dlouhodobé semináře. Jsem přesvědčena, že jsem si obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ před pěti lety zvolila správně.“

Hana Koblihová Hana Koblihová
studentka oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Uplatnění absolventů

Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově-didaktickou složkou. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako učitel 1. stupně základní školy. Může se také uplatnit jako pedagogický pracovník ve školských zařízeních (centra volného času, střediska environmentální výchovy, metodická centra apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Petr Juráček

„Na otázky, co mi dalo studium na fakultě, často odpovídám: pedagogický rozhled, studium v zahraničí a titul. Co mi dává nyní? Možnost se vracet, diskutovat, ptát se a dostávat zpětnou vazbu. A jak mohu poděkovat? Naše škola spolupracuje při přípravě nových učitelů, studenti u nás absolvují praxe a hlavně mají možnost být s dětmi ve výuce.“

Petr Juráček
ředitel základní školy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství pro 1. stupeň základní školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Uchazeči vykonají univerzitní Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/test-studijnich-predpokladu

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Úspěšné zvládnutí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy předpokládá od studenta široký rozhled a schopnosti v různých oborech.

V oblasti českého jazyka a literatury je to souvislý kultivovaný jazykový projev bez vady řeči, zvládnutí pravidel českého pravopisu, kladný vztah k literatuře, aktivní čtenářství a obeznámenost se společenskohistorickým a literárněhistorickým kontextem děl (zejména s důrazem na české dějiny od počátku 19. století do současnosti).

V matematice jsou to znalosti základního učiva na gymnáziu (řešení rovnic a nerovnic, číselné obory, teorie dělitelnosti a základy geometrie).

Součástí je i studium jednoho cizího jazyka (anglický, německý, francouzský nebo ruský). Předpokládaná vstupní jazyková úroveň je alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (http://www.jazykove-urovne.cz/spolecny-evropsky-referencni-ramec/).

Počítá se rovněž s určitými dispozicemi v oblastech hudební, výtvarné, technické a tělesné výchovy:

V oblasti hudební výchovy jde o znalosti základních hudebně teoretických pojmů, čtení a psaní not v houslovém i basovém klíči, stupnice dur a moll, stavba základních intervalů, durových a mollových kvintakordů a dominantního septakordu včetně obratů, hlavní harmonické funkce (T, D, S); dále o schopnosti opakovat jednoduché melodicko-rytmické útvary, sluchově analyzovat a zazpívat jednotlivé tóny zahraných kvintakordů, popř. dominantního septakordu. Důležitým předpokladem je kultivovaný a intonačně čistý přednes jednoduché písně, zřetelná výslovnost bez artikulačních vad; pro hru na klavír pak zvládnutí technických cvičení a přednesových skladeb na úrovni některé ze standardních klavírních škol pro začátečníky. Doporučená vstupní úroveň je absolutorium 1. stupně základní umělecké školy. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci tohoto studia na katedře hudební výchovy nevyučuje a nemůže nahradit hru na klavír!

V oblasti výtvarné výchovy předpokládáme zájem studenta o umění a kulturu, základní vhled do problematiky vývoje výtvarného umění a elementární výtvarné znalosti a dovednosti (kresba, malba, prostorová tvorba).

Studium technické (a informační) výchovy probíhá ve dvou oblastech. První je oblast výuky praktických činností s technickými i přírodními materiály a praktické výuky s využitím stavebnic. Druhou oblastí je výuka informačně technologického charakteru, kde studenti pracují s výpočetní technikou.

Studium tělesné výchovy (a výchovy ke zdraví) obsahuje běžné aktivity a teoretická témata z atletiky, gymnastiky, pohybových a sportovních her, psychomotoriky, zdravotní tělesné výchovy i dalších pohybových aktivit. Studenti absolvují také základní metodickou výuku bruslení a plavání, dále kurzy pobytu v letní a v zimní přírodě. Studium tělesné výchovy není podmíněno sportovními limity, avšak výuku může absolvovat pouze student, který z ní není osvobozen.

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 3. poschodí v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info