Zubní lékařství

Popis oboru

V souladu s úpravou návrhu zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře je cílem tohoto magisterského studijního programu získání vzdělání v oboru Zubního lékařství, které umožní výkon povolání zubního lékaře v činnosti preventivní, diagnostické, léčebné, posudkové, dispenzární.

Vzdělání v oboru Zubního lékařství musí studentům poskytnout dovednosti nezbytné pro veškeré činnosti prevence, diagnostiky a léčby anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a souvisejících tkání a oprávněnost přístupu k těmto činnostem v souladu s předpisy a neontologickými pravidly.

Podnětem k zavedení nového studijního programu Zubní lékařství je snaha Evropské unie dosáhnout jednotného systému výuky zubního lékařství v Evropské unii, umožňujícímu výměnu studentů, stejný typ vzdělávání a jednotné tituly absolventů. Je kladen důraz na prohloubení vědomostí především v oblasti hlava-krk, dutiny ústní, ošetření zubů. Je zvýrazněna praktická dovednost, rutina absolventů studijního programu při ošetření pacientů. Absolventi jsou vzděláváni tak, aby byli schopni po absolvování působit co nejdříve samostatně v oboru praktické zubní lékařství jak v privátním, tak i státním sektoru, případně aby se mohli připravovat na specializaci v oboru ortodoncie. Délka studia je přizpůsobena nejobvyklejší délce studia programu Zubní lékařství na 5 roků při časovém vymezení pro předměty Zubního lékařství vůči předmětům ostatním 50:50, tj. nejméně 2 250 hodin z celkového počtu 4 500 hodin za 5 roků, nepočítaje prázdninovou praxi. Podnětem je dále i požadavek České stomatologické komory na rychlé zvýšení počtu zubních lékařů, protože se rychle blíží doba, kdy bude zubních lékařů v České republice nedostatek. ČSK rovněž požaduje absolventa, kterému může být udělena licence ihned po promoci. Cílem je tedy zavedení pětiletého studia se zvýšeným podílem předmětů zubního lékařství vzhledem k počtu hodin předmětů ostatní medicíny.

Úspěšný absolvent je schopen

  • odborně vykonávat činnost preventivní, diagnostickou, léčebně protetickou, léčebnou, posudkovou, dispenzární. Jsou zajištěny odpovídající znalosti:
  • a) o konstituci, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu přírodního a sociálního prostředí na zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství
  • b) o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních tkání zdravých i nemocných a o jejich vztahu k celkovému zdravotnímu stavu a k fyzické a sociální pohodě pacienta.
  • c) klinických oborů a metod, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, lezích a nemocích zubů, úst, čelistí a okolních tkání a o preventivních, diagnostických a léčebných postupech
  • d) přiměřené klinické praxe pod příslušným dohledem

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Po absolvování pětiletého studijního oboru Zubního lékařství bude absolvent připraven prakticky i teoreticky k samostatné činnosti v oboru Praktické zubní lékařství, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti Praktického zubního lékařství, na zahájení specializační přípravy pro obor Ortodoncie, k činnostem na fakultních klinikách zubního lékařství, a to i v rámci postgraduální vědecké přípravy.

Obor Zubní lékařství je koncipován tak, aby absolventi získali po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 95/2004 Sb, § 26.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Zubní lékařství


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná otázka je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Maximální počet bodů je 120.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 1.Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 studentů pro obor Všeobecné lékařství a 30 pro obor Zubní lékařství. 2.Uchazeč musí splnit všechny podmínky (body 3. – 6.) současně. 3.Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být ve školním roce 2016/2017 studentem posledního (4.) ročníku střední školy v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou. 4.Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100, pro Zubní lékařství nižší nebo roven 1,050. 5.Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně). 6.Uchazeč žádost o prominutí přijímací zkoušky označí do své elektronické přihlášky a písemně požádá za každý obor zvlášť o přijetí bez přijímací zkoušky do konce února 2017 (formulář žádosti: http://www.med.muni.cz/uchazeci). Žádost doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. "Pololetní" vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek". 7.V souladu s bodem 3 bude vytvořeno pořadí a uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do maximálního počtu stanoveném v bodě 1. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám, bude pozván k přijímací zkoušce. 8.Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do začátku prvního semestru. Formulář žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek si stáhnete na http://www.med.muni.cz/index.php?id=28 Formulář pro žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek (.doc)

Oborové zkoušky
Biologie

40 otázek doba pro zpracování 50 minut výběr z 5 uzavřených odpovědí pouze 1 odpověď je správná (kompletní, vyčerpávají) správná odpověď 1 bod chybná odpověď 0 bodů žádná odpověď 0 bodů

Přijímací zkoušky na magisterské obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se konají 16.6.2017 anebo 17.6.2017. Přijímací zkoušky na bakalářské obory se konají 22.6.2017.

Chemie

40 otázek doba pro zpracování 60 minut výběr z 5 uzavřených odpovědí pouze 1 odpověď je správná (kompletní, vyčerpávají) správná odpověď 1 bod chybná odpověď 0 bodů žádná odpověď 0 bodů

Přijímací zkoušky na magisterské obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se konají 16.6.2017 anebo 17.6.2017. Přijímací zkoušky na bakalářské obory se konají 22.6.2017.

Fyzika

40 otázek doba pro zpracování 60 minut výběr z 5 uzavřených odpovědí pouze 1 odpověď je správná (kompletní, vyčerpávají) správná odpověď 1 bod chybná odpověď 0 bodů žádná odpověď 0 bodů

Přijímací zkoušky na magisterské obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se konají 16.6.2017 anebo 17.6.2017. Přijímací zkoušky na bakalářské obory se konají 22.6.2017.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/stud_kat_lf_mudr_mddr_16_17.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info