Sociální antropologie

Popis oboru

Obor Sociální antropologie zkoumá proměnu kulturních a sociálních procesů, prostřednictvím kterých se lidské společnosti vztahují k realitě a zvýznamňují tento svět. Sociální antropologie na FSS MU je koncipována jako bakalářský obor, jehož cílem je poskytnout studentům přehled o základních teoretických konceptech i metodologických specifikách této vědní disciplíny. Při výuce vycházíme z toho, že studenti se před nástupem na FSS MU antropologií nezabývali a nestudovali ji.

Současné směry sociální antropologie jsou reflektovány ve všech částech studia, a to především skrze výběr aktuální literatury, která jednotlivé vědecké diskuse obohacuje a posouvá. Povinné předměty proto představují kritickou analýzu všech klíčových oblastí společnosti, kterými jsou příbuzenské vztahy, náboženství a politicko-ekonomické vztahy. Druhou část povinných předmětů tvoří antropologické teorie a metody, které pevně kotví vědní disciplínu v sítích současné sociální vědy i metody.

Obor připravuje studenty jako experty na kvalitativní zkoumání kulturních systémů a sociálních procesů, a to především lokálních projevů adaptace na širší sociální a kulturní projevy. Více než polovina našich bakalářských studentů pokračuje po absolvování oboru na oboru jiném, popřípadě přechází do praxe. Proto považujeme za jejich klíčovou dovednost (spíše než vlastní realizaci výzkumu) schopnost kritického hodnocení společenského dění, schopnost identifikovat problém a v neposlední řadě i schopnost koncipovat potencionální kvalitativní výzkum, který by mohl k objasnění problému přispět. Při výuce metodologických předmětů se zaměřujeme na různé kvalitativní metody výzkumu, jejich sladění se sociální teorií a následnou aplikaci na zvolená témata/problémy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat teoretickou znalost sociální antropologie v praxi;
  • ze společenského dění abstrahovat zkoumání hodná témata a na základě podkladových informací připravit vhodný desigh jejich výzkumu, navrhnout vhodné metody výzkumu, výstupy a zhodnotit otázky etiky výzkumu;
  • používá správně vhodnou terminologii sociální antropologie, která vykazuje vysoký stupeň kulturní reflexivity;
  • interpretovat současné společenské dění za použití teoretických konceptů sociální antropologie, zná základní teoretické texty této vědní discipliny.

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Vedle možnosti pokračovat v navazujícím magisterském a doktorském studiu a následné vědecko-pedagogické kariéře se naši absolventi nejčastěji uplatňují v domácích i zahraničních neziskových organizacích (Člověk v tísni, IQ Roma servis, Adra, Podané ruce, Amnesty International, UNICEF),ve státní sféře (např. úředníci na postech pro menšiny, vzdělávání, sociální stratifikaci), v pedagogice, v soukromém sektoru, ve výzkumných agenturách a v politice.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální antropologie


Kombinace s obory z Fakulty sociálních studií

Environmentální studia
Genderová studia
Mediální studia a žurnalistika
Mezinárodní vztahy
Psychologie
Sociální práce
Sociologie
Veřejná politika a lidské zdroje

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Archeologie
Filozofie
Francouzský jazyk a literatura
Historie
Religionistika
Ruský jazyk a literatura
Španělský jazyk a literatura
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Teorie interaktivních médií

Přijímací zkouška

Nutnou podmínkou přijetí je absolvování střední školy s maturitou a úspěšné vykonání testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP jsou testy, které fakulta uznává, test Obecných studijních předpokladů (Scio-OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (Scio-ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio. Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.
Varianta 1: Scio-ZSV + Scio-OSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v několika termínech (platí pro Scio-ZSV i Scio-OSP). Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky. Termíny, které fakulta uznává, najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc.
Varianta 2: Scio-ZSV + TSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušku Scio-ZSV v několika termínech. Při více pokusech se započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU, kterou má možnost vykonat jednou.
Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium organizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou, vykonají ještě přijímací zkoušky předepsané pro příslušný obor na FF, tj. Test studijních předpokladů (TSP) a případně i oborový test. Pro mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou (ESF) nebo s Pedagogickou fakultou (PdF) žádné další zkoušky konat nemusí. Přijímací řízení pro uchazeče cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 (na webu FSS na úřední desce - http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules). Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium – cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž skládají písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.
Upozorňujeme, že důležitým předpokladem pro zvládnutí studia je schopnost studovat z odborných anglických textů. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinesou přijatí uchazeči k zápisu ke studiu. Pro zájemce o studium na Fakultě sociálních studií organizujeme tzv. Den otevřených dveří. Informace najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission.

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pořadí uchazečů je vytvářeno pro každou studijní kombinaci zvlášť.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studující oboru Sociální Antropologie se pravidelně scházejí ve spolku Anonymních Antropologů, který zde funguje již od roku 2005.

Od roku 2011 organizují studenti Sociální Antropologie pravidelně v letním semestru Studentskou antropologickou konferenci, na kterou jsou zváni přední antropologové z ČR i ze Slovenska a kterážto poskytuje výjimečnou platformu pro výměnu antropologických zkušeností a možností prezentace vlastního výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info