Genderová studia

Popis oboru

Obor Genderová studia se zabývá analýzou struktur, vztahů a reprezentací genderu, tedy sociálně a kulturně vytvářených a reprodukovaných vzorců chování, které jsou společností očekávány od mužů a žen. Pojem gender v sobě zahrnuje společensky podmíněné rozdíly, očekávání, předsudky a specifika v postavení žen a mužů. Program oboru Genderová studia na FSS MU v Brně se zaměřuje na studium příčin a důsledků současného stavu genderové struktury společnosti. Cílem je nabídnout orientaci v teoretických, metodologických i aplikovaných sociologických základech genderu a doplnit ji nabídkou kursů z oblasti kulturních studií. Na základě akcentovaného požadavku Evropské unie k vytváření podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů v České republice zahrnuje také výuku metod k jejich zavádění do praxe (např. tzv. gender mainstreaming).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Absolvent/ka získá základní kompetence v oblasti obecně vědecké metodologie a analytické práce.
  • Absolvent/ka ovládá základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýzy empirických dat (sekundární analýza, analýza dokumentů, kvantitativní i kvalitatativní metody)
  • Absolvent/ka rozumí povaze, struktuře a vývoji oboru, jeho teoretickým východiskům a způsobům a pravidlům interpretace; disponuje základními schopnosti v oblasti pojmové práce a konceptuální sociálněvědní analýzy
  • Absolvent/ka získá základní vědomosti o povaze, utváření, reprodukci a fungování sociálních nerovností a moci, o vztazích mezi aktéry a sociální strukturou a sociálním jednání – v nejrůznějších oblastech sociálního života.

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Absolventi genderových studií mohou najít uplatnění v oblasti státní správy a samosprávy, v nevládních neziskových organizacích, v médiích, ale i v politických subjektech nebo vzdělávacích zařízeních. Absolventky a absolventi jsou schopni nabídnout svým zaměstnavatelům fundované analýzy, podněty a evaluace genderové problematiky v oblastech jako je výchova a vzdělávání, rodinné struktury i pracovní trh, násilí vůči ženám apod. Genderová studia rozvíjejí i druhou specializaci studujících v rámci dvouoborového bakalářského studia a na trh práce se tak dostanou genderově vnímavé osobnosti v oblasti žurnalistiky, mezinárodních vztahů, environmentalistiky atd. podle zvolených studijních kombinací.

Pozornost věnovaná sociálním nerovnostem z genderové perspektivy je v českém veřejném (mediálním i politickém) i akademickém kontextu dlouhodobě podceňovaná. V mezinárodních srovnáních si Česká republika pohoršuje (gender pay gap, zastoupení žen ve veřejných a akademických funkcích, absence podpory zapojení otců v soukromé sféře apod.), a proto ze strany mezinárodního společenství roste tlak na politickou reprezentaci ČR, aby tyto nerovnosti zdůvodňovala, analyzovala a řešila. Absolventky a absolventi oboru genderových studií takové kompetenci (kriticky reflektovat a analyzovat) během studia nabydou a mohou ji zaměstnavatelům poskytnout.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Genderová studia


Kombinace s obory z Fakulty sociálních studií

Environmentální studia
Evropská studia
Mediální studia a žurnalistika
Psychologie
Sociální antropologie
Sociální práce
Sociologie
Veřejná politika a lidské zdroje

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Archeologie
Filozofie
Francouzský jazyk a literatura
Historie
Pedagogika
Ruský jazyk a literatura
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Teorie interaktivních médií

Přijímací zkouška

Nutnou podmínkou přijetí je absolvování střední školy s maturitou a úspěšné vykonání testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP jsou testy, které fakulta uznává, test Obecných studijních předpokladů (Scio-OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (Scio-ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio. Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.
Varianta 1: Scio-ZSV + Scio-OSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v několika termínech (platí pro Scio-ZSV i Scio-OSP). Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky. Termíny, které fakulta uznává, najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/bc.
Varianta 2: Scio-ZSV + TSP: Uchazeč má možnost vykonat zkoušku Scio-ZSV v několika termínech. Při více pokusech se započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU, kterou má možnost vykonat jednou.
Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.
Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.
Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium organizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou, vykonají ještě přijímací zkoušky předepsané pro příslušný obor na FF, tj. Test studijních předpokladů (TSP) a případně i oborový test. Pro mezifakultní studium s Ekonomicko-správní fakultou (ESF) nebo s Pedagogickou fakultou (PdF) žádné další zkoušky konat nemusí. Přijímací řízení pro uchazeče cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 (na webu FSS na úřední desce - http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules). Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium – cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž skládají písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.
Upozorňujeme, že důležitým předpokladem pro zvládnutí studia je schopnost studovat z odborných anglických textů. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinesou přijatí uchazeči k zápisu ke studiu. Pro zájemce o studium na Fakultě sociálních studií organizujeme tzv. Den otevřených dveří. Informace najdete na webu FSS - http://www.fss.muni.cz/admission.

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pořadí uchazečů je vytvářeno pro každou studijní kombinaci zvlášť.

Průvodce přijímacím řízením

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info