Chemie konzervování - restaurování

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Chemie konzervování - restaurování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají základní přehled o disciplinách chemie (anorganické, organické, analytické a fyzikální) a současně získají informace o chemii, materiálech, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty kulturního dědictví, které jsou vyrobené z vybraných materiálů - anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo) i organických (textil, kůže a useň, dřevo, papír). Studenti dále získají doplňující vědomosti z oblasti muzeologie a dějin umění, naučí se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří se budou při dodržování profesní etiky schopni zapojit do procesu konzervování - restaurování, tj. provést nebo navrhnout vhodný postup materiálového průzkumu, stanovit poškození materiálů předmětů, navrhnout vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, provést vlastní zásah a vést odpovídající dokumentaci. Se znalostí chemické a fyzikální podstaty dějů se mohou absolventi stát cennými pomocníky při řešení konkrétních technologických problémů. Na základě znalostí jednotlivých předmětů kulturního dědictví mohou navrhovat řešení ochrany celků sbírkových fondů.

Student bakalářského studijního programu Chemie získá teoretické a praktické vědomosti odpovídající soudobému stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje ve všech základních oblastech chemie (anorganické, organické, analytické a fyzikální), doplněné teoretickou i praktickou znalostí metodik konzervování - restaurování vybraných materiálů a přehledem v oblasti dějin umění, muzeologie a profesní etiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vykonávat experimentální práci v chemické laboratoři včetně manipulace s chemickými látkami;
  • navrhovat a provádět analýzy, a to i s využitím přístrojové techniky;
  • pracovat s odbornou literaturou a databázemi;
  • dodržovat profesní etiku a normy;
  • orientovat se v oblasti dějin umění a muzeologie;
  • navrhovat a provádět (základní) techniky konzervátorsko-restaurátorských zásahů na předmětech vyrobených z anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo) i organických (textil, kůže, dřevo, papír) materiálů;
  • navrhovat postupy k ochraně předmětů a sbírek (preventivní konzervace);
  • vytvářet odbornou dokumentaci včetně fotodokumentace.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění primárně v institucích, které se věnují péči o kulturní dědictví, jakými jsou muzea, galerie, archivy, depozitáře atd. Široký přehled v materiálech a postupech jim dává výhodu oproti úzce specializovaným odborníkům. Jako vystudovaní chemici ale mohou absolventi najít práci i v běžných chemických laboratořích nebo zkušebních ústavech. Uplatní se všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými problémy a postupy.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chemie konzervování - restaurování


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z chemie nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z chemie

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2013, 239 s. ISBN 80-902402-0-8.

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 2. díl. vyd. Brno: Proton, 2014, 227 s. ISBN 978-80-902402-5-4.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2014, 255 s. ISBN 978-80-902402-6-1.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie: názvosloví organických sloučenin pro studenty středních škol. 2. vyd. Brno: Proton, 2005, 64 s. ISBN 80-902402-3-2.

BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014, 192 s. ISBN 978-80-7358-232-6.

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 365 s. ISBN 80-7235-108-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 201 s. ISBN 978-80-246-2135-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 237 s. ISBN 9788024621357.

Kritéria hodnocení
1255

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z chemie

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info