Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Popis oboru

Obor je zaměřen na získání výchozích znalostí v oblasti umělé inteligence, tj. počítačových systémů, které myslí a chovají se jako člověk. S touto oblastí úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka, které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina, ...) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • implementovat a efektivně využívat inteligentní systémy;
  • orientovat se v přístupech využívajících strojové učení, reprezentaci, zpracování a dolování znalostí;
  • identifikovat problémy řešitelné pomocí technik umělé inteligence a volit vhodné metody pro jejich řešení;
  • vybrat, uskutečnit a shrnout empirické vyhodnocení různých algoritmů pro danou formalizaci problému.

„Obor Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka mě při výběru vysoké školy zaujal na první pohled. Fakulta informatiky se v rámci oboru zaměřuje především na zpracování přirozeného jazyka, což je patrné zejména z výběru povinných předmětů. Protože mě studium jazykového inženýrství lákalo a protože se jedná o perspektivní a neustále se rozvíjející oblast umělé inteligence, rozhodla jsem se pro studium právě v tomto oboru. Obor bych doporučila zejména studentům s kladným vztahem k matematice a logice, které jsou v určité míře součástí téměř všech vypisovaných předmětů. Jednou z věcí, která se mi však na studiu nejvíce líbí, je to, že se v těchto předmětech učíme naoko teoretické principy matematiky prakticky využívat. Ačkoliv patří na fakultě obor sám k těm teoretičtějším, existuje možnost zapojit se do výzkumu probíhajícího v některé z laboratoří spojených s oborem (Centrum ZPJ, Laboratoř vyhledávání a dialogu, Laboratoř vyhledávání znalostí), čímž se dá získat cenná praxe potřebná pro další uplatnění v oboru. Laboratoře samotné pak často vypisují témata bakalářských a diplomových prací a po ukončení magisterského studia je možné pokračovat ve výzkumu jako postgraduální student.“

Klára Kufová Klára Kufová
studentka oboru Umělá inteligence a zpracování přírozeného jazyka

Uplatnění absolventů

Po ukončení studia mohou nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování své kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí prováděné na základě potřeb zaměstnavatele.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Andrej Pančík

„Masarykova univerzita mi umožnila do hloubky studovat oblasti, které mě zajímají. Pro stáže na zahraničních vysokých školách mě jazykově i odborně vybavila díky perfektní výuce angličtiny a dobrému podílu teoretických a praktických předmětů.“

Andrej Pančík
působil v CERNu a v Silicon Valley. Nyní podniká v Los Angeles.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny studijní programy a obory. Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test
Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
e) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,
f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády (odbornými olympiádami jsou myšleny předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR organizované v oborech fyzika, astronomie, chemie, biologie, matematika a programování),
g) umístění alespoň v okresním kole středoškolské odborné činnosti na 1. až 3. místě,
h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU
stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni.

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/bc/umela-inteligence-nlp

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info