Nutriční terapeut

Popis oboru

Cílem studijního programu je připravit nutričního terapeuta, který bude schopen samostatně působit v preventivní péči, v péči o nemocné a v problematice výživy všech věkových skupin. Absolventi bakalářského studijního oboru Nutriční terapeut jsou připraveni pro výkon zdravotnického nelékařského povolání se stanovenou působností. Získané vzdělání připravuje absolventy k činnostem ve třech oblastech: v managementu stravovacích služeb, kde je zodpovědný za poskytování nutričně vhodné, kvalitní stravy pro zdravé i nemocné jednotlivce a skupiny v institucích nebo komunitních zařízeních, při plánování, edukaci, dohledu a hodnocení týkajícího se klinicky doporučeného stravovacího plánu přispívajícího k obnově funkčního nutričního zdraví klienta nebo pacienta a v oblasti podpory zdraví a formulování politiky, která vede k podpoře výběru potravin u jednotlivců i skupin s cílem udržet nebo podporovat jejich nutriční zdraví a minimalizovat rizika onemocnění související s výživou.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat proces nutriční péče, tj. stanovit nutriční diagnózu, intervenci, monitoring a hodnocení;
  • aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétních podmínkách;
  • svou odbornou činností napomáhá brzkému návratu pacienta do domácího prostředí – zkrácení doby nutné hospitalizace zajištěním individuálního nutričního postupu;
  • informovat pacienty a příslušné zdravotnické pracovníky i pracovníky stravovacího provozu o změnách nutričních postupů konkrétních nemocných a tyto organizačně zajistit;
  • připravit odborné názorné propagační materiály, vytvořit odbornou stať, postery;
  • informovat v rámci prevence nemocí o jejich předcházení i léčbě vhodnou výživou.

„Proč jsem se rozhodl studovat LF MU v Brně? Jednak mě uchvátil nový univerzitní kampus a prostě Brno... Velké město tak akorát. Nic víc jsme o Brně před nástupem na fakultu nevěděl. O to víc mě první seznámení velice překvapilo. Všude strašně milí lidé a na kolejích sem narazil na super spolubydlící a celkově parádní kolektiv.
Jaké je to studovat na LF MU? Těžko hodnotit jiné fakulty, ale v první ročníky jsou náročné, proto oceníte vstřícnost vyučujících, ale i tak strávíte hodiny nad knížkami. Bez toho to prostě nejde. Ale studium není jen o učení a během semestru se koná spousta medických akcí kde se můžete odreagovat. Kdybych si mohl znova vybrat, kam jít studovat tak bez rozmýšlení volím Brno!“

Michael Bouzekri Michael Bouzekri

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru znají hlavní směry současného vývoje zdravotní péče.

Znají příslušnou legislativu a adekvátně ji uplatňují ve své práci.

Jsou schopni spolupráce v multidisciplinárním týmu na úrovni oddělení, organizační jednotky i v terénu. Zapojují se do odborné spolupráce na všech úrovních prevence i nutriční terapie.

Nutriční terapeut je připraven i pro práci v nemocnicích, v lázních, sanatoriích, ústavech sociální péče, penzionech, stacionářích, hospicích, v agenturách domácí péče, v provozovnách společného stravování, ve školách, hotelech a edukačních zařízeních.

Absolventi mohou provádět odborná hodnocení nového sortimentu v oblasti stravování a odbornou konzultační činnost pro různá zařízení a firmy. V potravinářském průmyslu dokáží posoudit vhodné směry výroby potravin a pokrmů s ohledem na rozšíření jednotlivých onemocnění v populaci.

Bakalářský profesně orientovaný studijní obor je koncipován tak, aby absolventi získali po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 96/2004 Sb, § 14.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Nutriční terapeut


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání testu z chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále. Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.med.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info