MUDr. Karel Goldemund, CSc.


phone: +420 532 23 4827, 4614
e‑mail: