MUDr. Karel Goldemund, CSc.


Phone: +420 532 23 4827, 4614
E‑mail: