Tomasz Kabzinski, Ph.D., M.Sc.


Office: bud. C04/215
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8147
E‑mail: