doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

Associate professor, Department of Constitutional Law and Political Science


Office: 253
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4407
E‑mail:

 Inactive employment status

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Pavel Molek, narozen 23. 4. 1980 v Českých Budějovicích.
Pracoviště
 • Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí 6, Brno. Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, Brno.
Funkce na pracovišti
 • soudce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Právo, Mgr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity 2004: Právo, JUDr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, "Svoboda projevu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu ČR" 2005: Politologie, Mgr., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 2009: Mezinárodní právo veřejné, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, "Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva" 2010: LL.M., Law in a European and Global Context, Universidade Católica, Lisabon 2015: ústavní právo, doc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, "Právo na spravedlivý proces
Přehled zaměstnání
 • 2016 - : Nejvyšší správní soud, soudce 2008 - : asistent, poté odborný asistent, poté docent, Katedra ústavního práva a politologie, PrF MU v Brně 2013-2015: Ústavní soud, asistent 2003-2013: Nejvyšší správní soud, asistent soudce
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Volební právo, Ústavní právo, Lidská práva a soudnictví Semináře: totéž + Státověda, Lidská práva v aplikační praxi, Aktuální problémy lidských práv, Human Rights in Europe Doktorandi: Michal Hájek, Martin Bobák, Adam Blisa, Šárka Dušková, Pavel Doubek
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekt „Materiální jádro ústav – věčný limit evropské integrace?“ – hlavní řešitel (spoluřešitelé prof. JUDr. Jan Filip, CSc. a Mgr. Ladislav Vyhnánek; schváleno prof. JUDr. Naděždou Rozehnalovou, CSc. dne 19. 7. 2012)
Akademické stáže
 • Evropský univerzitní institut, Itálie, Florencie: Studijní pobyt na Evropském univerzitním institutu v rámci projektu „Materiální jádro ústav: věčný limit evropské integrace?“ (15. 6. 2013 21:00 - 13. 7. 2013)
Mimouniverzitní aktivity
 • Redakční rada časopisu Soudní rozhledy Redakční rada časopisu Vienna Journal on International Constitutional Law
Vybrané publikace
 • MOLEK, Pavel. Základní práva - svazek druhý Svoboda. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 655 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7598-525-5. Webové stránky vydavatele info
 • MOLEK, Pavel. RIGHT TO FAIR TRIAL. 2019. info
 • MOLEK, Pavel. Human Rights. 2019. info
 • MOLEK, Pavel. Základní práva - svazek první Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 549 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7552-167-5. Webové stránky vydavatele info
 • MOLEK, Pavel a Radim POLČÁK. Poskytnout nebo chránit? Brno: Nejvyšší správní soud, 2017. 293 s. ACA Europe. ISBN 978-80-270-1645-7. info
 • OROSZ, Ladislav, Pavel MOLEK, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ján SVÁK. Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike. První. Bratislava: C.H.Beck, 2016. 472 s. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-41-1. info
 • MOLEK, Pavel a Jitka STRÁSKÁ. Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013. Praha: C. H. Beck, 2015. 714 s. Judikatura. ISBN 978-80-7400-296-0. URL info
 • MOLEK, Pavel. Czech Constitutional Court: constitutional status and jurisdiction and material core of constitution. In Comparative Constitutional Law: Rights, Institutions and Judicial Review, LLM Course at Koç University Law School. 2014. info
 • MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 616 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-502-3. Webové stránky vydavatele info
 • MOLEK, Pavel a Michael LONGO. Freedom of Expression: European and Australian Perspectives. Australian and New Zealand Journal of European Studies. 2014, neuveden, č. 6, s. 2-16. ISSN 1837-2147. info
 • MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova univerzita, 2014. 285 s. Edice Scientia 488. ISBN 978-80-210-7435-4. info
 • MOLEK, Pavel. Material Core of Constitution – the True Eternal Obstacle for EU Integration? In Visiting lecture: Material Core of Constitution – the True Eternal Obstacle for EU Integration? 2014. info
 • MOLEK, Pavel. Lustration and Human Rights. In ERASMUS visiting lecture. 2014. info
 • MOLEK, Pavel. Diagonal human rights relationships. In ERASMUS visiting lecture. 2014. info
 • MOLEK, Pavel. EU Fundamental Freedoms versus Human Rights. In ERASMUS visiting lecture. 2014. info
 • MOLEK, Pavel. Komentář § 88 - § 93 soudního řádu správního. C.H.Beck, 2014. URL info
 • MOLEK, Pavel. Vypořádání se s komunistickou minulostí v judikatuře ESLP a Ústavního soudu z pohledu práva na spravedlivý proces. In Michal Bobek a kol. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. s. 211-230. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-460-5. info
 • MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. In Michal Bobek, Zdeněk Kühn. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. s. 377-416. Auditorium. ISBN 978-80-87284-35-3. info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • MOLEK, Pavel. Material Core of Constitution – an Eternal Obstacle to EU Integration? 2012. info
 • MOLEK, Pavel. Czech Constitutional Court: Unconstitutionality of the Czech Implementation of the Data Retention Directive, Decision of 22 March 2011, Pl. ÚS 24/10. European Constitutional law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, roč. 8, č. 2, s. 338-353. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S157401961200020X. info
 • MOLEK, Pavel. The Court That Roared: The Czech Constitutional Court Declaring War of Independence against the ECJ. European Law Reporter. Luxemburg: Verlag radical brain S.A., 2012, Neuveden, č. 6, s. 162-170. ISSN 1028-9690. URL info
 • MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 576 s. Lidská práva 4. ISBN 978-80-7357-748-3. URL info
 • MOLEK, Pavel. Chapter 5: The Czech Constitutional Court and the Court of Justice: Between Fascination and Securing Autonomy. In Claes, M., de Visser, M. Constitutional Conversations in Europe. 1. vyd. Cambridge: Intersentia Publishing, 2012. s. 131-159. Intersentia. ISBN 978-1-78068-069-9. URL info
 • FILIP, Jan, Pavel MOLEK a Ladislav VYHNÁNEK. Governance in the Czech Republic. In Governmental Systems of Central and Eastern European States. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2011. s. 166-234. sv. 1. ISBN 978-83-264-0209-8. info
 • KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 248 s. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3. info
 • MOLEK, Pavel. Pojem veřejného pořádku v cizineckých věcech. 2011. info
 • FOUKALOVÁ, Kristýna a Pavel MOLEK. Věc Lautsi a další proti Itálii: Kříže v italských školách – velký senát. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 189-203, 14 s. ISSN 1212-2211. info
 • MOLEK, Pavel. Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva. Praha: C. H. Beck, 2010. 208 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-164-2. info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7. info
 • MOLEK, Pavel, David KOSAŘ, Hana LUPAČOVÁ, Miroslav JURMAN a Věra HONUSKOVÁ. Zákon o azylu :komentář. Edited by David Kosař - Pavel Molek. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 736 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-476-5. info
 • FOUKALOVÁ, Kristýna a Pavel MOLEK. Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích. Soudce. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISSN 1211-5347. info
 • MOLEK, Pavel. člen Komise pro veřejné právo I Legislativní rady vlády - komise pro správní právo č. 2. Komise pro veřejné právo I Legislativní rady vlády - komise pro správní právo č. 2, 2008. info
 • JÄGER, Petr a Pavel MOLEK. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. 1. vyd. Praha: Auditorium s.r.o., 2007. 191 s. Téma. ISBN 978-80-903786-5-0. URL info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Soudní přezkum voleb. 2006. vyd. Praha: Linde, 2006. 336 s. Monografie. ISBN 80-7201-639-3. URL info
 • MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. In Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R.: Judikatura a právní argumentace. 2006. vyd. Praha: Auditorium, 2006. s. 200-213, 13 s. Není dáno. ISBN 80-903786-0-9. URL info
 • MOLEK, Pavel. Pojem a subjekty pronásledování v judikatuře Nejvyššího správního soudu. In Jílek, D. (ed.): Společný evropský azylový systém: právní pojem pronásledování. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 63-79, 16 s. ISBN 80-210-3798-9. info
 • MOLEK, Pavel. El patrimonio del Partido Comunista. In Experiencias de la transición checa. 2005. vyd. Praha: Člověk v tísni, 2005. s. 211-221, 10 s. X-crossing. ISBN 80-86961-05-2. info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Udělování státního občanství - na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uvážení. Právník. Praha: Academia, 2005, Roč. 144, č. 2, s. 137-156. ISSN 0324-7007. info
 • MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 143-163, 20 s. ISBN 80-210-3611-7. info
 • MOLEK, Pavel. 6. Lucemburská skupina: Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Kypr, (Turecko). In Fiala, P., Pitrová, M. (eds.): Rozšiřování ES/EU. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 169-186. Studie. ISBN 80-210-3041-0. info
 • MOLEK, Pavel. Hledání historických základů vztahu politiky a práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, IX, č. 1, s. 91-98. ISSN 1210-9126. info

28. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info