Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D., narozena 30. ledna 1981
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Externí vyučující
Kvalifikace
 • 2004 - 2011: doktorské studium, obor Pedagogika, FF MU v Brně,
  Disertační práce: Proměna prekonceptu žáků 3. třídy základní školy
  1999 - 2003: magisterské studium, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy, PdF UP v Olomouci
  Diplomová práce: Využití čtverečkovaného papíru v geometrii primární školy

Přehled zaměstnání
 • 2009 - dosud Výuka na Základní škole a Mateřské škole, Otnice, p. o.
 • 2008 - dosud Výuka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 2008 Výuka na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně
 • 2007 Výuka na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
 • 2003 - 2004: Učitelka na 1. stupni ZŠ v Hradci nad Svitavou
Pedagogická činnost
 • Školní didaktika
 • Školní pedagogika
 • Výuka na 1. stupni základní školy
 • Výuka Německého jazyka na 2. stupni základní školy
 • Učitelská způsobilost
 • Základy pedagogiky, obecné a alternativní didaktiky
 • Primární pedagogika
 • Alternativy v předškolním vzdělávání
 • Vedení praxí v pedagogických a speciálně pedagogických zařízeních
 • Vedoucí magisterských, bakalářských a ročníkových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2008: spolupráce na projektu "Málotřídní školy v České republice: analýza současného stavu a potenciálů jejich rozvoje", řešitelka Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
 • 2007: spoluřešitelka projektu Fondu rozvoje vysokých škol: Demokracie v prostředí školy, řešitelka Mgr. Jitka Vidláková
 • 2007: spolupráce při řešení rozvojového projektu "Inovace přípravy učitelů z pedagogicko-didaktického aspektu". Projekt řešen v rámci univerzitního projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání a zkvalitnění učitelské způsobilosti u učitelů základních škol, středních škol i vysokých škol a inovace a příprava studijních programů“ (rozvojový projektu MŠMT ČR č.72 programu č. 5 „Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména učitelů všech stupňů a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“). Koordinátorem projektu na FF MU je Mgr. Irena Radová, Ph.D., řešitelem na ÚPV Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
 • 2006: řešitelka projektu Fondu rozvoje vysokých škol: Význam představivosti v procesu učení ve vybraných předmětech primární školy
Akademické stáže
 • říjen 2006 - únor 2007: Universität Augsburg v Německu
Další vzdělávání
 • 2018: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu První pomoc na pracovišti
  2018: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Geometrie v Hejného metodě pro 3. - 5. ročník ZŠ
  2018: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Aritmetika v Hejného metodě pro 3. - 5. ročník ZŠ
  2018: Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu Společné vzdělávání
  2018: Osvědčení o účasti na vzdělávací akci Čtenářská gramotnost - Metody a formy efektivní práce
  2018: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Metody a strategie rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně ZŠ
  2018: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Matematika 1. - 3. ročníku ZŠ Hejného metodou
  2018: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Když matematika baví aneb rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
  2017: Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu Společné vzdělávání
  2017: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Genetická metoda čtení a rozvoj raného čtenářství
  2017: Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu Prožitkové čtení jako nástroj rozvoje čtenářství u žáků
  2017: Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků
  2017: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Základní kurz pro instruktory školního lyžování
  2015: Osvědčení o absolvování kurzu Jak založit čtenářský klub
  2014: Certifikát o školení kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí"
  2014: Certifikát znalosti španělského jazyka "Diploma de Español como lengua extranjera (Nivel A2)"
  2014: Osvědčení o úspěšném absolvování semináře Efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Activity Toolkit
  2014: Osvědčení o absolvování semináře DVPP Na peníze s úsměvem
  2013: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Metodika práce s hlasem
  2013: Osvědčení o úspěšném absolvování semináře Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
  2013: Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy
  2013: Osvědčení o úspěšném absolvování semináře Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky
  2013: Osvědčení o účasti na vzdělávacím programu Člověk a jeho svět - Lidé a čas
  2008/2009: studium pro získání certifikátu znalosti anglického jazyka "Certificate in Advanced English"
  2007: Osvědčení o absolvování doktorského semináře "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách"
  2006/2007: Certifikát o absolvování e-learningového kurzu "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách"
  2006: Certifikát znalosti anglického jazyka "First Certificate in English"
  2006: Certifikát o absolvování specializačního studia pro certifikátory pedagogické práce
  2005: Certifikát znalosti německého jazyka "Zentrale Oberstufenprüfung"
  2005: Certifikát znalosti německého jazyka "Zentrale Mittelstufenprüfung"
  2002: Certifikát znalosti německého jazyka "Zertifikat Deutsch"
  2001: Státní jazyková zkouška z německého jazyka
Ocenění
 • 25. listopadu 2017: Přednáška na Konferenci pro učitele 1. stupně pořádané nakladatelstvím Fraus s názvem Tvořivý přístup k čtenářským dílnám
 • 26. května 2008: 2. místo v soutěži studentských prací o cenu Gustava Adlofa Lindnera v kategorii studentů doktorských programů
Vybrané publikace
 • KORCOVÁ, Kateřina a Jiří ZÁMEČNÍK. Iuventus 20. 2008. info
 • BUREŠOVÁ, Věra, Přemysl DVOŘÁK, Kateřina KORCOVÁ a Jiří ZÁMEČNÍK. Iuventus 20 - 20 let Pěveckého sboru IUVENTUS Svitavy. 1. vyd. Svitavy: Pěvecký sbor IUVENTUS Svitavy, 2008. 60 s. ISBN 978-80-254-3402-4. info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Konstruktivismus v alternativních školách - mýtus nebo realita? In PEDAGOGICKÝ VÝZKUM JAKO PODPORA PROMĚNY SOUČASNÉ ŠKOLY. Sborník sdělení 16. konference ČAPV Pedagogická fakulta UHK 2. – 4. září 2008. 1. vyd. Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS, 2008. s. 714-723. ISBN 978-80-7041-287-9. info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Učí učitelé konstruktivisticky? In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 15. konference ČAPV (CD-ROM). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1 - 10. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Do teachers use the constructivist approach? In Education-Line database. Leeds: University of Leeds, 2007. s. 1-12. URL info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Role učitele ve škole Montessori. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U12. Brno: MU, 2007. s. 117 - 126, 11 s. ISBN 978-80-210-4472-2. info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Rozvoj prekonceptů u žáků 1. stupně: dosavadní zkušenosti s výzkumem. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV (CD-ROM). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1 -13. ISBN 80-7043-483-X. info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Development of the Preconception of the Primary School Pupils: Experience with the Research up to Now. In Education-Line database. Leeds: University of Leeds, 2006. s. 1-13. URL info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Proměny prekonceptu v procesu učení. In Študentské fórum : zborník príspevkov z 8. ročníka stretnutí. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Výchova - Veda - Vzdelávanie - Výskum, 2006. s. 91-95. ISBN 80-969146-5-0. info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Konstruktivismus v inovativních vzdělávacích programech v české škole. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U11. Brno: MU, 2006. s. 159-168. ISBN 80-210-4143-9. info
 • KORCOVÁ, Kateřina. Učitelova příprava a realizace výuky. In Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, 2005. s. 1-6. URL info

13. 2. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info