MUDr. Jan Maláska, Ph.D.


Phone: +420 532 23 2009, 2543
E‑mail: