MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.


Phone: +420 532 23 2114
E‑mail: