PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Vojtěch Nováček, nar. 2.9.1947 ve Višňovém, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta MU, Katedra tělesné výchovy, Poříčí 31, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1967: Maturita na SVVŠ v Brně, Lerchova ul.
 • 1973: Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor TV pro 6.-9. roč. + 1.-5. roč. ZŠ
 • 1981: PaedDr., doktorát z pedagogiky na PdF UJEP v Brně
 • 1992: CSc., kandidát pedagogických věd na FTVS Praha. Název disertační práce: Dynamika rozvoje pohybových schopností 7-10letých žáků
Přehled zaměstnání
 • 1973-76: učitel na ZDŠ v Moravském Krumlově
 • 1976-dosud: odborný asistent na PdF UJEP (MU) v Brně
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře: z Didaktiky tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ
 • Přednášky a semináře: z Teorie tělesné kultury pro 1. stupeň ZŠ
 • Cvičení: z Praktikum z tělesné výchovy
 • Vedení kurzu turistiky a sportů v přírodě
 • Cvičení: Základní plavání, didaktika plavání
 • Vedení kurzu vodní turistiky
 • Cvičení: Didaktika tělesné a sportovní výchovy
 • Metodik pedagogické praxe studentů 1. stupně ZŠ
 • Vedení diplomových prací
 • Člen zkušební komise u SZZ z tělesné výchovy uč. 1. stupně ZŠ
 • Předseda zkušební komise souborné zkoušky z TV pro specializaci TV na 1. stupni ZŠ
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1981-85: Člen výzkumného kolektivu KTTV (II-06-23)- člen řešitel. kolektivu obor psychologie TV
 • 1986-90: Člen výzkumného kolektivu (RÚ MŠ IX-05-03) základní výběr sportovních talentů
 • 1992-95: Člen výzkumného kolektivu ÚTK PdF MU, Diagnostika základních motorických a somatických znaků vrcholových sportovců
 • 1996-98: Spoluřešitel výzkumného úkolu MŠMT v rámci grantu Fond rozvoje vysokých škol (č.j. 1419)
 • 2007-09: Spoluřešitel výzkumného záměru PdF MU MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání
Akademické stáže
 • 1979: stáž Univerzita Magdeburg-Německo, vodní turistika v Parey (1 týden)
 • 1987: stáž Univerzita Magdeburg-Německo, problematika výuky TV na základních školách (2 týdny)
 • 1980-92: pravidelné každoroční výměnné týdenní sportovní pobyty na univerzitách ve Wroclawi, Lipsku, Magdeburgu a Greifswaldu
Universitní aktivity
 • Člen rozvrhové komise děkana PdF MU v Brně
 • Člen oborové rady 1. stupně ZŠ PdF MU v Brně
Mimouniversitní aktivity
 • Trenér II. třídy ve volejbalu
 • Rozhodčí II. třídy ve volejbalu
 • Cvičitel vodní turistiky
Vybrané publikace
 • NOVÁČEK, Vojtěch. Jízdní kolo - ústřední prvek dopravní výchovy na základní škole. 2007. info
 • NOVÁČEK, Vojtěch. Problematika výběru a přípravy sportovních talentů. PdF MU Brno: PdF MU Brno, 2007. 7 s. info
 • NOVÁČEK, Vojtěch. Kolo a bezpečnost. 2007. info
 • NOVÁČEK, Vojtěch. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu na ZŠ. In Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích. MS Press. Brno: PdF MU Brno, 2006. s. 153 - 157, 4 s. ISBN 80-900915-4-7. info
 • NOVÁČEK, Vojtěch, Eva NOVÁČKOVÁ a Petr ŽŮREK. Psychomotorika. první. Brno: FSpS MU, 2004. URL info
 • NOVÁČEK, Vojtěch, Eva NOVÁČKOVÁ a Antonín STRUŽKA. Netradiční hodina tělesné výchovy. první. BRNO: PdF MU, 2000. Na pomoc pedagogické praxi. info

30. 3. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info