MUDr. Olga Gimunová, Ph.D.


phone: +420 532 23 3571, 3801
e‑mail: