CV

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D., narozen 5. 8. 1987 v Opavě, svobodný
Pracoviště
 • Právnická fakulta
  Masarykova Univerzita
  Veveří 70
  611 80 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: justiční zkouška; hodnocení výtečně způsobilý; Ministerstvo spravedlnosti
 • 2018: Ph.D. v oboru Občanské právo; práce: "Nájem bytu a nájem domu (podle zákona č. 89/2012 Sb.)"
 • 2016: JUDr. Rigorózní řízení v oboru Právo směru Občanské právo; práce: "V přiměřené lhůtě - Odčinění nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení"
 • 2013: Mgr. v oboru Právo; práce "Dělitelnost věci – součást věci"
Přehled zaměstnání
 • 2018 - dosud: Právnická fakulta MU, Katedra občanského práva, odborný asistent
 • 2016 - 2018: Právnická fakulta MU, Katedra občanského práva, asistent
 • 2016 - dosud: Nejvyšší soud, asistent předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
 • 2014 - 2015: Nejvyšší soud, asistent předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia
 • 2015 - 2015: Právnická fakulta MU, Katedra občanského práva, externí spolupráce
 • 2011 - 2012: Nejvyšší soud ČR, stážista
 • 2007 - 2009: CK Dery, delegát ve Španělsku (pouze v letních měsících)
Pedagogická činnost
 • Občanské právo, Byt v soukromém a veřejném právu, vedení diplomových prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Evropské soukromé právo
 • Neplatnost právního jednání a její koncepce v občanském zákoníku
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017: člen pracovní skupiny právní aspekty v rámci Platformy Ministerstva dopravy pro plně autonomní vozidla
Vybrané publikace
 • HADAMČÍK, Lukáš. Postoupení pohledávky na peněžité odčinění nemajetkové újmy. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 19, s. 667-671. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • HADAMČÍK, Lukáš. V přiměřené lhůtě: Odčinění nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou soudního řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 160 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-167-0. info
 • SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6. URL info

23. 9. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info