prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

CV

Curriculum vitae

Name
 • Milena Bartlová  *1958 in Prague, Czechoslovakia
Department/Faculty/University
 • Department of Art History, Faculty of Arts, Masaryk University Brno
Current position
 • Professor
Education and academic qualifications
 • 2005 Professor,Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2001 Assistant Professor, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1995 PhD in Art History, Czech Academy of Sciences, thesis: Relationship Between Bohemian Graceful Madonnas and Icons
 • 1983 PhDr in Art History, Charles University Prague, thesis: Figurally Decorated Frames of Bohemian Gothic Paintings
Professional experience
 • since 1998 Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1998-2005 Faculty of Education, Charles University
 • 1996-1997 National Gallery in Prague, Collection of Old Masters
 • 1992-1996 Institute of Art History, Czech Academy of Sciences
 • 1977-1991 National Gallery in Prague, since 1983 Curator in Dept. of Old Bohemian Art
 • 1976-1977 teacher of foreign languages
Teaching activities
 • lectures in history of medieval art (10th - 15th century) and in methodology of art history, leading of seminars, diploma and doctorate theses
Research activities
 • 1992-1994 grant Research Support Scheme CEU: Relationship Between Bohemian Graceful Madonnas and Icons
 • 1997-1998 grant Research Support Scheme of the Open Society Institute: The Work and Workshop of the Master of the Rajhrad Altarpiece
 • 1999-2000 grant of the Museum Gate is Open Program, Open Society Fund Prague: History Teacher in a Museum. Didactic material for the exhibition Glory of the Baroque Bohemia
 • 2001-2003 grant of the Jan Hus Educational Foundation: Using the products of popular culture in teaching history
 • 2002-2004 grant GA ČR: Between the Gothic and the Renaissance - art of the Jagiellonian period in Bohemia and Moravia
 • 2005-2007 grant GA ČR together with M. Šroněk (ÚDU AVČR): Media and structures of confessional identities 1380-1620
Professional stays abroad
 • Wissenschaftskolleg / Institute for Advanced Study Berlin Fellow 2007/08
 • Visiting Professor Institut für Bild- und Kunstgeschichte Humboldt Universität Berlin 2009/10
Other activities
 • 1999-2003 Advisory Board of the director of Moravian Gallery Brno
 • 1998-2002 Board of the grant program "Open Door to the Museum", Open Society Fund Prague
 • 2002-2005 Board of the committee 408, State Grant Agency of the Czech Republic
 • since 2009 Board of the committee 409, State Grant Agency of the Czech Republic
 • since 2005 Board of the grant program in visual arts, Ministry of Culture of the Czech Republic
 • since 2004 Working group of the Accrediting Committee of the Ministry of Education of the Slovak Republic
 • since 2004 Buying advisory committee, National Gallery in Prague - Collection of Old Masters
 • since 2007 Scientific advisory board, Collegium Bohemicum (Museum for the History of Germans in Bohemia)
 • since 2009 Scientific Advisory Board of the Czech Academy of Sciences
 • since 2002 Board of editors of the journal "Castrum Pragense"
 • 2004-2005 Board of editors of the journal "Bulletin of the Moravian Gallery"
 • since 2008 Board of editors of the journal "Opuscula Historiae Artium"
 • since 2009 Board of editors of the journal "Colloquia Medievalia Pragensia"
Most significant professional accomplishments
 • member of the Center of Medieval Studies
 • medal of the Rector of the Masaryk University for the best scholarly publication in 2001
 • Chairman of the Czech Association of Art Historians (from 2008)
Selected publications
 • BARTLOVÁ, Milena. Kdy Jan Hus zhubl a nechal si narůst plnovous? Vizuální komunikační média jako historiografický pramen. In Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011. s. 205-215, 10 s. ISBN 978-80-7432-099-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Pieta z Jihlavy: místo paměti a umělecká událost. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Brno: Barrister a Principal - Seminář dějin umění FFMU, 2011. s. 13-22, 9 s. ISBN 978-80-87474-26-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Renaissance and Reformation in Czech art history: Issues of period and interpretation. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2011, roč. 59, č. 1, s. 2-19, 17 s. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Nation, Staat und ein offizieler Erinnerungsort: die Nationale Gedenkstätte auf dem Vítkov. In Erinnerungsorte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens. Ústí nad Labem: Česko-německý fond budoucnosti, 2011. s. 91-100, 9 s. ISBN 978-80-904421-2-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Quia aperuisset gentibus ostium fidei: rétorika románských portálů v Čechách a na Moravě. In Jiří Hanuš a kol., Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2011. s. 13-22, 9 s. Země a kultura ve střední Evropě 19. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Absence or Presence? Kopírování otiskem. In Milena Bartlová – Hynek Látal. Tvarujete si sami? Příspěvky 3. sjezdu historiků umění. Praha: NLN, 2011. s. 59-69, 10 s. ISBN 978-80-7422-073-9. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Restituer une mémoire double: le Musée des habitants germanophones des pays tcheques, Ústí nad Labem. In Françoise Mayer - Catherine Servant. Cahiers du CEFRES. N. 31, Contributions à une histoire culturelle germano tchèque en Europe centrale. Un espace à reconstruire. Praha: CEFRES, 2011. s. 203-215, 12 s. ISSN 1805-0336. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Ten-Ta-Toyen: obrazy toho, o čem se mlčí. In Martin C. Putna a kol.: Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia, 2011. s. 349-357. ISBN 978-80-200-2000-0. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Der Bildersturm der böhmischen Hussiten: Ein neuer Blick auf eine radikale mittelalterliche Geste. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Wien: Böhlau Verlag, 2011, roč. 59/2010, s. 27-48, 21 s. ISSN 0083-9981. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Obraz jako náboženský problém. Husitské obrazoborectví. 20 katalogových hesel. In Kateřina Horníčková – Michal Šroněk a kol., Umění české reformace (1380-1620). Praha: Academia, 2011. s. 41-204, 53 s. ISBN 978-80-200-1879-3. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Die Pieta aus der Jakobskirche in Iglau: Ein frühes Beispiel für einen neuen ikongraphischen Typ. In Frühe rheinische Vesperbilder und ihr Umkreis. Neue Ergebnisse zur Technologie. München: Siegl, 2010. s. 94-102. ISBN 978-3-935643-49-8. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Kulturní politika a politika kultury, Česko 2010, otazník. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Akademie výtvarných umění, 2010, roč. 9, č. 1, s. 121-134, 12 s. ISSN 1802-8918. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Královské umění a stav české uměleckohistorické medievistiky AD 2010. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2010, roč. 7/2010, č. 2, s. 261-270, 9 s. ISSN 1214-7249. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Fikce, projekce, rekonstrukce: obrazy středověku. In Heinz Duchhardt, Petr Hlaváček, Winfried Eberhard et al., Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. s. 81-88. Europeana Pragensia 2. ISBN 978-80-7308-308-3. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Všichni jsme Václavovi. Výstava k 1100. výročí narození sv. Václava. Art&Antiques. Praha, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 10-17. ISSN 1213-8398. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Výtvarné umění středověku. Výtvarné umění renesance a manýrismu. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Praha: NLN, 2009. s. 237-244, 329-332, 14 s. Dějiny měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Evropská unie má právo na karneval. Literární noviny. Praha, 2009, roč. 20/2009, č. 5, s. 12. ISSN 1210-0021. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Kde je středočeské umění? Literární noviny. Praha, 2009, roč. 20/2009, č. 9, s. 5. ISSN 1210-0021. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Naše, národní umění. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, I (20), č. 2, s. 51-58, 9 s. ISSN 1803-6988. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Nebojme se politiky! Flash Art Czech and Slovak Edition. Praha: Nadace Prague Biennale, 2009, roč. 3, č. 1, s. 9. ISSN 1336-9644. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Summer in Berlin 2008. In Wissenschaftskolleg zu Berlin: Jahrbuch 2007/2008, ed. Luca Giuliani. Berlin: Wissenschaftskolleg zu Berlin, 2009. s. 16-19. ISBN 978-3-934045-10-1. info
 • BARTLOVÁ, Milena. The Choir Triforium of the Prague Cathedral Revisited: The Inscriptions and Beyond. In Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, ed. Zoe Opacic. Leeds: British Archeological Association, 2009. s. 81-100, 19 s. ISBN 978-1-906540-58-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena. O umění se nedá mluvit. Art&Antiques. Praha: Nadační fond současného umění, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 28-35, 7 s. ISSN 1213-8398. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Naše, národní umění. Studie z dějin dějepisu umění středověku. 1. vyd. Brno: Barrister a Principal, Seminář dějin umění FFMU, 2009. 149 s. Teorie umění, sv. 3. ISBN 978-80-87029-60-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena a Dušan BURAN. Comparing the Incomparable? Wenceslas IV and Sigismund, their Images and their Queens. In Jiří Fajt – Andrea Langer (eds.), Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgen Berlin-München 2009. 1. vyd. Berlin: Deutsches Kunstverlag, 2009. s. 366-376, 10 s. ISBN 978-3-422-06837-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Sigismundus Rex Bohemiae: Royal Representation after the Revolution. In Jiří Fajt – Andrea Langer (eds.), Kunst als Herrschaftsinstrument unter den Luxemburgen Berlin-München 2009. 1. vyd. Berlin: Deutsches Kunstverlag, 2009. s. 396-408, 12 s. ISBN 978-3-422-06837-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 2009, roč. 52/2009, č. 1, s. 5-25, 20 s. ISSN 1211-7390. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Zahlédnout obraz v trhlině mezi snem a textem. In Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka, eds. Lubomír Konečný – Jiří Kroupa – Michaela Šeferisová Loudová, Brno 2009. 1. vyd. Brno: Seminář dějin umění FFMU; Artefactum, 2009. s. 33-42, 9 s. Artefactum. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Understanding Hussite Iconoclasm. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2009, roč. 57, Suppl. 1, s. 115-126. ISSN 0015-1831. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Habituální performance. Některé možnosti inspirace pro uměleckohistorickou medievistiku. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2008, roč. 56/2008, č. 1, s. 2-15. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Obraz jako zpráva o neznámém: české ilustrace Mandevillových cest. In Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13. a 14. století. 1. vyd. Praha: Centrum medievistických studií, 2008. s. 137-144. Colloqiua Medievalia Pragensia 10. ISBN 978-80-7007-274-5. info
 • BARTLOVÁ, Milena a Martina PACHMANOVÁ. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. In Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 13-30. Žena a věda 3. ISBN 978-80-200-1607-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Událost pro nejednu sezónu. Art&Antiques. Praha, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 68-69. ISSN 1213-8398. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Česko-slovenský antiobraz. Oslavy výročí státu, který si nevšiml, že už 15 let neexistuje. Art&Antiques. Praha: Nadační fond současného umění, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 40-46. ISSN 1213-8398. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Cesta jednoho motivu z Brugg přes Vratislav do Prahy. In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 831-843. ISBN 978-80-7035-396-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Was Queen Sophia of Bavaria Patron of Art? In Markéta Jarošová - Jiří Kuthan- Stefan Scholz (eds.), Prag und die großen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437). 1. vyd. Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2008. s. 623-634, 11 s. ISBN 978-80-87258-10-1. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, č. 1, s. 11-21, 10 s. ISSN 1211-7390. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně. In Slezsko, perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007. s. 97-114. Kat. výst. ISBN 978-80-7035-337-0. info
 • BARTLOVÁ, Milena a Dušan BURAN. Slovenský mýtus. Slovenské umění 20. století v Moravské galerii. Art&Antiques. Praha, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 10-18, 8 s. ISSN 1213-8398. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Modus humilis: úvahy o malířském stylu tzv. krakovské školy. In Artifex doctus. Studia ofiarowane prof. Jerzy Gadomskiemu w 70. rocnicę urodzin. Kraków - Warszawa: Uniwerzytet Jagielloński, 2007. s. 65-74 sv. 2, 9 s. ISBN 978-83-601-8345-8. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Znovuobjevení Piety z Jihlavy + Úvod. In Pieta z Jihlavy. Pieta z farního kostela v Jihlavě – nový pohled na staré téma. Jihlava: Oblastní galerie Vysočiny, 2007. s. 7-29, 22 s. Vysočina. ISBN 978-80-86250-16-8. info
 • BARTLOVÁ, Milena. "Neuentdeckung" der Iglauer Pieta + Einleitung. In Die Pietà aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhundert. Brno: Matice Moravská - Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura, 2007. s. 7-28, 27 s. ISBN 978-80-86488-41-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Vypravěč příběhů (in memoriam Dušana Třeštíka). Art&Antiques. Praha, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 57. ISSN 1213-8398. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Výtvarné umění. In Petr Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české 1439-1526. Praha - Litomyšl: Paseka, 2007. s. 371-402, 631-670, 70 s. VI. ISBN 978-80-7185-873-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Tři texty Madony březnické. In Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, eds. Michal Šroněk - Kateřina Horníčková. Praha: Artefactum, 2007. s. 195-210. ISBN 80-86890-12-0. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Crossroads of Communication + Artistic Form as a Communication Medium: What Is Beautiful about the Beautiful Style? In Public Communication in European Reformation: Artistic and other Media in Central Europe. Eds. Milena Bartlová - Michal Šroněk. Praha: Artefactum, 2007. s. 9-28, 19 s. ISBN 80-86890-15-5. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Trůnící madony na lvu. In Śląsk i Czechy: wspólne drogy sztuki. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2007. s. 36-47. ISBN 978-83-229-2862-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Úvod k první sekci + Popelčiny bílé ruce. In Proměny dějin umění. Akta 2. sjezdu českých historiků umění. Eds. Roman Prahl - Tomáš Winter. Praha: Scriptorium pro Uměleckohistorickou společnost, 2007. s. 11-13; 209-215, 9 s. ISBN 978-80-86197-89-0. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Madona Protectress from the National Gallery in Prague. Bulletin Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie, 2007, roč. 16-17, č. 1, s. 53-62. ISSN 0862-8912. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Obraz církve v pražském Slovanském klášteře ve 14. a 15. století. In Klára Benešovská - Kateřina Kubínová (eds.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy,. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 90-104, 14 s. ISBN 978-80-200-1533-4. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Creating borders: the uses of art histories in Central Europe. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied]. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007, roč. 40/2007, č. 2, s. 129-133. ISSN 0044-9008. info
 • BARTLOVÁ, Milena. 3 Katalognummer. In Sigismundus Rex et Imperator. Ausstellungkatalog Budapest - Luxembourg. Mainz am Rhein: Phillip von Zabern - Szépmüveszeti muzeum Budapest, Musée de l' art et d'histoire Luxembourg, 2006. s. 503-504 etc., 5 s. výst. kat. ISBN 3-8053-3626-8. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Úvahy o vyobrazení svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna. Průzkumy památek - Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Praha: Národní památkový ústav - Ústav dějin um, 2006, roč. 13, č. 2, s. 50-57. ISSN 1212-1487. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Jaká věda jsou dějiny umění? Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2006, roč. 54/2006, č. 3, s. 218-228. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Evelin Wetter (ed.), Die Länder der Böhmischen Krone (recenze). Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2006, roč. 54/2006, č. 3, s. 278-281. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Modus humilis, záhada malířského stylu tzv. krakovské školy. In Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext. Galéria - ročenka Slovenskej národnej galérie 2004-2005. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2006. s. 167-180. ISBN 80-8059-111-3. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Malířské vrstvy z pohledu historika umění středověku. Technologia artis. Praha: Akademie výtvarných umění, Praha, 2006, roč. 4, č. 1, s. 69-71. ISSN 1211-3018. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Ukřižovaný. Olt. z V. Brodu. Veraikon. M. doudlebská. M. z Č. Krumlova. Assumpta z Bílé hory. Nejsv. Trojice z Opavy. Bolestný Kristus. In Slezsko, perla v české koruně (eds. A. Niedzelienko - V. Vlnas). Praha: Národní galerie v Praze, 2006. s. 63-64 a další, 14 s. výst. kat. ISBN 80-7035-333-3. info
 • BARTLOVÁ, Milena. 4 katalogová čísla. In Karel IV., císař z boží milosti. Praha: Academia, 2006. s. 85,563,623-625, 5 s. katalog. ISBN 80-200-1399-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. 4 Katalognummern. In Karl IV, Kaiser von Gottes Gnaden. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2006. s. 9,84,563,625-626, 5 s. Ausstellung Katalog. ISBN 3-422-06598-9. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Reprezentace. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav AVČR, 2006. s. 63-70. Země a kultura ve střední Evroěp, sv. 2. ISBN 80-86488-33-0. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Hledání řádu. Karel IV. a výtvarné umění. In Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k 60. narozeninám prof.L. Bobkové. Praha: Capricornus, 2006. s. 348-362. ISBN 80-903756-1-8. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2006, roč. 3/2006, č. 2, s. 78-87. ISSN 1214-7915. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Gothic?Renaissance?Mannerism? Interpretation Models for Central European Sculpture after 1500. In Wokól Wita Stwosza. 1. vyd. Kraków: Muzeum narodowe w Krakowie, 2006. s. 340-348. ISBN 83-89424-54-1. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Středověké umění a tělesnost. In Ars videndi. Professori Jaroslav Homolka ad honorem. Ed. A. Mudra - M. Ottová. Praha: Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, 2006. s. 423-433, 10 s. ISBN 80-903600-9-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Německé dějiny umění středověku v Čechách do roku 1945. In Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Praha: Centrum medievsitických studií a Centrum pro dějiny vědy, 2005. s. 67-78. ISBN 80-7007-201-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Nástěnné malby legendy o sv. Václavu ve světcově kapli Svatovítské katedrály. In Castrum pragense 6. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005. s. 57-74. ISBN 80-8012-454-X. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Parlerbauten - Architektur, Skulptur, Restaurierung (recenze). In Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2005. s. 185-188. ISBN 80-8059-093-1. info
 • BARTLOVÁ, Milena. M.V. Schwarz, Visuelle Medien in christlichen Kult (recenze). Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2005, roč. 53/2005, č. 3, s. 402-405, 3 s. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Upálení sv. Jana Husa na malovaných křídlech utrakvistického oltáře z Roudník. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2005, roč. 53/2005, č. 5, s. 427-443. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Le arti figurative e il culto eucaristico in Europa: il caso dellutraquismo boemo + Nr. Cat. 4-5. In Mysterium. LEucarestia nei capolavori dellarte europea. Milano: Skira, 2005. s. 93-100, 134-137, 12 s. Museo diocesano Illegio. ISBN 978-88-7624-381-3. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Cranach: postmoderní pohled na postgotického malíře. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2005, roč. 2005, č. 24, s. 1. ISSN 1210-5236. info
 • BARTLOVÁ, Milena. The Magic of Image: Astrological, Alchemical and Magical Symbolism at the Court of Wenceslas IV. In The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Bratislava: Historický ústav SAV, ed. Blanka Szeghyová, 2005. s. 19-28. ISBN 80-969366-3-8. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Vlastní cestou. Výtvarné umění ve službách vladařské reprezentace Jiřího z Poděbrad a českých stavů v době jagellonské. In Lesk královského majestátu. Pocta prof. Františku Kavkovi k nedožitým 85. narozeninám. Praha - Litomyšl: Paseka, eds. Lenka Bobková - Mlada Holá, 2005. s. 243-258. Paseka. ISBN 80-7185-773-4. info
 • BARTLOVÁ, Milena. The Divine Law Incarnated in the Man of Sorrows. Specific Iconography of the Hussite Bohemia. Iconographica. Rivista di iconografia medievale e moderna. Firenze: Sismel. Edizioni del Galuzzo, 2005, roč. 4, č. 1, s. 100-110. ISSN 1720-1764. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Uměleckohistorické úvahy o vizi Arnošta z Pardubic. In Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost - okruh - dědictví. Praha - Pardubice - Wroclaw: Univerzita Karlova - Univerzita Pardubice - Uniwersytet Wroclawski, 2005. s. 215-228. ISBN 80-86417-00-x. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Je možné psát jiné než nacionalistické dějiny umění? Dějiny - teorie - kritika. Praha: Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR, 2005, roč. 2, č. 2, s. 247-255. ISSN 1214-7249. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Conflict, Tolerance, Representation and Competition: A Confessional Profile of Bohemian Late Gothic Art. In Bohemian Reformation and Religious Practice 6/2. Praha: Knihovna AV ČR, 2005. s. 255-266, 11 s. ISBN 80-86675-04-1. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Renesanční obraz s námětem upálení českého kacíře. In Ad vitam et honorem. Přátelé a žáci prof. Jaroslavu Mezníkovi k 75. narozeninám. Brno: Matice moravská, 2004. s. 771-778. ISBN 8086488-13-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university, 2004. 150 s. učební texty SDU FF MU. ISBN 80-210-3296-0. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Mistr Týnské kalvárie, český sochař doby husitské. Praha: Academia, 2004. 183 s. mimo edice. ISBN 80-200-1088-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Gotická a renesační malba a plastika v zemích Koruny české a její vztah k Itálii + 9 kat. hesel. In Bohemia Sancta. Poklady křesťanského umění z Českých zemí. Praha: Národní muzeum v Praze, Diecézní muzeum Caltanissetta, Regionální muzeum Syrakusy, 2004. s. 16-25 ad., 18 s. Kat. výst. ISBN 80-7106-710-5. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Karlštejn, a Sacred Place and Castle of the Holy Grail: Critical Comments. In Court Chapels of the High and Late MIddle Ages and their Artisitc Decoration. Praha: Národní galerie v Praze, 2004. s. 28-32. ISBN 80-7035-190-X. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Albert Kutal zum 100. Geburtstag. Kunstchronik. Aachen, 2004, roč. 55/2004, 9/10, s. 448-449. ISSN 0023-5474. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy - úvod, úvod sekce, Rustikalizace a lyrismus jako příznaky českého umění. In Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Praha: Argo, 2004. s. 7-10 a d., 13 s. ISBN 80-7203-624-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Slavonic Features of Bohemian Medieval painting from the Point of View of Racist and Marxist-Leninist Theories. In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Berlin: Seminar für Kunstgeschichte, Humboldt-Universität, 2004. s. 173-180, 9 s. ISBN 3-7861-2491-4. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Neonové srdce na Hradě. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, roč. 25/2003, č. 2, s. 59. ISSN 0418-5129. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Vztahy mezi uměním Prahy a Norimberka kolem roku 1420. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, 2003, roč. 51/2003, č. 2, s. 99-107. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Historie v muzeu: problémy a perspektivy. In Brána muzea otevřená. Praha: Alexandra Brabcová (ed.), Open Society Fund Praha, 2003. s. 52-61, 9 s. ISBN 80-86213-28-5. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Tschechische kunsthistorische Mediävistik 1990-2002. In Tschechische Mittelalterforschung 1990-220. Praha: František Šmahel - Pavel Soukup - Robert Novotný (eds.), Centrum medievistických studií, 2003. s. 125-144, 19 s. ISBN 80-7007-181-8. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Gotika na Slovensku nebo v Horních Uhrách? Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, roč. 25/2003, č. 6, s. 40-41. ISSN 0418-5129. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Skulptúra a tabulové maliarstvo 1400-1470; 27 hesiel katalógu. In Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika. Bratislava: Dušan Buran (ed.), Slovenská národná galéria a Slovart, 2003. s. 251-273, 22 s. Dejiny slovenského výtvarného umenia. ISBN 80-8059-080-X. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Populární kultura a historie jako věda a fikce (úvod) + Tajemství katedrál a jiné tajné historky. In Pop History. O historické hodnověrnosti románů, filmů a počítačových her. (editorka). Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. s. 5-8, 131-140, 15 s. Knihovnička Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-345-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Výtvarné umění. In Lenka Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české IV b 1310-1402. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003. s. 213-274, 60 s. Velké dějiny zemí Koruny české, 4. ISBN 80-7185-551-0. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Search for the Deep Roots: Medieval Art in the Historiographies of the Central European Nations. In The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia. Sapporo: Hokkaido University, 2003. s. 147-168, 21 s. ISBN 4-938637-29-4. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Assumpta from the White Mountain, gothic painting on canvas. Bulletin Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie, 2003, roč. 12/13, č. 1, s. 76-84 a 146-151, 8 s. ISSN 0862-8912. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře (recenze). Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2003, roč. 51, č. 6, s. 518-522, 4 s. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Je Znojemský oltář rakouský, německý, český nebo moravský? In Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003. s. 140-147. ISBN 80-7027-123-X. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Eine Neudatierung des sog. Raigerner Altars und die Folgen für die Chronologie der böhmischen Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts. Zeitschrift für Kunstgeschichte. München: Deutscher Kunstverlag, 2002, roč. 65, č. 2, s. 145-179. ISSN 0044-2992. info
 • BARTLOVÁ, Milena. The Utraquist Church and the Visual Arts before Luther. In The Bohemian Reformation and Religious Practice. Praha: Knihovna AV ČR, 2002. s. 215-223. ISBN 80-86675-01-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Panel Painting in Bohemia in the Last Third of the 15th Century: The Question of Continuity. In Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie and der Wende zur Neuzeit. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 2002. s. 245-259. ISBN 3-926982-85-3. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Contribution to the Characteristics of the Master of the Rajhrad Altarpiece as an Art Personality. Bulletin Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie, 2002, roč. 11, č. 1, s. 6-22, 13 s. ISSN 0862-8912. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Chrám Matky Boží před Týnem v 15. století. Praha - Litomyšl: Paseka, 2001. 25 s. Marginalia historica 4. ISBN 80-7185-361-5. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha: Argo, 2001. 496 s. Argo. ISBN 80-7203-365-4. info
 • BARTLOVÁ, Milena. O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch. SPFFBU F 45, Opuscula historiae artium. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, roč. 45, s. 47-50. ISSN 1211-7390. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Ikonografie kalicha, symbolu husitství. In Jan Hus na přelomu tisíciletí. Tábor: Husitské muzeum Tábor, 2001. s. 453-487. Husitský Tábor Supplementa 1. ISBN 80-86067-60-2. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Moravský krásný sloh? In Podzim středověku. Brno: Moravská galerie, 2001. s. 13-19. ISBN 80-7027-108-6. info
 • BARTLOVÁ, Milena a Petr CHARVÁT. Z počátků křesťanství v českých zemích: ikonografie románských tympanonů. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2001, roč. 49, s. 384-397. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Die Madonna aus der Franziskanerkloster in Pilsen und das Problem der Kunst der Hussitenzeit. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1999, roč. 1998, č. 46, s. 420-443. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Život a dílo Josefa Opitze. In Gotické malířství a sochařství v severozápadních Čechách. Sborník kolokvia k 70. výročí výstavy Josefa Opitze . 1. vyd. Ústí nad Labem: Albis international, 1999. s. 8-23. ISBN 80-902241-3-X. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. In Katalog Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská galerie, 1999. s. 287-311. Sv.2. ISBN 80-7027-097-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. In Katalog Muzea umění v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění, 1999. s. 430-442. Sv. 3. ISBN 80-85227-34-7. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Madona Kramářova: neznámý obraz známého typu. Bulletin Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie, 1999, roč. 7-8, č. 1, s. 4-13, 131-, 16 s. ISSN 0862-8912. info
 • BARTLOVÁ, Milena. The Case of Bohemian Origin Claimed for Two Small Panel Paintings. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1999, roč. 43, č. 1, s. 25-35, 10 s. ISSN 1211-7390. info
 • BARTLOVÁ, Milena. The Style of the Group of the Madonna from Michle: Perspectives of Methodology. In King John of Luxembourg and the Art of His Era. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR - Koniasch Latin Press, 1998. s. 206-215. ISBN 80-85917-42-4. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Vývoj českého malířství krásného slohu v pojetí Pavla Kropáčka. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied]. Bratislava: Slovak Academic Press, 1998, roč. 1996, 1-3, s. 156-159. ISSN 0044-9008. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Why did Master Theodoric paint on his frames? - Proč Mistr Theodorik maloval na rámy. Bulletin Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie, 1997, roč. 1995-96, V-VI, s. 102-106. ISSN 0862-8912. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Madona z Velkého Boru u Horažďovic. Průzkumy památek. 1997, roč. 3, 1996, č. 2, s. 135-138. ISSN 1212-1487. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Svatý Vojtěch. Tisíce let svatovojtěšské úcty. 2 kapitoly a editorka. In Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. Praha: Národní galerie, 1997. s. 27-35. ISBN 80-7035-134-9. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Christliche Kunst des Mittelalters in Böhmen. Das Münster. 1996, roč. 49, č. 2, s. 94-97. ISSN 0027-299-X. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Původ husitského kalicha z ikonografického hlediska. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 44, s. 167-183. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Řeč umění a archaické filosofie - J. Bouzek - Z. Kratochvíl (recenze). Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 44, s. 354-709. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena a J. FAJT. Světice s knihou. Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění. Praha: Národní galerie, 1996. 110 s. 4. ISBN 80-7035-122-5. info
 • BARTLOVÁ, Milena. "Rorate celi desuper et nubes pluant iustum": New Additions to the Iconography of the Annunciation from the Altarpiece from Vyšší Brod. Source. Notes in the History of Art. New York, USA, 1994, roč. 13, č. 2, s. 9-13. ISSN 0737-4453. info
 • BARTLOVÁ, Milena. Rosu dejte nebesa. K ikonografii Vyšebrodského oltáře. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1991, roč. 39, s. 97-99. ISSN 0049-5123. info
 • BARTLOVÁ, Milena, Jaromír HOMOLKA a Jan CHLÍBEC. Mistr Týnské Kalvárie. Pražská řezbářská dílna předhusitské doby. 1990. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 1990. 106 s. info
 • BARTLOVÁ-ŠTEFANOVÁ, Milena. Die Skulptur des Schönen Stils in Böhmen. In KESNER, Ladislav, Hana J. HLAVÁČKOVÁ a Milena BARTLOVÁ. Prag um 1400 - Der Schöne Stil. Böhmische Malerei und Plastik der Gotik. Wien: Historisches Museum der Stadt Wien, 1990. info
 • ŠTEFANOVÁ, Milena. Figurálně zdobené rámy českých gotických obrazů. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1985, roč. 33, s. 315-329. ISSN 0049-5123. info

2009/12/17

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info