PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
Pracoviště
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení, Veveří 97, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecká pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991: CSc., ÚJČ ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Jazyková situace v nově dosídleném severomoravském pohraničí)
 • 1984-1987: interní vědecká aspirantura, ÚJČ ČSAV
 • 1983: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ČJ)
 • 1983-1984: studijní pobyt, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
 • 1974-1979: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: německý jazyk-český jazyk, diplomová práce: Die Rolle der alltagssprachlichen Elemente im neueren deutschen Prosastil, dargestellt an Ulrich Plenzdorfs "Die neuen Leiden des jungen W.")
Přehled zaměstnání
 • 2003-doposud: Ústav pro jazyk český AV ČR, dialektologické oddělení, Brno, vědecká pracovnice
 • 2002-2003: Institut für Slawistik der Universität Wien, Rakousko, lektorka českého jazyka
 • 1982-2000: Ústav pro jazyk český AV ČR (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno:
  1995-2000: vedoucí vědecká pracovnice
  1993-2000: vedoucí pracoviště
  1991-1995: vědecká pracovnice
  1987-1991: odborná pracovnice
Pedagogická činnost
 • Ústav českého jazyka FF MU Brno
  1998-2000, 2003-doposud: semináře k dialektologii
  1990-1998, 2004: semináře k současné české morfologii
  1990-1998: semináře k tvoření slov
 • Letní škola slovanských studií při FF MU Brno
  1996-1998, 2003-2004: přednášky na téma česká dialektologie
  1983-1998, 2000-2002: lektorka českého jazyka
 • Institut für Slawistik der Universität Wien
  2000-2003: lektorka českého jazyka (kurzy pro začátečníky a pokročilé, semestrální jazyková praktika s tématy jazyk českých psaných a mluvených médií, běžně mluvený jazyk, tvoření slov v češtině)
 • Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Wien
  2000-2003: lektorka českého jazyka (překladatelské kurzy ČJ-NJ, NJ-ČJ)
Vědeckovýzkumná činnost
 • projekty v rámci zahraniční spolupráce (Ost-West-Programm):
  Die Sprache der Wiener Tschechen/Mluva vídeňských Čechů (s Institutem für Slawistik der Universität Wien, 1994-1997)
  Tschechisch-österreichische Sprachkontakterscheinungen/Česko-rakouské jazykové kontakty (s Institutem für Österreichische Dialekt- und Namenlexika der ÖAW, 1991-1994)
 • projekty GA ČR:
  hlavní řešitelka grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas - Dodatky (2006-2007)
  účast na grantu GA ČR č. 405/05/20D5 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005-2007)
  účast na grantu GA ČR č. 405/03/1418 Dějiny české jazykovědné bohemistiky (2003-2005)
  účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001-2003)
  účast na grantu GA ČR č. 405/98/0746 Čeština v jazykovědných pojmech (1998-2000)
  účast na grantu GA ČR č. 405/93/1223 Český jazyk v Evropě na konci tisíciletí (1993-1995)
  účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998-2000)
  účast na grantu GA ČR č. 405/95/0013 Morfologický systém českých nářečí (1995-1997)
  účast na grantu GA ČR č. 91695 Vývoj nářeční zemědělské terminologie (1992-1994)
Akademické stáže
 • 1996: září-listopad, studijní pobyt v Institutu für deutsche Sprache, Deutscher Sprachatlas, Marburg, Německo (DAAD)
Univerzitní aktivity
 • 1998-2000: členka Vědecké rady FF MU
 • členka oborové komise pro doktorský studijní program pro obor český jazyk na FF MU

7. 3. 2006

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info