JUDr. Jan Malý

Department of Criminal Law


E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2019/09/18 – 2019/09/22: CRIMINALISTS' ASSOCIATION OF LITHUANIA, Kaunas, LTU
  • XV INTERNATIONAL CONGRESS CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE September 19-21, 2019 Kaunas, Lithuania
  • MUNI/A/1443/2018
 • 2014/10/01 – 2015/09/30: Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Halle, LLP Erasmus, DEU
  • Studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ v podzimním a jarním semestru 2014/2015.
Major Publications
 • MALÝ, Jan. Čep, D. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu: aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 253 s. Právní rozhledy. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2021, roč. 29, č. 1, s. 31 - 31. ISSN 1210-6410. URL info
 • MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Coronavirus and the tactics of criminalistics. In Lietuvos Kriminalistu Draugija. CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: science, studies, practice. 2021. vyd. Vilnius: Lietuvos Kriminalistu Draugija, 2021. s. 112-130. ISBN 978-9986-555-48-3. URL info
 • MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Koronavirus z pohledu kriminalistiky. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČ 66 000 777) v agentuře IMPAX, spol. s r. o., 2021, roč. 28, 1-2, s. 36 - 40. ISSN 1210-6348. Seznam článků v databázi Beck online info
 • MALÝ, Jan. Komparace společného trestního řízení vedeného proti obviněné fyzické a právnické osobě v české a slovenské právní úpravě. In konference Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi - 9. ročník. 2021. https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost info
 • MALÝ, Jan. Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, 3331 s. Právní rozhledy. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2021, roč. 29, 15-16, s. 564 - 564. ISSN 1210-6410. URL info
 • MALÝ, Jan. Kyberkriminalita v době krize se zaměřením na pachatele - právnické osoby. In konference Bratislavské právnické fórum. 2021. https://www.flaw.uniba.sk/veda/konferencie-a-podujatia/bratislavske-pravnicke-forum/ info
 • MALÝ, Jan. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná v období od 24.03.2020 do 24.04.2020 a zásada nemo turpitudinem suam allegare potest. In Cofola conference for young lawyers 2021. 2021. URL info
 • MALÝ, Jan. Účinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti právnické osoby. Právní rozhledy. C.H.Beck, 2021, roč. 29, č. 20, s. 706 - 711. ISSN 1210-6410. URL info
 • MALÝ, Jan. Kyberkriminalita v době krize se zaměřením na pachatele - právnické osoby. Bulletin advokacie. Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČ 66 000 777) v agentuře IMPAX, spol. s r. o., 2021, roč. 28, č. 11, s. 47 - 50. ISSN 1210-6348. Seznam článků v databázi Beck online info
 • MALÝ, Jan. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná v období od 24.03.2020 do 24.04.2020 a zásada nemo turpitudinem suam allegare potest. Právní rozhledy. C.H. Beck, 2021, roč. 29, 23-24, s. 838 - 842. ISSN 1210-6410. URL info
 • MALÝ, Jan. Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu. Trestněprávní revue. C. H. Beck, 2021, roč. 20, č. 4, s. 236 - 240. ISSN 1213-5313. URL info
 • MALÝ, Jan. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná v období od 24.03.2020 do 24.04.2020 a zásada nemo turpitudinem suam allegare potest. In Masarykova univerzita. Sborník konference Cofola 2021. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 281-299. ISBN 978-80-210-8627-2. URL info
 • MALÝ, Jan. Účinná lítost u právnické osoby. In Masarykova univerzita. Sborník konference Cofola 2021. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 60-72. ISBN 978-80-210-8628-9. URL info
 • MALÝ, Jan. Kyberkriminalita v době krize se zaměřením na pachatele - právnické osoby. In Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě. Bratislavské právnické fórum 2021. 2021. vyd. Bratislava: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2021. s. 31-40. ISBN 978-80-7160-610-9. URL info
 • MALÝ, Jan a Eva BRUCKNEROVÁ. Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě. In Konference Dny práva 2019. 2020. http://www.dnyprava.cz/content/cs/ info
 • MALÝ, Jan. Vyvinění z odpovědnosti dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů s důrazem na specifika vyvinění státního podniku. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020, roč. 18, č. 2, s. 35-38. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 10, s. 370-373. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Společné trestní řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě a nutná obhajoba právnické osoby. Trestněprávní revue. C. H. Beck, 2020, roč. 19, č. 2, s. 98-104. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení. In Konference Nové Jevy v ekonomické kriminalitě 2020. 2020. http://novejevy.law.muni.cz/content/cs/ info
 • MALÝ, Jan. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení. Právní rozhledy. C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 18, s. 637 - 642. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Jednání za právnickou osobu v průběhu trestního řízení. In Masarykova univerzita. Sborník konference Nové Jevy v ekonomické kriminalitě 2020. 2020. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 175-193. ISBN 978-80-210-9670-7. Open access sborníku info
 • MALÝ, Jan. Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu. In Masarykova univerzita. Sborník konference Cofola 2020. 2020. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 1169-1185. ISBN 978-80-210-9670-7. URL info
 • MALÝ, Jan. Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 18, s. 632 - 637. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě. In Konference Dny práva 2018. 2019. http://www.dnyprava.cz/content/cs/ http://www.dnyprava.cz/content/cs/ info
 • MALÝ, Jan. Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě. Trestněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. C. H. Beck, 2019, roč. 18, č. 3, s. 53-60. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan a Matěj ČERNÝ. Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost. In Masarykova univerzita. Sborník konference Cofola 2019. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. URL info
 • MALÝ, Jan a Matěj ČERNÝ. Pobočný spolek v českém právním řádu a jeho trestní odpovědnost. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 12, s. 427-434. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan a Petr PERNICA. Zadávání veřejných zakázek v trestněprávních souvislostech. Moderní obec. Economia a.s., 2019, roč. 25, č. 9, s. 54 - 55. ISSN 1211-0507. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan a Petr PERNICA. Zadávání veřejných zakázek v trestněprávních souvislostech. Obec a finance. Triada s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 32-33. ISSN 1211-4189. Open access časopisu info
 • MALÝ, Jan. Strategy of criminalistics within the criminal proceeding against an accused legal entity. In XV INTERNATIONAL CONGRESS CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: SCIENCE, STUDIES, PRACTICE. KAUNAS, LITHUANIA. 2019. URL info
 • MALÝ, Jan a Petr PERNICA. GDPR a registr smluv. IT Systems. CCB, spol. s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 10, s. 45-46. ISSN 1802-002X. Open access časopisu info
 • MALÝ, Jan. Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti. Trestněprávní revue. C.H. Beck, 2019, roč. 18, 11-12, s. 233-237. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MALÝ, Jan. Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces. In Cofola conference for young lawyers 2018. 2018. URL info
 • MALÝ, Jan. 2. Vydání komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Trestní právo. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018, roč. 22, č. 2, s. 38 - 40. ISSN 1211-2860. URL info
 • MALÝ, Jan. Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti. In Cofola conference for young lawyers 2017. 2017. URL info

2021/01/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info