CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., nar. 11. 2. 1951 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: Prof. českého jazyka jmenováním
 • 1995: Doc. českého jazyka na základě habilitačního spisu Studie o českém souvětí
 • 1985: Doc. českého jazyka jmenováním
 • 1981: CSc. v oboru český jazyk: Vývoj funkcí kondicionálu v češtině
 • 1976: PhDr. v oboru český jazyk: Identifikace funkcí kondicionálu v současné češtině
 • 1975: Filozofická fakulta brněnské univerzity (UJEP), obor čeština-němčina
Přehled zaměstnání
 • 1974-dosud: FF MU
Pedagogická činnost
 • Současný český jazyk - skladba
 • Teorie syntaxe
 • Vedení diplomních prací z oboru
 • předseda komisí SZZ v oboru český jazyk
 • Předseda oborové rady doktorandského studia v oboru český jazyk na FF MU v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • Současný český jazyk - skladba
 • Účast v úspěšně ukončených projektech:
 • GAČR 405/94/1527 - Příruční mluvnice češtiny (hlavní řešitel)
 • GAČR 405/98/0764 Čeština v lingvistických pojmech (hlavní řešitel); další projekty
 • GAČR 405/03/1418 - Dějiny české jazykovědné bohemistiky
 • GAČR 405/03/0377 Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu
Akademické stáže
 • 1982-1983: Univerzita Hamburg
 • 1984: Univerzita Řezno
 • 1987-1988: Univerzita Řezno
 • 1990: Univerzita Lublaň
 • 1995: Univerzita Řezno
Universitní aktivity
 • spoluvydavatel sborníku Čeština - univerzália a specifika
Mimouniversitní aktivity
 • Člen redakční rady časopisu Slovo a slovesnost
 • Člen redakční rady časopisu Zeitschrift fűr Slavistik (SRN)
 • edice doktorských prací z oblůasti slavistiky (spolu s F. Esvanem - Neapol a M. U. Fidlerem, Brown, Providece)
 • Člen oborových rad postgraduálního studia oboru český jazyk na MFF UK Praha, UP Olomouc UJEP Ústí n. labem
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen kolektivu oceněného Cenou rektora MU za r. 1996 za Příruční mluvnici češtiny
 • člen Humboldtovy nadace (SRN)
Vybrané publikace
 • KARLÍK, Petr. Mixed Nominals in Czech. Dočekal, M. – Karlík, P. – Zmrzlíková, J. (eds.). In Czech in Generative Grammar. Muenchen: Lincom Europe, 2007. s. 105-117. Lincom studies in Slavic languages 28. ISBN 978-3-89586-079-9. info
 • KARLÍK, Petr. Teorie generativní gramatiky v české jazykovědě: integrace, desinegrace, reintegrace. Rusinová, E. (ed.). In Přednášky a besedy z XXXL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 50-58. info
 • KARLÍK, Petr. Několik drobných poznámek k dějovým jménům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A55, č. 1, s. 235-246. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. A. Späth: Determinierung unter Defektivität des Determinierersystems. (recenze). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A55, č. 1, s. 272-275. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Mluvnictví od konce druhé světové války 1945 do prvních let 21. století. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 62-113. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • KARLÍK, Petr. Worin sich Nominalisierungen unterscheiden: Auf der Suche nach einer Antwort anhand von tschechischen Daten. Anzeiger für Slavische Philologie. 2006, XXXIV, č. 1, s. 75-92. ISSN 1802-128X. info
 • KARLÍK, Petr. Některé syntaktické a pragmatické vlastnosti vedlejších vět v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 53-65. ISBN 80-210-3738-5. info
 • KARLÍK, Petr a Pavel CAHA. Where does modality come from? Hansen, B. - Karlík, P., eds. In Modality in Slavonic languages. New perspectives. Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2005. s. 61-72. ISBN 3-87690-916-3. info
 • KARLÍK, Petr a Pavel CAHA. Je vidět Sněžku: searching modality. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, č. 1, s. 103-114. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Markus Giger: Resultativa im modernen Tschechischen (recenze). Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 66, č. 1, s. 144-150. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Modality in Slavonic Languages. New Perspectives. Hansen, B.-Karlík, P. (eds.). Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2005. 388 s. ISBN 3-87690-916-3. info
 • KARLÍK, Petr. členství v redakci odborného časopisu: Slovo a slovesnost. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. členství v redakci odborného časopisu: Zeitschrift fuer Slawistik (Německo). 2005. info
 • KARLÍK, Petr. pozvání k přednáškám: listopad 2005 - Institut fuer Slawistik, Univerzita Řezno. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. účast na grantových projektech: GA ČR č. 405/031418, 2003-2005: Dějiny české jazykovědné bohemistiky, člen řešitelského týmu. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. účast na grantových projektech: GA ČR č.404/03/0377, 2003-2005: Možnosti a meze gramatiky ve světle ČNK - spoluřešitel. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. předseda oborové komise pro český jazyk na MU. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. člen celostátní komise AV ČR pro udělování titulu doktor věd v bohemistice. 2005. info
 • KARLÍK, Petr. člen komise pro jmenování profesorem na FF MU. 2005. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 5. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 464 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-659-1. info
 • KARLÍK, Petr a Zdeňka HLADKÁ. Kam s ním? (Problém stupňování adjektiv). In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 73-93. ISBN 80-210-3373-8. info
 • KARLÍK, Petr. Pasivum v češtině. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2004, roč. 65, č. 1, s. 82-113. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Mikrosyntax českých deverbálních jmen. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, č. 1, s. 71-81. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Mají dějová substantiva slovesný rod? Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). In Čeština - univerzália a specifika 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. s. 33-46. ISBN 80-7106-659-1. info
 • KARLÍK, Petr a Ludmila VESELOVSKÁ. Analytic passives in Czech. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 2004, roč. 49, č. 1, s. 163-235. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. Tzv. posesivní adjektiva v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 75-83. ISBN 80-210-3461-0. info
 • K syntaxi českého infinitivu. Rusinová, E., ed. In Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 56-65. info
 • Poznámka k rozboru dějových jmen. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě, D3. Opava, 2003. s. 154-167. info
 • K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, A 51, s. 133-147. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Poznámka k rozboru dějových jmen. In Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Opava: Slezská univerzita, 2003. s. 154-167. ISBN 80-7248-188-6. info
 • KARLÍK, Petr. K syntaxi českého infinitivu. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 56. ISBN 80-210-3160-3. info
 • KARLÍK, Petr. K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2003, A51, č. 1, s. 133-145. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. info
 • KARLÍK, Petr. Ještě jednou k českým deverbálním substantivům. Hladká, Z. a Karlík, P., ed. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 13-24. info
 • KARLÍK, Petr. Pasivum v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 93-99. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Petr KARLÍK. Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové novuny, 2002. 370 s. Nakladatelství Lidové novuny. ISBN 80-7106-611-7. info
 • KARLÍK, Petr. Tilman Berger und Jochen Raecke (Hrsg.): Slavistische Linguistik 1997. Referate des XXIII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. Blaubeuern, 26.-28.8. 1997. Philologica Fenno-Ugrica. Freiburg: Wissenschaft und Oeffentlichkeit, 2002, roč. 7-8, č. 1, s. 117-121. ISSN 0943-9471. info
 • KARLÍK, Petr. Některé vlastnosti modálních a fázových sloves. Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. Brno: Vydavatelství MU, 2001, č. 1, s. 93-98. info
 • KARLÍK, Petr. Personální deiktika v češtině. In SPFFBU. Brno: Vydavatelství MU, 2001. s. 147-154. A49. ISBN 80-210-2600-6. info
 • KARLÍK, Petr. Nejdůležitější typy nominalizace v češtině. Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS. Brno: MU, 2000, s. 81-87. info
 • KARLÍK, Petr. Od Tesniera k ... SPFFBU. Brno: MU, 2000, roč. 49, A 48, s. 31-39. info
 • KARLÍK, Petr. Hypotéza modifikované valenční teorie. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, roč. 61, č. 3, s. 170-189. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Valence substantiv v modifikované valenční teorii. In Čeština - univerzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 181-192. ISBN 80-210-2262-0. info
 • KARLÍK, Petr. Co je to vedlejší věta? In Čeština - univerzália a specifika. 1. vyd. Brno: MU, 1999. s. 13-28. ISBN 80-210-2025-3. info
 • KARLÍK, Petr a Norbert NÜBLER. Tschechische Verben des Typs zamávnout. Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 5, Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. München: Otto Sagner Verlag, 1999, roč. 5, č. 1, s. 211-221. info
 • KARLÍK, Petr. Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci. SPFFBU. Brno: MU, 1999, roč. 48, A47, s. 85-94. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr a Norbert NÜBLER. Substantivische Nominalisierungen im Tschechischen. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1999, roč. 44, č. 2, s. 167-180. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. Reflexiva v češtině. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: MU, 1999. s. 44-52. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. 1. vyd. Praha: ISV, 1999. 208 s. info
 • KARLÍK, Petr a Norbert NUEBLER. Poznámky k nominalizaci v češtině. 1. vyd. Praha: AV ČR, 1998. 8 s. ISBN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Ke klasifikaci genitivu adnominálního. SPFFBU. Brno: MU, 1998, roč. 47, A 46, s. 121-130. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Negace a vid českého imperativu. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: MU, 1998. s. 159-166. ISBN 80-210-1801-1. info
 • KARLÍK, Petr. K pětasedmdesátinám profesora Milana Jelínka. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1998, č. 81, s. 157-159. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Posesiva v češtině. Přednášky a besedy z XXXI. běhu LŠSS. Brno: MU, 1998, s. 35-42. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • KARLÍK, Petr. Souvětí s když už a frazémizace spojovacího prostředku. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1998, č. 81, s. 232-239. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Tzv. splněná podmínka. SPFFBU. Brno: MU, 1997, roč. 46, A 45, s. 63-71. info
 • KARLÍK, Petr. Systematika predikátorů. Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1997, s. 49-56. info
 • KARLÍK, Petr. Interpretace nekontrafaktuálního významu tzv. kondicionálu minulého. In Jazyk a jeho užívání. 1. vyd. Praha: UK, 1996. s. 74-80. ISBN 80-85899-19-1. info
 • KARLÍK, Petr. Základní funkce deagentizace a dekauzativizace. SPFFBU. Brno: MU, 1996, roč. 45, A 44, s. 97-103. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Syntaktické sloveso. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1996, roč. 79, č. 2, s. 66-72. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Multidimenzionální struktura jazykových kategorií. Přednášky a besedy z XXIX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1996, s. 37-42. info
 • KARLÍK, Petr. Sul significato della congiunzione tipo "se" (a proposito di jestliže in ceco moderno). AION - Slavistica. Napoli: Cadmo, 1996, č. 4, s. 183-204. info
 • KARLÍK, Petr. Studie o českém souvětí. 1. vyd. Brno: MU, 1995. 133 s. ISBN 80-210-1084-3. info
 • KARLÍK, Petr. Příruční mluvnice češtiny. In Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. s. 369-546. ISBN 80-7106-134-4. info
 • KARLÍK, Petr. Pojistkové věty. SPFFBU. Brno: MU, 1995, roč. 45, A 44, s. 49-59. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Mechanismus interpretace souvětných forem. In Pocta Dušanu Šlosarovi. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. s. 253-261. ISBN 80-85834-39-1. info
 • KARLÍK, Petr. Stavba věty v hanáckých nářečích. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 1995, č. 4, s. 281-283. ISSN 1210-9339. info
 • KARLÍK, Petr. Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka. A: Synchronní disciplíny. Syntax. Univerzity na prahu nového tisíciletí II. Brno: MU, 1995, s. 117-120. info
 • KARLÍK, Petr. Prostředky vyjadřování adverzativního vztahu v češtině. Přednášky a besedy z XXVIII. běhu LŠSS. Brno: MU, 1995, s. 36-41. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Cvičení z českého jazyka. 1, Slovní druhy : s klíčem. Vyd. 1. Brno: MC nakladatelství, 1995. 101 s. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Cvičení z českého jazyka. 2, Větná skladba : s klíčem. Vyd. 1. Brno: MC nakladatelství, 1995. 102 s. info
 • KARLÍK, Petr. O jednom typu přípustkových souvětí. SPFFBU. Brno: MU, 1994, A 43, č. 1, s. 34-41. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Tvar predikativního substantiva v češtině. Přednášky a besedy z XXVII. běhu LŠSS. Brno: MU, 1994, s. 32-38. info
 • KARLÍK, Petr. Vědecké dílo M. Grepla z let 1989-1994. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1994, č. 31, s. 59-61. ISSN 1212-5326. info
 • KARLÍK, Petr. Přípustková souvětí v komunikaci. SPFFBU. Brno: MU, 1993, A 41, č. 1, s. 37-48. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Ilokuční potenciál příčinných souvětí. SPFFBU. Brno: MU, 1993, A 41, č. 1, s. 43-54. ISSN 0231-7567. info
 • KARLÍK, Petr. Vyjadřování nesplněného očekávání v češtině. Přednášky a besedy z XXVI. běhu LŠSS. Brno: MU, 1993, s. 27-33. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Učte se s námi skladbě češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 236 s. ISBN 80-04-24567-6. info
 • KARLÍK, Petr. Úvaha o lingvistickém popisu souvětí. Anzeiger für slavische Philologie. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1992, č. 21, s. 139-148. info
 • KARLÍK, Petr. Hansack, Ernst: Bedeutung, Begriff, Name. Kratylos : Kritisches Berichts- und Rezensionsorgan für inodogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1992, č. 37, s. 180-181. ISSN 0023-4567. info
 • KARLÍK, Petr. Několik poznámek o restriktivních větách. SPFFBU. Brno: MU, 1991, roč. 40, A 39, s. 23-29. info
 • KARLÍK, Petr. Ilokuční potenciál podmínkových souvětí. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1990, č. 51, s. 81-94. ISSN 0037-7031. info
 • KARLÍK, Petr. Podmínková souvětí v mluvním aktu. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1990, č. 73, s. 188-195. ISSN 0027-8203. info
 • KARLÍK, Petr. Komunikativnofuncijska analisa pogojnih podredij. Jezik in slovstvo. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1990, č. 35, s. 77-86. ISSN 0021-6933. info
 • KARLÍK, Petr. Typy příčinně-následkových vztahů a jejich vyjadřování. SPFFBU. Brno: MU, 1990, roč. 38-39, A 37-38, s. 121-131. info
 • KARLÍK, Petr. Miroslav Grepl šedesátiletý. Slovo a slovesnost. Praha: ČSAV, 1989, č. 50, s. 171-174. info
 • KARLÍK, Petr. O tzv. účinku. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1989, č. 50, s. 1-9. info
 • ČEJKA, Mirek, Petr KARLÍK, Marie KRČMOVÁ a Zdeňka RUSÍNOVÁ. Cvičení z českého jazyka. 2. Brno: MU, 1989. ISBN 80-210-0009-0. info
 • Šedesátiny Miroslava Grepla. Český jazyk a literatura. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, č. 39, s. 372-375. ISSN 0009-0786. info
 • KARLÍK, Petr. Relativní věty z hlediska reference. SPFFBU. Brno: UJEP, 1988, roč. 37, A 36, s. 59-66. info
 • DANEŠ, František, Miroslav GREPL a Zdeněk HLAVSA. Hierarchizace propozice. In Mluvnice češtiny. D. 3, Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 233-259. info
 • KARLÍK, Petr. Vyjadřování příčinně-následkových vztahů v češtině. Přednášky z českého jazyka, literatury a historie. Brno: UJEP, 1987, s. 17-23. info
 • KARLÍK, Petr. Souvětné struktury s propozičním participantem. SPFFBU. Brno: UJEP, 1987, roč. 36, A 35, s. 79-92. info
 • KARLÍK, Petr a Miroslav GREPL. Skladba spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 474 s. info
 • KARLÍK, Petr. O větách relativních. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1986, č. 23, s. 81-82. ISSN 1212-5326. info
 • KARLÍK, Petr. Výklad souvětí ze sémantického hlediska. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1986, č. 23, s. 35-36. ISSN 1212-5326. info
 • KARLÍK, Petr a Miroslav GREPL. Valenz als Ausgangspunkt der Beschreibung der Satzstrukturen. SPFFBU. Brno: UJEP, 1986, roč. 35, A 34, s. 79-97. info
 • KARLÍK, Petr. In memoriam Arnošt Lamprecht. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1986, č. 31, s. 788-789. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. K významu kondicionálu minulého. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1983, č. 44, s. 12-21. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Vyd. 1. Brno: UJEP, 1983. 102 s. info
 • KARLÍK, Petr. Zum Ausdruck von Sprechenstellungen durch sog. isolierte Nebensätze. Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 1983, č. 28, s. 391-404. ISSN 0044-3506. info
 • KARLÍK, Petr. Souvětné vyjadřování postojů mluvčího. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1982, č. 43, s. 92-101. info
 • KARLÍK, Petr a Aleš SVOBODA. Skladba češtiny pro cizince. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1982. info
 • KARLÍK, Petr. Způsob platnosti propozičního obsahu věty. Pokus o vymezení a charakteristiku jedné kategorie větné modality. SPFFBU. Brno: UJEP, 1982, roč. 32, A 31, s. 35-50. info
 • KARLÍK, Petr. Má čeština konjunktiv? SPFFBU. Brno: UJEP, 1981, roč. 31, A 30, s. 124-130. info
 • KARLÍK, Petr. Morfologický a syntaktický modus. SPFFBU. Brno: UJEP, 1981, roč. 30, A 29, s. 59-71. info
 • KARLÍK, Petr. Vývoj funkcí kondicionálu v češtině. 1980. 196 + 1. info
 • KARLÍK, Petr. K problematice optativnosti. In Otázky slovanské syntaxe IV/2. 1. vyd. Brno: UJEP, 1980. s. 49-52. info
 • KARLÍK, Petr. Tzv. že-výpovědi a jejich funkce. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ ČSAV, 1979, č. 45, s. 5-10. info
 • KARLÍK, Petr. K otázce klasifikace struktur s propozičním participantem. Jazykovědné aktuality. Praha: ÚJČ ČSAV, 1978, č. 15, s. 63-65. ISSN 1212-5326. info
 • BENEŠ, Bohuslav a Petr KARLÍK. Konverzační texty. Brno: UJEP, 1977. 100 s. info
 • KARLÍK, Petr. Identifikace funkcí kondicionálu v češtině. 1976. 150 s. info
 • KARLÍK, Petr. Závislé otázky zjišťovací. Edited by Miroslav Grepl. 1974. 85 s. info

5. 10. 2004

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info