doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Associate professor, Department of English Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/4005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3732
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navratilova, Ph.D. narozena 30. 11. 1962 v Sofii, Bulharská republika
Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Poříčí 9
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 - habilitace z oboru lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno
 • 2004 - Ph.D. po absolvování doktorského studia v oboru současný anglický jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (dizertační práce na téma: Style Markers of Diplomatic Discourse. Text Analysis of UNESCO Resolutions)
 • 1988 - Mgr. po absolvování studia v oboru Teorie a historie kultury na Fakultě historie Univerzity Klimenta Ohridského v Sofii
 • 1986 - Mgr. po absolvování oboru francouzská filologie a anglický jazyk na Fakultě klasických a nových filologií Univerzity Klimenta Ohridského v Sofii
Přehled zaměstnání
 • 1994 - současnost: Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU, odborná asistentka, (2013) docentka
 • 1991-1994: lektor, Fakulta klasických a nových filologií, Univerzita Klimenta Ohridského v Sofii
 • 1991-1994: učitelka, Centrum pro výuku cizích jazyků 'Alliance', Sofie, Bulharská republika
 • 1990-1991: ředitelka soukromé jazykové školy 'Adlon', Sofie, Bulharská republika
 • 1989-1991: administrativní pracovnice, Svaz bulharských filologů, Sofie, Bulharská republika
 • 1987-1989: překladatelka, Komise pro UNESCO Ministerstva zahraničí, Sofie, Bulharská republika
 • 1986-1987: překladatelka, Vojenský výzkumný ustav, Sofie, Bulharská republika
Pedagogická činnost
 • Výuka lingvisticky zaměřených disciplín:
 • Stylistika
 • Literární stylistika
 • Lexikologie
 • Lexikologie a lexikografie
 • Funkční a komunikativní syntax
 • Sociolingvistika
 • Textová analýza
 • Lingvistický seminář
 • Akademické dovednosti: mluvení
 • Akademické dovednosti: poslech
 • Vedení lingvisticky zaměřených diplomových, bakalářských a závěrečných prací
 • Členka/Předsedkyně zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z anglického jazyka a literatury s didaktikou
 • 2015-dosud: člen Oborové rady programu Specializace v pedagogice - doktorského studijního oboru Didaktika cizích jazyků
 • PGS školitel: vedení doktorských prací s lingvistickým zaměřením v doktorském studijním programu oboru anglický jazyk na FF MU; vedení doktorských prací s lingvistickým zaměřením v doktorském studijním programu oboru Didaktika cizího jazyka, Specializace v pedagogice na PdF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti analýzy diskurzu a stylistiky současného anglického jazyka se zaměřením na diskurzní a žánrovou analýzu, korpusovou lingvistiku a stylistiku
 • Projekty
 • 2019-2023: zástupce členů řídícího výboru za ČR COST Action CA18209 - European network for Web-centred linguistic data science (NexusLinguarum) (Horizon 2020)
 • 2018-2020: hlavní řešitelka grantové úlohy programu INTER-Excellence INTER-COST LTC18 Výzkum a výuka akademického psaní z mezikulturního hlediska (Researching and teaching academic writing from a cross-cultural perspective) (InterWrite)
 • 2017-2019: hlavní řešitelka grantové úlohy GAČR 17-16195S "Persvaze v anglickém a českém specializovaném diskurzu" (Persuasion Across Czech and English Specialised Discourses)
 • 2016-2020: člen řídícího výboru za ČR COST Action CA15221 Advancing Effective Institutional Models Towards Cohesive Teaching, Learning, Research and Writing Development (InterWrite)(Horizon 2020)
 • 2013-2015: externí hodnotitel projektu 526596-LLP-1-2012-1-ES-COMENIUS-CMP Teacher Competencies for Plurilingual Integration (TC4PI)
 • 2012-2014: koordinátorka pro MU grantového projektu OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0074 Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT
 • 2008-2012: hlavní řešitelka grantové úlohy GAČR 405/80/0866 "Koherence a koheze v anglickém diskurzu" (Coherence and Cohesion in English Discourse)
 • 2010-2011: spoluřešitelka mezinárodního projektu (ČR a Německo) č. D15-CZ 20-10/11 "Stance and Interaction in Novice Academic English: German-Czech university students compared" (Vyjadřování postoje a interakce v akademické angličtině začínajících autorů: srovnání českých a německých studentů)
 • 2006: řešitelka grantové úlohy FRVŠ 690/2006 "Tvorba nových předmětů Akademické dovednosti: poslech, Akademické dovednosti: čtení, Akademické dovednosti: psaní a Akademické dovednosti: mluvený projev"
 • 2005-2006: spoluřešitelka mezinárodního projektu v rámci PPP programu (DAAD a AV ČR) D-CZ 53/05-06 "Comparing and conceptualizing complexity and coherence in English texts and teaching" (Srovnávání konceptů komplexnosti a koherence v anglických textech a při výuce)
 • 2003-2004: účast na řešení grantové úlohy číslo 405/02/0349 GAČR "Komparativní studium věcných stylů" formou vypracování analýzy diplomatického věcného stylu
Akademické stáže
 • 2019: Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo; v rámci programu ERASMUS+ Přednáška Theme zones in student's academic discourse
 • 2016:University College Lillebaelt, Odensee, Dansko; v rámci programu ERASMUS+ výuka kurzu "Academic writing"
 • 2015:Department of English and American Studies, Sofia University, Sofie, Bulharsko; v rámci programu ERASMUS+ výuka kurzu "Text Linguistics"
 • 2015: pracovní pobyt v rámci programu ERASMUS v Department of English Language and Linguistics na University of Technology, Chemnitz, Německo
 • 2014: odborná stáž v Middlesex University of London, Heldon Campus, Londýn, Velká Británie (5 dni)
 • 2014: Newman University, Birmingham, Velká Britanie, v rámci programu ERASMUS + výuka kurzu "Stylistics"
 • 2013: odborná stáž v Centre for English Studies, Faculty of Humanities, University of Lisbon, Lisabon, Portugalsko; Department of English Studies, Faculty of Humanities, University of Coimbra, Coimbra, Portugalsko; Department of Languages, Literature and Cultures, Faculty of Humanities,University of Porto, Porto, Portugalsko (14 dni)
 • 2013: odborná stáž v Department of Language and Linguistics, University of Esssex, Colchester, Velká Britanie (9 dni)
 • 2013: Department of English and American Studies, Faculty of Philological and Cultural Studies, Vienna University, Vienna, Rakousko; pracovní pobyt (5 dni)
 • 2012: Department of English and German Studies, University of Zaragoza, Zaragoza, Španělsko; v rámci programu ERASMUS výuka kurzu "Academic Writing"
 • 2010-2011: Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo; čtyři pracovní návštěvy (7-8 dní) jako spoluřešitelka mezinárodního projektu č. D15-CZ 20-10/11. Přednášky pro studenty a účastníky projektu
 • 2010: Department of English, Faculty of Arts, Autonomous University of Madrid, Španělsko; studijní pobyt (1 týden)
 • 2010: Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Turin, Itálie; studijní pobyt (1 týden)
 • 2010: Jyväskylä University, Finsko; v rámci programu ERASMUS výuka 10denního kurzu "Introduction to the study of pragmatics and stylistics" (10 dni)
 • 2009: Institute of English, Adam Mickiewicz University, Poznaň, Polsko; pracovní pobyt (1 týden); přednášky na téma "Persuasive strategies in political speeches" a "Coherence in academic discourse"
 • 2008: Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo; v rámci programu Erasmus týdenní výuka kurzu “Discourse analysis of professional discourse”
 • 2005-2006: Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo; celkem čtyři pracovní návštěvy (10-14 dní) jako spoluřešitelka mezinárodního projektu PPP programu (DAAD a AV ČR. Přednášky pro studenty a účastníky projektu)
 • 2005: Department of English and American Studies, Faculty of Philological and Cultural Studies, Vienna University, Rakousko; pracovní pobyt.
Universitní aktivity a redakční činnost
 • 2010-dosud: vedoucí lingvistické sekce na Katedře anglického jazyka a literatury PdF MU
 • 2012-2014: členka Akademického senátu PdF MU
 • 2008 - dosud: spoluzakladatelka a editorka odborného časopisu "Discourse and Interaction"
 • 2005-dosud: editorka sborníků řady "Discourse and Interaction". Spisy Pedagogické fakulty MU
 • 1998-1999: vedoucí lingvistické sekce na Katedře anglického jazyka a literatury
 • Autorka recenzních posudků pro časopisy: Journal of Pragmatics (Elsevier), Journal of English for Academic Purposes (Elsevier), Ostrava Journal of English Philology (OU, Ostrava), Časopis pro moderní filologii (UK, Praha), Linguistica Pragensia (UK Praha). Brno Studies in English (MU, Brno), Topics in Linguistics (Univerzita K. Filozofa v Nitre), Poznan Studies in Contemporary Linguistics, Slovo a slovesnost
Mimouniversitní aktivity
 • 2005-dosud: členka České asociace anglistů (CZASE); asociace je členem ESSE (European Society for the Study of English)
 • 2015-dosud: členka mezinárodní asociace European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW)
 • 2019-dosud: členka RSE (Rhetoric society of Europe)
 • 1998-2019: Soudní tlumočník pro ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Překlady beletrie:
 • Nelson Demille (1995) The Charm School. Sofia: Matex. Překlad do bulharského jazyka: Olga Dontcheva a Zoya Lyubenova. díl 1. 441 s. , díl 2. 314 s. ISBN 954-508-015-9
 • Gides, André (1994) Les Caves du Vatican. Sofia: Petrun-Co. Překlad do bulharského jazyka: Olga Dontcheva. 192 s. ISBN 954-8037-41-6
 • Sheldon, Sidney (1993) Windmills of the Gods. Sofia: Matex. Překlad do bulharského jazyka: Olga Dontcheva a Zoya Lyubenova. 381 s. ISBN 954-508-011-6
 • Foster, Alan Dean (1993) Splinter in the Mind's Eye. Sofia: Matex. Překlad do bulharského jazyka: Olga Dontcheva. ISBN 954-508-008-6
 • Verne, Jules (1992) Le Fils d'Irlande. Sofia: Vicom-Cos. Překlad do bulharského jazyka:Olga Dontcheva. 251 s.
 • Chaulet, Georges (1992) Fantomette contre le Hibou. Sofia: Petrum-Co. Překlad do bulharského jazyka: Olga Dontcheva. 176 s. ISBN 954-8037-14-9
Odborné přednášky
 • červen 2017: "English academic discourse: Challenging norms and changing conventions for experts and novice writers" - plenární přednáška na mezinárodní konferenci Rethinking Directions in Language Teaching and Researching, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, Polsko
 • říjen 2015: "Cohesion in English", Department of English and American Studies, Sofia University, Sofie, Bulharsko
 • červenec 2015: "Authorial presence in academic writing: A cross-cultural analysis", Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
 • listopad 2011: "Cross-cultural variation in the genre of diploma thesis: Czech and German students compared", Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
 • září 2011: "Constructing authorial presence in diploma thesis", workshop Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse, Ostravská univerzita
 • duben 2010: "Functions of indexicals in non-native speakers' academic discourse", Institute of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
 • prosinec 2009: "Persuasive strategies in political speeches", Department of Cognitive Linguistics, Institute of English, Adam Mickiewicz University, Poznaň, Polsko
 • prosinec 2009: "Coherence in academic discourse", Department of Cognitive Linguistics, Institute of English, Adam Mickiewicz University, Poznaň, Polsko
 • listopad 2008: "Stance in political discourse", Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
 • březen 2008: "Evaluative coherence in academic discourse", Katedře anglického jazyka a literatury, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko
 • říjen 2006: "On coherence in spoken discourse" v Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
 • říjen 2005: E-learning methods in teaching communicative syntax", Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
 • duben 2005: Pozvání k odborné přednášce na téma "Complexity in wrritten formal institutional discourse: Supplementive clauses in UNESCO resolutions" v Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Německo
Vybrané publikace
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Engaging with the reader in research articles in English: Variation across disciplines and linguacultural backgrounds. English for Specific Purposes. Netherlands: Elsevier, 2021, roč. 63, July 2021, s. 18-32. ISSN 0889-4906. doi:10.1016/j.esp.2021.02.003. URL info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata, Renata POVOLNÁ, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Martin NĚMEC. An Academic Writing Needs Analysis of Czech University Graduate Students. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2020, roč. 13, č. 1, s. 42-66. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2020-1-42. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ a Josef SCHMIED. Theme choices in Czech university students’ English-medium Master’s theses. Lingua. Elsevier, 2020, roč. 243, AUG 2020, s. 1-17. ISSN 0024-3841. doi:10.1016/j.lingua.2020.102892. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2020.13.04.03. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Martin ADAM, Renata POVOLNÁ a Radek VOGEL. Persuasion in Specialised Discourses. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan, 2020. 354 s. Postdisciplinary Studies in Discourse. ISBN 978-3-030-58162-6. doi:10.1007/978-3-030-58163-3. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. English language teacher education in the Czech Republic: Attitudes to ELF. In Tatsioka, Z., Seidlhofer, B., Sifakis, N. & Ferguson, G. Using English as a Lingua Franca in Education in Europe: English in Europe: Vol 4. 1. vyd. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter, 2018. s. 98-122. ISBN 978-1-5015-1109-7. doi:10.1515/9781501503115-006. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Persuasion in academic discourse: Cross-cultural variation in Anglophone and Czech academic book reviews. In Jana Pelclová and Wei-lun Lu. Persuasion in Public Discourse: Cognitive and Functional Perspectives. 1. vyd. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2018. s. 227-257. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, vol.79. ISBN 978-90-272-0138-6. doi:10.1075/dapsac.79.11don. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Intercultural and interdisciplinary variation in the use of epistemic lexical verbs in linguistics and economics research articles. Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 28, č. 2, s. 154-167. ISSN 0862-8432. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. A contrastive (English, Czech English, Czech) study of rhetorical functions of citations in Linguistics research articles. In Pilar Mur-Dueñas and Jolanta Šinkūnienė. Intercultural Perspectives on Research Writing. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2018. s. 15-38. Applied Linguistics Series. ISBN 978-90-272-0197-3. doi:10.1075/aals.18. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Cross-Cultural Variation in the Use of Hedges and Boosters in Academic Discourse. Prague Journal of English Studies. Prague: Charles University, 2016, roč. 5, č. 1, s. 163-184. ISSN 2336-2685. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Rhetorical functions of citations in linguistics research articles: A contrastive (English-Czech) study. Discourse and Interaction. Masarykova univerzita, 2016, roč. 9, č. 2, s. 51-74. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2016-2-51. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Cross-cultural variation in citation practices: A comparative analysis of citations in Czech English-medium and international English-medium linguistics journals. In Ramón Plo Alastrué, Carmen Pérez-Llantada. English as a Scientific and Research Language: Debates and Discourses. 1. vyd. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter, 2015. s. 185-205. English in Europe, volume 2. ISBN 978-1-61451-749-8. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Autorovy role a funkce zájmen v první osobě v odborných článcích anglofonních a českých lingvistů. Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, roč. 96, č. 1, s. 42-57. ISSN 0008-7386. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. The changing face of Czech academic discourse. In Karen Bennett. The Semiperiphery of Academic Writing. 1. vyd. Besingstoke, Great Britain: Palgrave Macmillan, 2014. s. 39-61. ISBN 978-1-137-35118-0. doi:10.1057/9781137351197. info
 • POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Analyzing the Development of Academic Writing Skills in English as a Lingua Franca. In Christoph Haase and Natalia Orlova. ELT: Harmony and Diversity. 1. vydání. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 17-54. ISBN 978-1-4438-5506-8. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammar and Discourse. In Chapelle, C.A. The Encyclopedia of Applied Linguistics. 1. vyd. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. s. 2324–2331. ISBN 978-1-4051-9473-0. doi:10.1002/9781405198431.wbeal0464. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Lexical bundles indicating authorial presence: A cross-cultural analysis of novice Czech and German writers’ academic discourse. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 6., 1., s. 7-24. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2013-1-7. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Authorial presence in academic discourse: Cross-cultural analysis of the use of author-reference pronouns. Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 2013, 1., s. 9-30. ISSN 0862-8432. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ a Renata POVOLNÁ. Designing Courses on Academic Writing Skills at University Level. In Haase, C. and Schmied, J. (eds). English for Academic Purposes: Practical and Theoretical Approaches. 1st ed. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2013. s. 123-147. REAL Studies 7. ISBN 978-3-95404-582-2. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Understanding and believing: Interpreting pragmatic meanings in political discourse. In Discourse Interpretation: Approaches and Applications. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge ScholarsPublishing, 2012. s. 79-111. ISBN 978-1-4438-3632-6. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Cross-cultural Differences in the Construal of Authorial Voice in the Genre of Diploma Theses. In Insights into Academic Genres. 1. vyd. Bern: Peter Lang, 2012. s. 301-328. Linguistic Insights 160. ISBN 978-3-0343-1211-0. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Coherence and persuasion in political speeches: Ideological coherence in coherent discourse. In Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masaryková univerzita, 2012. s. 129-153. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 158. ISBN 978-80-210-6126-2. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Coherence and cohesion in research articles: The role of indexicals. In Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-28. Spisy Pedagogické fakulty MU sv. 158. ISBN 978-80-210-6126-2. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Lexical bundles in academic texts by non-native speakers. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 38, č. 2, s. 37-58. ISSN 0524-6881. doi:10.5817/BSE2012-2-3. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Topical coherence in political speeches. Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011, roč. 3, č. 1, s. 109-128. ISSN 1803-8174. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Coherence in political speeches. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 201 s. Faculty of Education Work 152. ISBN 978-80-210-5703-6. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interpreting modality markers in political speeches. In: I-Mean. Conference Proceedings. First International Conference on Meaning in Interaction University of the West of England, Bristol, 23-25 April, 2009. 1. vyd. Bristol, 2010. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Strategic forms of other-reference in political speeches. In Pragmatic perspectived on language and linguistics, vol. 2. Pragmatics of semantically-restricted domains. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2010. s. 79-99. ISBN 978-1-4438-2063-9. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Authorial stance in non-native writers diploma theses. Vienna, Austria: University of Vienna, Dept. of English, 2009. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Evaluation in non-native writer's academic discourse: Stance devices. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 33-42. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Building up discourse coherence: Creating identities in political speeches. In Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009. s. 97-119. ISBN 978-1-4438-1308-2. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata POVOLNÁ, Karin AIJMER, Julia HÜTTNER, Markéta MALÁ, Piotr CAP, Jan CHOVANEC, Renata TOMÁŠKOVÁ, Milena KRHUTOVÁ, Josef SCHMIED a Gabriela MIŠŠÍKOVÁ. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 204 s. ISBN 978-1-4438-1308-2. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Words Must Be Our Force: Exploring Modality Markers in Political Speeches. Topics in Linguistics. Nitra, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 13-19. ISSN 1337-7590. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2009. 163 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek 134. ISBN 978-80-210-5104-1. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interpersonal meanings in the genre of diplomatic addresses. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2009, roč. 35, č. 2, s. 129-143, 14 s. ISSN 0524-6881. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Authorial stance in non-native writers diploma theses. In Bridging the Gap between Theory and Practice. 2009. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interpreting modality markers in political speeches. In I-mean 2009, 1st International Conference on Meaning and Interaction, University of the West of England, Bristol, April 2009. 2009. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Enhancing learning efficiency: A VLE Moodle course in Stylistics. In English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2008. s. 13-23, 12 s. ISBN 978-3-86727-664-1. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Some functions of self-reference in diplomatic addresses. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, č. 1, s. 7-24. ISSN 1802-9930. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Forms of address and self-reference and other reference in political speeches. In Plurality and Diversity in English Studies. Proceedings from the 3rd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. s. 70-80. ISBN 978-80-7290-347-4. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interaction in Academic discourse: Communicative strategies for the expression of stance. In Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta, 2008. s. 14-18. ISBN 978-80-7368-592-8. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Coherence and Cohesion in English Discourse. 2008. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On Coherence in Written Discourse. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Research in English and Applied Linguistics. REAL Studies 3. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007. s. 127-145. ISBN 978-3-86727-215-5. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Cohesion in Colony Texts. In Silesian Studies in English 2006. International Conference of English anf American Studies (Proceedings). 1. vyd. Opava: Silezská univerzita v Opavě, 2007. s. 51-61. ISBN 80-7248-400-1. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga a Renata POVOLNÁ. E-learning methods in teaching linguistics. In eLearn 2007. Zborník príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 47-53, 8 s. ISBN 978-80-8070-645-6. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Some aspects of politeness in public speaking. Topics in Linguistics. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 52-63. ISSN 3836-2007. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Style Markers of Resolutions: Form and Function of Adverbial Structures. Brno studies in English. Brno: MU, 2007, roč. 32, S12, s. 37-54. ISSN 1211-1791. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Style Markers of Resolutions: Clause Patterns and Verb Complementation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33, S13, s. 73-90. ISSN 1211-1791. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Some aspects of politeness in public speaking. In 2nd Nitra Conference of Discourse Studies. 2007. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text colonies revisited: Clause relations in colony texts. In Discourse and Interaction 2. Sborník prací Pedagogické fakulty Masatykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 43-56. ISBN 80-210-4203-6. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Politeness strategies in institutional speech acts. In Discorse and Interaction 1. Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings. Spisy Pedagogické fakulty. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2005. s. 14-25. ISBN 80-210-3916-7. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Supplementive Clauses in Resolutions. In Theory and Practice in English Studies 3, Proceedings from the Eighth Conference on English, American and Canadian Studies (Linguistics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 43-52. ISBN 80-210-3930-2. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 31, S11, s. 19-33. ISSN 1211-1791. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Politeness strategies in institutional speech acts. In Brno Seminar on Linguistic Studies in English. 2005. ISBN 80-210-3916-7. info

30. 3. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info