JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

CV

Životopis

Jméno
 • JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  13. srpen 1982
  Malacky, SR
  ženatý, manželka Eva, dcera Eliška, syn Radovan
Pracoviště
 • Katedra občanského práva
  Právnická fakulta
  Masarykova univerzita
  Veveří 70
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006 - 2011
  Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  doktorský studijní program Občanské právo

  2006 - 2008
  Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
  navazující magisterský studijní program Regionální rozvoj a správa

  2008
  Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  státní rigorózní zkouška - obor Občanské právo

  2003 - 2006
  Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
  bakalářský studijní program Regionální rozvoj a správa

  2001 - 2006
  Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  magisterský studijní program Právo a právní věda

  1996 - 2001
  Gymnázium Hodonín
  všeobecné gymnázium
Přehled zaměstnání
 • 2012 - dosud
  odborný asistent na Katedře občanského práva PrF MU
  2008 - dosud
  asistent soudce Ústavního soudu
  2007 - 2011
  asistent na Katedře občanského práva PrF MU
Pedagogická činnost
 • vedení seminářů:
  Občanské právo I
  Občanské právo II
  Občanské právo III
  Občanské právo procesní I
  Občanské právo procesní II
  Rodinné právo
  Exekuční a insolvenční právo
  Právo proti domácímu násilí
  Exekuční právo - modelové řízení
  Správní soudnictví
  vedení diplomových prací
Akademické stáže
 • 2016 - Saratovská státní právnická akademie, Saratov, Ruská federace
  2016 - Právnická fakulta, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva
  2014 - Právnická fakulta, University of York, Velká Británie
  2013 - Právnická fakulta, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva
  2013 - Právnická fakulta, Northumbria University Newcastle, University of York, University of Derby, Velká Británie
  2013 - Právnická fakulta, Moskevská Lomonosovova státní univerzita, Ruská federace
  2012 - Právnická fakulta, University of London, Velká Británie
  2012 - Právnická fakulta Univerzity ve Wroclawi, Polsko
  2010 - Právnická fakulta Petrohradské státní univerzity, Ruská federace
  2009 - Právnická fakulta Petrohradské státní univerzity, Ruská federace
  2008 - Právnická fakulta Univerzity v Řeznu, Německo
  2008 - Puškinův státní institut ruského jazyka, Moskva, Ruská federace
  2007 - Právnická fakulta Univerzity v Pasově, Německo
  2007 - Puškinův státní institut ruského jazyka, Moskva, Ruská federace
Členství v organizacích
 • The American Institute for Central European Legal Studies (AICELS)
  ELSA - The European Law Students` Association
  Redakční rada časopisu Soukromé právo
  Redakční rada časopisu Komorní listy
Vybrané publikace
 • DÁVID, Radovan. Civilní status člověka - sekce COFOLA 2018. 2018. info
 • DÁVID, Radovan. Člen redakční rady časopisu Komorní listy. Komorní listy, 2018 - 2018. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • DÁVID, Radovan. Přednáška na téma "Ústavní aspekty rodinného práva v České republice". 2018. URL info
 • DÁVID, Radovan. Procesní aspekty určování a popírání otcovství. 2018. URL info
 • DÁVID, Radovan. Člen redakční rady časopisu Komorní listy. Komorní listy, 2017. ISSN 1805-1081. info
 • DÁVID, Radovan. Úroky - komentář k § 1802 až 1806 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. Praha: Leges, 2017. s. 120-123. Komentář. ISBN 978-80-7502-158-8. info
 • DÁVID, Radovan. Společné dluhy a pohledávky - komentář k § 1868 až 1878 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku : komentář k § 1721-2893 OZ podle stavu k 1.4.2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 215-223. Komentář. ISBN 978-80-7502-158-8. Katalog MU info
 • DÁVID, Radovan. Prodlení dlužníka, prodlení věřitele - komentář k § 1968 až 1976 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku : komentář k § 1721-2893 OZ podle stavu k 1.4.2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 545-552. Komentář. ISBN 978-80-7502-158-8. Katalog MU info
 • DÁVID, Radovan. Koupě - komentář k § 2079 až 2174 občanského zákoníku. In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku : komentář k § 1721-2893 OZ podle stavu k 1.4.2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. 1. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 636-695. Komentář. ISBN 978-80-7502-158-8. Katalog MU info
 • DÁVID, Radovan. Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a). In Petr Lavický a kol. Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až 151). Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a s., 2016. s. 127-223. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5. info
 • DÁVID, Radovan. Maximální výživné aneb výše výživného pro rodiče s nadstandardními příjmy. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 26-27. ISSN 1805-6822. info
 • DÁVID, Radovan. § 35 (Státní zastupitelství v civilním řízení) až § 35a (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním řízení). In Petr Lavický a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praha: Wolters Kluwer, a s., 2016. s. 141-145. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. info
 • DÁVID, Radovan. Právní ochrana bydlení nesezdaných párů. In Zdeňka Králíčková, Radovan Dávid, Jiří Valdhans. Dny práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 7-14. ISBN 978-80-210-8202-1. info
 • DÁVID, Radovan. Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti (komentář k § 50 až § 64 zákona o zvláštních řízeních soudních). In Alena Macková, Ladislav Muzikář. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016. s. 111-127. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9. info
 • DÁVID, Radovan. Řízení u určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení nezletilého (komentář k § 415 až § 444 zákona o zvláštních řízeních soudních). In Alena Macková, Ladislav Muzikář. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016. s. 726-752. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9. info
 • DÁVID, Radovan. Péče soudu o nezletilé (komentář k § 452 až § 477 zákona o zvláštních řízeních soudních). In Alena Macková, Ladislav Muzikář. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016. s. 763-788. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9. info
 • DÁVID, Radovan. Člen redakční rady časopisu Soukromé právo. Redakční rada časopisu Soukromé právo, 2016. info
 • DÁVID, Radovan, Christian BALDUS a Remo CAPONI. Das „EU Justice Scoreboard“ der Europäischen Kommission. European Union Private Law Review. Konstanz: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2016, Neuveden, č. 6, s. 108-115. ISSN 1612-9229. info
 • DÁVID, Radovan. Občanský zákoník (1950). In Jaromír Tauchen, Karel Schelle. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 575-585. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. ISBN 978-80-7380-624-8. info
 • DÁVID, Radovan. Občanský zákoník (1964). In Jaromír Tauchen, Karel Schelle. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 585-600. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. ISBN 978-80-7380-624-8. info
 • DÁVID, Radovan. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 3, č. 12, s. 31-32. ISSN 1805-6822. info
 • DÁVID, Radovan. Finanční odpovědnost zákonných zástupců nezletilého. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, Neuveden, č. 11, s. 27-28. ISSN 1805-6822. info
 • DÁVID, Radovan. Právo dítěte vyjádřit se s ohledem na jeho rozumovou a emocionální vyspělost. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 3, č. 9, s. 31-32. ISSN 1805-6822. info
 • DÁVID, Radovan. Střídavá péče a kvalita komunikace mezi rodiči. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 3, s. 29-30. ISSN 1805-6822. info
 • DÁVID, Radovan. § 427 až § 451 (Komentář k řízení ve věcech osvojení). In Petr Lavický a kolektiv. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a s., 2015. s. 742-766. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7. URL info
 • DÁVID, Radovan. § 497 ( Výkon předběžného opatření podle § 452) až § 513 (Činnost soudu před navržením výkonu rozhodnutí). In Petr Lavický a kolektiv. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, a s., 2015. s. 814-832. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7. info
 • PAULDURA, Lukáš, Hana ADAMOVÁ, Radovan DÁVID, Štěpán DRAŽKA, Věra HANÁKOVÁ, Klára VAŠÁKOVÁ a Michal VEČEŘA. Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 262 s. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-660-0. info
 • DÁVID, Radovan. Práva dítěte v soudním řízení. In Eva Rotreklová. Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno. Brno: Triada - Poradenské centrum, o. s., 2014. s. 38-41. info
 • DÁVID, Radovan. Obecné připomínky k zákonu o zvláštních řízeních soudních. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 57-59. ISSN 1210-6348. info
 • DÁVID, Radovan. Procesní ochrana před sexuálně motivovaným domácím násilím. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: KEY Publishing, 2014. s. 280-286. MONOGRAFIE. ISBN 978-80-7418-213-6. info
 • DÁVID, Radovan. Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 30.9.2014, sp. zn. II. ÚS 2121/14. Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, č. 12, s. 32-33. ISSN 1805-6822. info
 • DÁVID, Radovan a Miloslav HRDLIČKA. Zastoupení (§ 436 až § 449, § 457 až § 488). In Petr Lavický a kol. Občanský zákoník I. Obecná část. (§ 1 až § 654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1657-1677, 1692-1726, 56 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. info
 • DÁVID, Radovan. Poukázka (§ 1939 až § 1948). In Milan Hulmák a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. (§ 1721 až § 2054). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 958-966. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0. info
 • DÁVID, Radovan, Petr HLAVSA a Michal KOJAN. Exekuční řád a předpisy souvisící. Praha: Leges, 2013. 256 s. Glosátor. ISBN 978-80-87576-54-0. info
 • DÁVID, Radovan. Třetí osoby a práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2012, roč. 9, č. 2, s. 55-63. ISSN 1214-7966. info
 • DÁVID, Radovan. Spisová služba a archivace dokumentů. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, roč. 9, č. 7, s. 83-90. ISSN 1214-7966. info
 • DÁVID, Radovan. Exclusive Contentions in the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 1, s. 62-65. ISSN 2043-085X. info
 • DÁVID, Radovan. Ochrana manžela povinného v exekučním řízení. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, roč. 8, 11-12, s. 519-530. ISSN 1214-7966. info
 • DÁVID, Radovan. Československé socialistické občanské právo v letech 1948-1989. In Miroslav Frýdek, Jaromír Tauchen. Soukromé právo v proměnách věků: sborník příspěvků z letní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 190-206. ISBN 978-80-210-5557-5. info
 • DÁVID, Radovan. Dobrá víra třetí osoby v exekučním řízení. In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. COFOLA 2011. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 29.4. - 1.5.2011. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta MU, 2011. s. 21-24, 3 s. ISBN 978-80-210-5582-7. info
 • DÁVID, Radovan. Czechoslovak Socialist Civil Law in the Years 1948 - 1989. Journal on European History od Law. Londýn: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 2, s. 193-196. ISSN 2042-6402. info
 • DÁVID, Radovan. The General Part of the Czech Civil Law. In A Brief Introduction to Czech Civil Law. 1. vyd. Mnichov: Verlag Dr. Hut, 2011. s. 35-48. ISBN 978-3-8439-0171-0. info
 • DÁVID, Radovan. Questions of Parentage in the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: STS Science Centre, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 34-39. ISSN 2043-085X. info
 • DÁVID, Radovan. Vylučovací spory s přihlédnutím k novele exekučního řádu. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 7, s. 342-352. ISSN 1214-7966. info
 • DÁVID, Radovan. Zneužití práv soudního exekutora. In Masarykova univerzita. COFOLA 2010: The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1690-1700, 10 s. ISBN 978-80-210-5151-5. info
 • DÁVID, Radovan. Dítě jako účastník řízení ve věci domácího násilí. In JUDr. Ing. Radovan Dávid, JUDr. David Sehnálek, Ph.D., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-210-5305-2. info
 • DÁVID, Radovan. Elektronizace procesních úkonů. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 57-62. ISSN 1214-7966. info
 • DÁVID, Radovan. Vstup prokuratury do občanského soudního řízení dle právní úpravy Ruské federace. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 32-38. ISSN 1214-3758. info
 • DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Právnické vzdělání na řece Regen. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 157-158. ISSN 1210-9126. info
 • DÁVID, Radovan. Intervencija gosudarstvennoj prokuratury v graždanskoje sudoproizvodstvo v Češskoj respublike. Pravo.by. Minsk, Bělorusko: Běloruské centrum právnických informací, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 192-197. ISSN 1997-7328. info
 • DÁVID, Radovan. Evropský platební rozkaz v kontextu českého civilního procesu. In Interakce českého a evropského práva. Sborník příspěvků doktorského studia k výzkumnému záměru „Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004“. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. s. 47-64. ISBN 978-80-210-4881-2. info
 • SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Roman LAMKA, Radovan DÁVID, Andrea SCHELLEOVÁ, Tereza ERÉNYI, Ilona SCHELLEOVÁ a Iva PODHORSKÁ. The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989 -- 2009). 1. vyd. Rincon (USA): The American Institute for Central European Legal Studies, 2009. 204 s. 1st Edition. ISBN 978-0-615-31580-5. info
 • DÁVID, Radovan. Serviciul actelor de procedură în Republica Cehă. Caiete de Drept Internaţional. Rumunsko: Caiete de Drept Internaţional, 2009, roč. 2009, č. 3, 10 s. ISSN 1584-0115. URL info
 • DÁVID, Radovan. Exekutorská činnost ve světle novely č. 286/2009 Sb. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, roč. 2009, č. 10, s. 414-423. ISSN 1214-7966. info
 • DÁVID, Radovan. Elektronická forma úkonů v civilním procesu. In COFOLA 2009: the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 765-769. ISBN 978-80-210-4821-8. info
 • DÁVID, Radovan. Intervence státního zastupitelství a obdobných orgánů do řízení ve věci rodinného práva. In Sborník příspěvků z 3. ročníku mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2369-2383. ISBN 978-80-210-4990-1. info
 • DÁVID, Radovan. Státní zastupitelství v civilním řízení de lege ferenda. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 12-17. ISSN 1214-3758. info
 • DÁVID, Radovan. Vstup státního zastupitelství do civilního řízení. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 7-14. ISSN 1214-3758. info
 • DÁVID, Radovan. Státní zastupitelství v civilním řízení dle judikatury ESLP. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1182-1192. ISBN 978-80-210-4630-6. info
 • DÁVID, Radovan. Domestic Violence Protection in the Czech Republic. In A Brief Introduction to Czech Law. 1. vyd. United States: AICELS, 2008. s. 7-15. ISBN 978-0-692-00045-8. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Radovan DÁVID. (Předběžné opatření o) vykázání ze společného obydlí. In Dny práva 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 946-958. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • DÁVID, Radovan. Účast státního zastupitelství v civilním řízení ve vztahu k procesním zásadám. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 358-362. ISSN 1210-9126. info
 • TAUCHEN, Jaromír a Radovan DÁVID. Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do současnosti. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 32-37. ISSN 1214-3758. info
 • DÁVID, Radovan. Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve vztahu k zásadě ochrany povinného. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 253-256. ISSN 1210-9126. info
 • DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 269-270. ISSN 1210-9126. info

2. 10. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info