CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • nar.: 8.3.1973, Prostějov, ČSSR
 • stav: vdaná; příjmení za svoboda: Petříková
 • děti: Kateřina *2004, Rudolf *2007, Eduard *2011
Pracoviště
 • Filosofická fakulta MU
 • Psychologický ústav
 • A. Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • Česká republika
Funkce na pracovišti
 • přednášející, cvičící, výzkumník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: habilitační řízení, klinická psychologie, docent (doc.), FF MU Brno
 • 2007: rigirózní řízení, psychologie, doktor (PhDr.), FF MU Brno
 • 2004: doktorandské studium, klinická psychologie, doktor (Ph.D.), FF MU Brno
 • 1997: magisterské studium, psychologie, magistr (Mgr.), FF MU Brno SZZ

  Další vzdělání (výběr):

 • 2001: dvouleté postgraduální studium, Kurz CŽV Personální psychologie a pracovní poradenství, Katedra psychologie FF UK v Praze
 • 1995: dvouleté studium grafologie a psychologie, titul diplomovaný grafolog, ČGK v Praze
 • 1995: Kurz české znakové řeči, Organizace tlumočníků znakového jazyka v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1997-dosud: Psychologický ústav FF MU, Brno, asistent/odb. asistent/docent
 • 2005-dosud: Ústav primární a preprimární edukace UHK, Hradec Králové, odb. asistent/docent (0,5)
 • 2012-: Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NIDV Hradec Králové a Pardubice, pracovní dohody, lektor (jpp)
 • 2019-: TAČR hodnotitel (projekty ÉTA, ZÉTA) (jpp)
 • 2000-2002: Poradenské centrum pro drog. a jiné závislosti, Brno, sociální pracovník/psycholog
 • 1997-1999: VZŠ Merhautova, Brno, pracovní dohoda, pedagogický pracovník (jpp)
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumná činnost viz ORCID, ResearchGate.

  Projekty GAČR

 • 2018-2020: Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby, GA18-16835S, členka týmu
 • 2016-2018: Komputační psycholingvistická analýza českého textu, 16-19087S, členka týmu
 • 2013-2016: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující, GA13-19808S, členka týmu
 • 2011-2013: Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období, P407/11/0426, řešitelka
 • 2007-2009: Implicitní teorie normality u pomáhajících profesí, GA406/07/1397, řešitelka.
 • 2004-2006: Etické problémy psychodiagnostiky, GA406/04/2170, členka týmu.

  Projekty Specifického výzkumu

 • 2017-2017: Vnímání vizuálního humoru ve vztahu k intelektové kapacitě a tvořivosti dětí raného školního věku, SV2106.
 • 2016-2016: Smysl pro humor ve vztahu k intelektové kapacitě dětí raného školního věku, SV2106.
 • 2015-2015: Vliv negativních instrukcí: eye-trackerová studie, SV2113.
 • 2014-2014: Není zač, nebo Rádo se stalo? Primingový experiment v oblasti lexikální negace a větného záporu, SV2104.
 • 2013-2013: Vliv verbálního chování učitele na aktivní slovník žáka - expozice a incidence lexikální negace ve školní praxi, SV2106.
 • 2012-2012: Analýza verbálního chování učitelů-lexikální negace a možnosti pozitivní reformulace, SV2104.
 • 2005-2005: Deskripce a analýza podmínek vzdělávání žáků se speciálními potřebami, spoluřešitelka.

  Ostatní granty a projekty

 • 2012-2015: Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK, ESF OPVK, CZ.1.07/2.3.00/20.0209, odborný garant.
 • 2013-2015: Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů, ESF OPVK, CZ.1.07/2.2.00/28.0239, koordinátor-garant, metodik klíčových aktivit.
 • 2009-2012: Vytvoření systému nominace a identifikace dětí, žáků a žákyň s mimořádným nadáním, ESF OPVK, CZ.1.07/1.2.01/02.0006, hlavní manažer partnera.
 • 2008-2009: Kurz metod sociální práce, MPSV ČR č. 2008/070-SP, lektor
 • 2008: Rozvoj VŠ poradenství, frekventant, spoluautor studijní opory
 • 2007: Vzdělávací program k rozšíření odborné kvalifikace učitelů ZS1 o obor učitelství pro MŠ, FRVŠ, 701/2007, člen týmu
 • 2007: Rozšíření profesních kompetencí učitelů základních škol prostřednictvím e-learningu, ESF OPRLZ, CZ.04.1.03/3.1.15.2, člen řešitelského týmu
 • 2006: Požadavky vedoucích pracovníků škol na kompetence vyučujících na 1. stupni ZŠ, MŠMT, 2109/2006, člen řešitelského týmu
 • 2005-2007: Rozvoj sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách, Program Iniciativy Společenství EQUAL, CZ.04.4.09/3.3.00.4/0087, člen řešitelského týmu, lektor
 • 2001: Světlo a tma - srovnání komunikačních norem slyšících a neslyšících, FRVŠ, 902/2001, člen řešitelského týmu
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2015: týdenní konzultační a výzkumný pobyt, Institute of Educational Sciences and Social Work, Faculty of Social Technologies, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuana
 • 2014: týdenní konzultační a výzkumný pobyt, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Portugal
 • 2013: týdenní konzultační a výzkumný pobyt, Centre for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh & Applied Research Centre for Health, Environment & Society, Edinburgh Napier University, Scottland (UK)
 • 2011: týdenní výukový pobyt, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
 • 2010: týdenní výukový oobyt, School of Foreign Languages, Muğla University, Turkey
Universitní aktivity
 • 1997-: členka Oborové rady programu Psychologie (čtyřleté) P7703, školitel PhD (obory Klinická a Obecná psychologie) na FF MU
 • 2019-: členka Oborové rady programu psychologie na FSS MU (oborová komise Pedagogická psychologie)
Mimouniversitní aktivity
 • 1993-: členka České grafologické komory
 • 1997-: členka Českomoravské psychologické společnosti
 • 2003-: členka České pedagogické společnosti
 • 2014-: členka Společnosti pro talent a nadání
Zapojení do vědecké komunity
 • 2017-: časopis Svět nadání, člen ediční rady
 • 2017-2019: konference Sociální procesy a osobnost, člen vědeckého výboru
 • 2015-2019: GAČR, člen hodnotící komise

  Vyžádané/zvané prezentace (výběr)

 • 2016: Nadání a nadaní - podněty ze současných teorií a výsledků výzkumů, Olomouc, konference Vzdělávání a rozvoj MiND
 • 2015: Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku a vybrané současné teorie nadání, Hradec Králové, konference Jednoty matematiků a fyziků
 • 2014: Svoboda nebo chomout? Aneb co vypovídají implicitní teorie rodiny o životě ve svobodné společnosti, Olomouc, 32. Psychologické dny
 • 2013: Odkud berou děti informace, aneb když se povede dědeček, Praha,,175. Klinickopsychologický den
 • 2012: Nemysli na zeleného salamandra aneb Škola a negativní slovník, Brno, 1. Konference pozitivní psychologie v České republice
 • 2011: Giftedness – what does it mean and what to do for? Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski
 • 2011: Tajemství otázek - jak rozvíjet nadání od předškolního věku, Bratislava, Medzinárodná konferencia Inovačné formy a metódy práce s nadanými žiakmi

  Recenzní činnost (výběr)

 • Levická, J., Levická, K., & Truhlářová, Z. (2015). Teoreticko-empirické reflexe solidarity. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Kraus Blahoslav (2014). Společnost, rodina a sociální deviace. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Škrabánková J. (2014). Talent. Is it really a gift? Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Loudová, I., & Lašek, J. (2014). Family and Values. Values and attitudes of early adolescents and educational styles in families. Saarbrücken, GE: Academic Publishing.
 • Kovářová, R., Škrabánková, J., & al. (2012). Nadání a současnost. Ostrava: PdF OU.
 • Slezáčková A. (2012): Průvodce pozitivní psychologií. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada Publishing.
 • Kučera D. (Ed.) (2012). Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie. Praha: Gymnázium Omská.

  Editorská činnost

 • International Journal of Human Sciences: http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/about/editorialTeamBio/1931
 • The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, 20(2,3), 2014
 • The International Journal of Early Childhood Learning, 20(1), 2013
 • The International Journal of Learner Diversity and Identities, 20(2), 2013
 • The International Journal of Pedagogy and Curriculum, 20(1), 2013
 • Phillipová, L., & Janošová, P. (Ed.) (2009): Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference, Praha, 19. března 2009. Praha: Tribun EU.
Publikace (výběr)
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER, Dalibor KUČERA a Petra HOFFMANNOVÁ. Text-Based Detection of the Risk of Depression. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2019, roč. 10, MAR 18 2019, s. 1-11. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.00513. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. One health behaviour or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management. 2018, roč. 2018, č. 12, s. 23-30. ISSN 1179-1578. doi:10.2147/PRBM.S173692. URL info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vymezení základních pojmů. In Kučera Dalibor a kol. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 11-14. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER a Justýna FRANKOVÁ. Odraz osobnosti v textu – rysy modelu Big Five. In Kučera Dalibor a kol. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 173-200. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER a Justýna FRANKOVÁ. Odraz osobnosti v textu – projevy deprese. In Kučera Dalibor a kol. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 201-243, 44 s. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Who are those healthy behaved? The analysis of the relationship between personality and health-related behavior. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 140-148. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.15. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Alena PUČELÍKOVÁ. Zdraví a chování se zdravím související. In Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 35-62. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. In SGEM 2016, BK 1: Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings, Vol I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 313-320. ISBN 978-619-7105-70-4. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S01.041. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning. USA: University of Illinois Research Park, 2015, Volume 22, Issue 1, s. 1-20. ISSN 2327-7939. info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research. USA: Science and Education Publishing, 2015, Volume 3, Issue 2, s. 159-165. ISSN 2327-6150. doi:10.12691/education-3-2-8. URL info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning. 2014, roč. 20, č. 2014, s. 63-73, 10 s. ISSN 2327-7939. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-10. ISBN 978-80-210-6575-8. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. s. 152-168. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. info
 • HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6. info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2011, roč. 2011, 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1802-8853. URL info
 • KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrical Approach in Diagnostics of Handwriting. In 15th European Conference on Personality. 2010. info
 • SVOBODA, Mojmír, Jana PETŘÍKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Etické otázky psychodiagnostiky. 2004. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Mobilní telefonie - sledování rozdílů mezi potencionálně závislými a nezávislými uživateli mobilních telefonů. In Sociální procesy a osobnost 2003. VI. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 229-237. ISBN 80-86633-09-8. URL info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46. ISBN 80-210-2832-7. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Zuzana HRUBÁ. Znaky extraverze a introverze v rukopisu. In Konference Sociální procesy a osobnost 2002. 1. vyd. 2002. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana Marie a David ŠTĚPÁNEK. Sebevražda - příznak krize. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a Mojmír SVOBODA. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 37-55. ISSN 1211-3522. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Média - prostředky transferu informací. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 1998. 48 s. ISBN 80-210-1992-1. info
 • PETŘÍKOVÁ, Jana. Kognitivní zpracování televizního násilí u studentů VŠ v kontextu problematiky agrese a médií. 1997. 121 s., [2. info

18. 2. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info