prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Professor, Department of Administrative Studies and Administrative Law


Office: 152
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6522
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Průcha, narozen - 4.2.1949, v Brně, trvalé bydliště Brno, Ctiradova 46, rodinný stav – ženatý.
Pracoviště
 • Právnická fakulta MU v Brně, Nejvyšší správní soud, Brno
Funkce na pracovišti
 • Od roku 1975 působím jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě MU v Brně, v oboru „správní právo“. V letech 1990 - 2003 jsem vykonával funkci vedoucího katedry správní vědy, správního práva a finančního práva na Právnické fakultě MU v Brně a vystupoval jsem jako představitel oboru „správní právo“ na této fakultě. K 1.7.2003 jsem byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu, u něhož od r. 2009 působím jako předseda senátu.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Vysokoškolské studium jsem ukončil v r. 1976 (v posledním roce vysokoškolského studia jsem působil jako lektor), v roce 1977 jsem absolvoval rigorózní řízení (JUDr.), v roce 1985 obhájil kandidátskou disertační práce (CSc.). V r. 1990 jsem byl jmenován docentem pro obor „správní právo“, v r. 1997 jsem byl habilitován. V r. 2009 jsem byl jmenován profesorem v oboru správní právo.
Přehled zaměstnání
 • Od roku 1975 působím jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě MU v Brně, v oboru „správní právo“. K 1.7.2003 jsem byl jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu, u něhož od r. 2009 působím jako předseda senátu. Od vzniku souběhu se soudcovskou funkcí působím na Právnické fakultě MU v Brně na ½ úvazek.
Pedagogická činnost
 • Pedagogicky jsem působil a působím (v posledních letech převážně v přednáškové výuce) v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu. Rovněž oponuji rigorózní práce a jsem předsedou komise pro rigorózní řízení. Jsem autorem a spoluatorem základních i rozšiřujících učebních pomůcek z oboru. Průběžně publikuji, autorsky či spoluautorsky jsem publikoval několik monografií, podílel jsem se na publikaci několika encyklopedických prací, publikoval jsem studijní skripta a učebnice, vědecké a odborné články, recenze a anotace. V minulých letech jsem externě pedagogicky působil také na Podnikatelské fakultě VUT, na Právnické fakultě UP v Olomouci, Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně a na Justiční škole v Kroměříži.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dlouhodobě se podílím na vědecké výchově v rámci tzv. doktorských studijních programů jako školitel, člen komisí a oponent. Průběžně se také účastním organizované vědecko-výzkumné činnosti, úspěšně jsem absolvoval a zakončil týmové plnění na předchozích grantech či jiných řešitelských projektech, naposledy v letošním roce, tj. 2017. Vykonával jsem a nadále vykonávám nejrůznější odbornou posuzovatelskou činnost (publikací, grantů, závěrečných vědecko-výzkumných plnění), působil jsem a nadále působím ad hoc jako člen komisí a oponent při habilitačních řízeních i jmenovacích řízeních ke jmenování profesorem..
Akademické stáže
 • Absolvoval jsem odborné zahraniční pobyty včetně aktivních vystoupení, z posledního období (Rakousko-Salzburg - 1993, Polsko-Poznaň - 1998, Německo-Berlín - 1999). Aktivně jsem se účastnil řady odborných konferencí, včetně tzv. mezinárodních.
Univerzitní aktivity
 • Od r. 1990 jsem nepřetržitě členem vědecké rady PrF MU v Brně, v letech 1991 - 1993 jsem byl členem vědecké rady MU v Brně a v letech 1998 – 2002 jsem byl členem vědecké rady PrF UP v Olomouci. Od r. 2010 jsem také členem vědecké rady ESF MU v Brně.
Mimouniverzitní aktivity
 • V letech 1998 – 2003 jsem byl členem Legislativní rady vlády České republiky, v letech 1994 –2003 jsem byl členem konzultačního sboru při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro otázky územního plánování a stavebního řádu a v letech 1992 - 2003 členem v představenstvu České společnosti pro stavební právo se sídlem v Praze. Tyto aktivity jsem ukončil pro neslučitelnost s výkonem funkce soudce NSS. V současné době jsem přizvávaným konzultantem poradního sboru pro otázky správního řádu při Ministerstvu vnitra ČR, členem zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky a zkušební komise Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky. V rámci činnosti Právnické fakulty MU, a obdobně i mimo ni, řadu let působím také lektorsky s tematickým zaměřením na potřeby veřejné správy.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Na začátku r. 2015 jsem obdržel celostátní ocenění „Právník roku“ za r. 2014 v oboru správní právo.
Vybrané publikace
 • PRŮCHA, Petr. člen Vědecké rady PrF MU. Vědecká rada PrF MU, 2018. info
 • PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Právo a bezpečnost, 2018. info
 • PRŮCHA, Petr. člen Konzultačního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Konzultační sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, 2018. info
 • PRŮCHA, Petr a Pavel PŮČEK. § 96, §106, § 122, § 127. In Stavební zákon. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Leges Praha, 2017. s. Nestránkováno, 39 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6. info
 • PRŮCHA, Petr. § 4-17, § 117, § 143-151. In Stavební zákon. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Leges Praha, 2017. s. 53-101, 537-546, 701-721, 80 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Opravné a dozorčí prostředky deset let po nabytí účinnosti správního řádu. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, roč. 2016, č. 1, s. 57 - 73. ISSN 2336-5323. Open access časopisu info
 • PRŮCHA, Petr. K přezkoumání aktů územního plánování, vydaných ve formě opatření obecné povahy. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2016, Neuveden, č. 2, s. 15-26. ISSN 1211-6386. Repozitář MU info
 • PRŮCHA, Petr. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního. In Deset let účinnosti správního řádu. 2016. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní trestání v České republice, pojmová a teoretická východiska. In Bratislavské právnické fórum 2016. 2016. info
 • PRŮCHA, Petr, Martin KOPECKÝ, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích, komentář, 2. vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2016. ISBN 978-80-7552-376-1. info
 • PRŮCHA, Petr. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního. In Správní řád, 10 let v akci. 1. vyd. Praha: PrF UK Praha, 2016. s. 214-223. ISBN 978-80-87975-57-2. info
 • KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. druhé. Praha: Leges, 2015. 496 s. Leges, s.r.o., 252 publikace. ISBN 978-80-7502-051-2. info
 • PRŮCHA, Petr. Česká společnost pro stavební právo - člen. 2015. info
 • PRŮCHA, Petr. Vědecká rada PrF MU - člen. 2015. info
 • PRŮCHA, Petr. Ještě k tzv. systémové podjatosti ve správním řízení. Stavební právo, bulletin. 2015, roč. 2015, č. 2, s. 42 - 55. info
 • PRŮCHA, Petr. Kasační stížnost a správní soudnictví v České republice. In Bratislavské právnické dny, 2015. 2015. info
 • PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ a Jan NECKÁŘ. Účast veřejnosti při výstavbě dopravní infrastruktury. 2014. info
 • PRŮCHA, Petr, Jiří VENCLÍČEK a Michal MATOUŠ. Organizational aspects of administration in the field of regional development. In 2014 EGPA Annual Conference. 2014. URL info
 • KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 s. ISBN 978-80-210-7062-2. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojetí správněprávní odpovědnosti a správního trestání. Správní právo. ¨Praha: Ministerstvo vnitra, 2014, roč. 2014, 1-2, s. 16-27. ISSN 0139-6005. info
 • PRŮCHA, Petr. K vybraným otázkám správního soudnictví v České republice v souvislosti s připravovanou úpravou správního soudnictví na Slovensku,. In Vrabko Marian. Nový správny súdny poriadok. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. s. 20-35. ISBN 978-80-7160-374-0. info
 • PRŮCHA, Petr. Podstata a funkce správního soudnictví ve vztahu k ochraně veřejných subjektivních práv,. In Soňa Skulová. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 131-146. ISBN 978-80-210-7537-5. info
 • PRŮCHA, Petr. K reformě místní, resp. územní správy v České republice. In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost: (filologie - historie - politologie - právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav ČSAV, 2014. s. 351-359, 10 s. Řada A, Monographia, sv. 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • PRŮCHA, Petr. Ještě k certifikátu autorizovaného inspektora. Stavební právo, Bulletin,. 2013, č. 4/2013,, s. str. 1 - 11. info
 • PRŮCHA, Petr a Karel MAREK. Stavební právo veřejné a soukromé. 1. vyd. Praha: Leges Praha, 2013. 330 s. ISBN 978-80-87576-79-3. info
 • PRŮCHA, Petr. Aktuální otázky soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů v České republice. In Čičkánová, Daniela. Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správa jako prostriedok hospodárskej efektivnosti, UK Bratislava, Právnická fakulta, 21013. I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 148-153. ISBN 978-80-7160-363-4. URL info
 • PRŮCHA, Petr. K postavení a druhům kolegiálních správních orgánů. In Kolegiální orgány ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer 2013, 2013. s. 19 - 29. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0. info
 • MACHAJOVÁ, J. A KOL.:. Všeobecné správne právo. 6. aktualizované. Bratislava: EuroKodex, 2012. s. 163 - 196. ISBN 978-80-89447-74-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 8. doplněné. Brno: Doplněk - Brno, A.Čeněk - Plzeň, 2012. 427 s. ISBN 978-80-7239-281-0. info
 • PRŮCHA, Petr. Prostředky obrany před nečinností podle správního řádu, str. 57 – 63, in Nečinnost ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: KVOP Brno, 2012. s. 57 - 63, 245 s. ISBN 978-80-7357-917-3. info
 • PRŮCHA, Petr. Vybrané otázky správního soudnictví v České republice s přihlédnutím k novelizaci účinné od 1.1.2012; sborník: Posobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: UK v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. s. 189 - 199. ISBN 978-80-7160-339-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 277 s. Edice učebnic PrF MU č. 474. ISBN 978-80-210-5590-2. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojetí správního soudnictví a dualismus soudní kontroly v České republice. In sborník Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty, Trnavská univerzita v Trnave. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, IKARUS.SK – EUROUNION, Bratislava, 2011. s. 180 -190. info
 • PRŮCHA, Petr. K problematice územního souhlasu. Stavební právo - Bulletin. Praha, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1 - 12. info
 • PRŮCHA, Petr a Šimka, K.: BAXA, J.,. K problematice odkladného účinku kasační stížnosti podané žalovaným. Správní právo. 2010, roč. 2010, č. 8, s. 498 - 510, 12 s. info
 • PRŮCHA, Petr. K vybraným novým formám činnosti veřejné správy v režimu stavebního zákona, in sborník O veřejné správě. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010. s. 251 - 263, 12 s. info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 s. 818. ISBN 978-80-7201-760-7. info
 • PRŮCHA, Petr a Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • PRŮCHA, Petr. Samostatná a přenesená působnost místní (a regionální) samosprávy (smíšený model územní veřejné správy). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 203-220. ISBN 9788021047846. info
 • PRŮCHA, Petr. K přezkoumání rozhodnutí aj. aktů v podmínkách českého správního řádu. In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 72-96. ISBN 978-80-8054-396-9. info
 • KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA a Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop). 2007. URL info
 • PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy a nový stavební zákon. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 167-210. ISBN 978-80-7380-072-7. info
 • PRŮCHA, Petr. K souvislostem poslání územní samosprávy a problematiky regionálního rozvoje. In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a v Evropě - její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 18 s. ISBN 80-7380-028-4. info
 • PRŮCHA, Petr. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 163 s. (Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 362). ISBN 8021037784. info
 • PRŮCHA, Petr. K problematice dozoru nad výkonem působnosti obcí. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 201-211. ISBN 80-8647-371-6. info
 • KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 76 s. Multimediální učební text č. 9. ISBN 80-210-3600-1. info
 • PRŮCHA, Petr. Výkonná moc a územní samospráva. In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 253-273. ISBN 8021036117. info
 • PRŮCHA, Petr. K přechodným ustanovením s.ř.s. ve věcech tzv.neskončených řízení. In Nová úprava správního soudnictví : soudní řád správní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. s. 25-35. ISBN 80-86395-65-0. info
 • PRŮCHA, Petr a Richard POMAHAČ. Lexikon správní právo [elektronická verze]. 2. přeprac. vyd. Ostrava: Sagit, 2003. 698 s. ISBN 80-7208-314-7. info
 • PRŮCHA, Petr. Veřejný ochránce práv a systém kontroly veřejné správy. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 47-54. ISBN 80-210-2944-7. info
 • PRŮCHA, Petr. Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva (hesla dle zadání nakladatele). 3. rozšířené a přepracované. Praha: Linde Praha, a.s., 2002. 1842 s. info
 • PRŮCHA, Petr. K novelizaci zákona o majetku obcí. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2001, Č. 3, s. 7-8. ISSN 1212-8694. info
 • PRŮCHA, Petr. Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách územní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 1, s. 43-51. ISSN 1210-9126. info
 • PRŮCHA, Petr. Die Position von privaten Hochschulen in der Tschechischen Republik. In Hochschulwesen angesichts zeitgenössischer Herausforderungen. Wien - Poznań. Wien - Poznań: Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien Verlag - Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1999. s. 235-241. ISBN 3-901449-67-1. info
 • PRŮCHA, Petr. K ústavně právním aspektům územní samosprávy. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 15-31. ISBN 80-210-2250-7. info
 • PRŮCHA, Petr. K reformě správního trestání. Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 12, s. 1029-1038. ISSN 0324-7007. info
 • PRŮCHA, Petr. Živnostenské oprávnění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 256 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 189. ISBN 80-210-1656-6. info
 • PRŮCHA, Petr. Procesy a postupy při pořizování územně plánovací dokumentace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 515-537. ISSN 1210-9126. info
 • PRŮCHA, Petr. K pojmu, podstatě a perspektivám územní správy. In Současnost a perspektivy místní správy : sborník příspěvků z konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 35-43. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9. info
 • PRŮCHA, Petr. Kontrola vykonáváná Nejvyšším kontrolním úřádem. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 11, s. 10-12. ISSN 1210-8103. info
 • PRŮCHA, Petr. K problematice podnikání obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 42-51. ISSN 1210-9126. info
 • PRŮCHA, Petr. K některým otázkám správního soudnictví. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 151-158. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6. info
 • PRŮCHA, Petr. Právní úprava postavení obcí v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 76-92. ISSN 1210-9126. info
 • FIALA, Josef a Petr PRUCHA. Živnostenský list versus správní řízení. In Historie a současnost veřejné správy : sborník příspěvků z vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 154-160. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0. info

4. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info