MUDr. Karel Máca, Ph.D.


Phone: +420 532 23 3758, 2190
E‑mail: