MUDr. Karel Máca, Ph.D.


phone: +420 532 23 3758, 2190
e‑mail: