Project information

Srozumitelnost práva (SP)

Project Identification
MUNI/A/0942/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor
Masaryk University
Programme / Project Type
Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Tento projekt se zaměří na koncept srozumitelnosti {práva, judikatury...} a jeho vývoj v kontextu judikatury soudů České republiky (především Ústavního soudu ČR). V teoretické rovině je „srozumitelnost“ často postulována jako nutná podmínka k tomu, aby se vůle určité autority mohla vůbec nazývat řádem (viz např. Fuller, L. L. The Morality of Law), v praktické rovině se pak jedná o požadavek, jehož nedodržení v případě soudních rozhodnutí zakládá důvod pro jejich zrušení (viz např. § 219a OSŘ). Projekt bude sledovat tyto dvě naznačené roviny. Ve své teoretické rovině se zaměří na teoretické a právní zakotvení konceptu srozumitelnosti práva/judikatury a jeho proměny v kontextu rozvoje nových komunikačních technologií. Nebude se omezovat pouze na kontext ČR, ale obsáhne i srovnávací rozměr problematiky. V praktické rovině pak zmapuje vývoj konceptu srozumitelnosti v české judikatuře (především v judikatuře ÚS ČR) po roce 1993.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info