Project information

Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu (Právní vědomí v ČR)

Project Identification
MUNI/A/0829/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je určen k vytvoření výzkumného nástroje zkoumání právního vědomí. Právní vědomí je zcela fundamentální právně-sociologickou otázkou a zároveň praktickým předpokladem vytváření a prosazování veškeré právní úpravy, jelikož právní vědomí tvoří zprostředkující článek mezi objektivním právem a konkrétním právním chováním.
Vědecká monografie, která by poskytla nástroj výzkumu vytvořený na základě dosavadních teoretických poznatků i empirických šetření této problematiky, dosud neexistuje.
S ohledem na důležitost tohoto projektu proto byla výzkumnému týmu přislíbena spolupráce s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Českou kriminologickou společností, dále se Společností pro trestní právo a kriminologii na Slovensku, v Rakousku s Institutem pro sociologii a v Německu s Institutem pro kriminologii. Právě mezinárodní spolupráce na projektu, stejně jako recenze JUDr. Drahomíry Houbové, CSc., a doc. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., jsou zárukou kvality výsledné monografie.
Vědecké uchopení tématu právního vědomí přitom nabývá na významu zejména s ohledem na aktuální rekodifikaci soukromého práva a specifickou situaci tvorby legislativy v podmínkách ČR. Tato nadcházející změna právní vědomí nevyhnutelně ovlivní a právo bude muset umět na tyto změny reagovat.
Hlavním cílem tohoto projektu je proto učinění prvního kroku k uchopení těchto změn, tedy prozkoumání teoreticko-empirických východisek zkoumání právního vědomí. Praktickým výsledkem tohoto zjištění bude potom vytvoření výzkumného nástroje sloužícího k měření úrovně právního vědomí, který bude moci sloužit další vědecké činnosti při provádění empirického výzkumu.
Při kritickém zkoumání a zhodnocení východisek zkoumání dané problematiky bude postupováno zejména s ohledem na komparaci se zeměmi, kde je již zavedena výrazná tradice zkoumání právního vědomí. Tím bude zajištěno, že výsledný výzkumný nástroj bude způsobilý poskytnout reliabilní a zároveň validní data o úrovni právního vědomí v České republice, a to v kontextu současného teoretického i empirického poznání právního vědomí na mezinárodní úrovni.
Z dílčích cílů se proto zaměříme zejména na mechanismus RIA, který úroveň právního vědomí výrazně ovlivňuje a především v posledních letech je frekventovaným tématem v EU i v kontinentálním právním systému, přičemž v angloamerické právní kultuře již jde o tradici.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info