Project information

Obratlovci jako FYLogeografický a EToekologický model (OFYLET)

Project Identification
MUNI/A/1453/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na behaviorálně-ekologickou a fylogeograficko-systematickou problematiku modelových skupin obratlovců na evolučním pozadí. Projektu se zúčastní 3 akademičtí pracovníci a 17 studentů doktorského studijního programu a dále též studenti magisterského stupně se zaměřením Zoologie. Studenti doktorského studia řeší své práce v různých oborech, proto je projekt koncipován výrazně multidisciplinárně, kdy představuje propojení klasického ekologického (složení, struktura a diverzita) a genetického studia (fylogeografie, populační genetika) populací a společenstev obratlovců se studiem chování. Významnou součástí bude zahrnutí výzkumu vztahů hostitel-obratlovec a parazit/patogen, včetně dynamiky jejich přenosu a šíření. Společným jmenovatelem projektu jsou modelové organismy, zejména obratlovci a na ně navázané vybrané skupiny bezobratlých. Tyto pak budou studovány z různých aspektů zahrnující i interdisciplinární propojení: 1) klasická ekologie populací a společenstev, 2) studium evoluce, speciace a časoprostorové dynamiky sekundárních kontaktů, 3) studium chování, jeho evoluce a adaptivnost a 4) vztahy hostitel – parazit/patogen, jejich dynamika a koevoluce. Uvedené výzkumné bloky mají aplikované přesahy do studia dynamiky areálů rozšíření (jako důsledek jak klasicky ekologických, tak genetických příčin) v souvislosti s antropizací krajiny, a do ochranářské genetiky. Výsledky projektu budou podkladem pro syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách a především je v rámci projektu plánována publikace výsledků a jejich prezentace na národních i mezinárodních fórech.