Project information

Posilování metodologických kompetencí akademických pracovníků a inovace předpisů pro závěrečné práce

Project Identification
ROZV/20/FSpS/02/2015
Project Period
4/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Intenzivní rozvoj vědního oboru Kinantropologie vyžaduje vysokou úroveň metodologických znalostí k relevantnímu řešení výzkumných problémů a znalost adekvátních statistických metod analýzy výzkumných dat. Předkládaný projekt si klade za cíl posílení metodologických kompetencí akademických pracovníků a inovace předpisů pro závěrečné práce. Při realizaci projektu vycházíme jak z analýzy dosavadního stavu výuky metodologie na FSpS, tak i z dlouholeté aktivní spolupráce se zahraničními univerzitami (Mnichov, Bochum, Bayreuth, Salzburg, Innsbruck, Ljubljana). Základními výstupy projektu budou dva odborné semináře na téma „Metodologie a statistika v kinantropologickém výzkumu“, příprava skript „Metodologie výzkumu (plánování experimentu)“ ve spolupráci s experty - spoluřešiteli, inovace materiálu „Pokyny k vypracování závěrečné práce FSpS“ ve spolupráci s proděkanem pro studium.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info