Project information

Optimalizace perioperační a intenzivní péče u pediatrických pacientů

Project Identification
ROZV/23/LF5/2019
Project Period
5/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem první části výzkumného projektu je optimalizace perioperační péče u pediatrických pacientů.
1. Úspěšné zajištění dýchacích cest patří k základním předpokladům efektivní anesteziologické péče. Predikce obtížného zajištění a identifikace rizikových pacientů v předoperačním období může významně snížit airway-related morbiditu a mortalitu.
2. U rizikových pacientů je možnost zajistit dýchací cesty pomocí videolaryngoskopie. Vliv elektivní videolaryngoskopie ve srovnání s přímou laryngoskopii na úspěšnost a rychlost intubace není u pediatrických pacientů jasný.
3. Mezi další zkoumané aspekty patří vliv hloubky svalové blokády na operační podmínky během laparoskopických výkonů. Dle preliminárních dat dominantně z dospělé populace je předpoklad asociace mezi hlubokou svalovou blokádou a superiorními operačními podmínkami.
4. K perioperačnímu zajištění žilního vstupu je možné použít palpační metodu nebo USG navigaci. V případě kanylace centrální žíly a arterie je doporučena real-time USG navigovaná punkce, nicméně v klinické praxi pořád přetrvává klasická tzv. anatomická metoda. USG navigovaná kanylace CVK a arterie, by měla být spojena s redukci počtu pokusů a času potřebného k úspěšné kanylaci.
5. Regionální formy pooperační analgezie jsou celosvětově na vzestupu. V české republice však z bezpečnostních obav zůstává v rukou jen malé části anesteziologů. Postupná edukace co největší části lékařů a zvýšení využití regionálních forem analgezie ve všech věkových skupinách by měla vést ke snížení nutnosti podání celkových analgetik, zejména opioidů, a tím snížení výskytu jejich vedlejších nežádoucích účinků v pooperačním období.
6. U pediatrických pacientů přetrvává obava z postextubačního stridou, který je dle literatury dominantně spojen s balonkovými tracheálními kanylami. Data jsou významně limitována a je předpoklad, že nové, specificky designované, tracheální kanyly pro dětské pacienty (MicroCuff™) mohou být asociované s redukci postextubačního stridoru, a to v celém spektru pediatrických pacientů včetně novorozenců.
Druhá část výzkumného projektu se bude věnovat časné identifikaci sepse a možnostem hemodynamické optimalizace kriticky nemocného pediatrického pacienta v intenzivní péči.