Project information

In vitro kultivace Photorhabdus sp. a jeho interakce s entomopatogenními hlísticemi Heterorhabditis bacteriophora

Project Identification
MUNI/C/0017/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Bakterie Photorhabdus luminescens je známá pro svůj symbiotický vztah s hlísticemi Heterorhabditis bacteriophora, žije v jejich střevním traktu. Bakterie vytváří dvě růstové fáze, kdy fázi 1 známe jako asociovanou s hlísticemi, druhá se objevuje při pasážování in vitro. Rozdíly fází jsou především v metabolické aktivitě, kdy fáze 1 se vyznačuje tvorbou mnoha aktivních látek, aktivita fáze 2 je naopak výrazně utlumena.
Projekt bude zaměřen na detailní rozlišení růstových fází P. luminescens na selektivních mediích a hledání vhodného způsobu izolace i kultivačních podmínek pro každou z fází tak, aby pokud možno nedocházelo k přepínání těchto fází v průběhu experimentů. Výstupem bude protokol s postupem izolace požadovaných fází pro následnou práci v laboratoři.
Další část projektu se zaměří na interakci bakterií s jejich symbionty, hlísticí H. bacteriophora, a především na roli bakteriálních lektinů v jejich životní strategii. Budou porovnávány wild type buňky P. luminescens s mutantními bakteriemi, které nejsou schopny tento bakteriální lektin vytvářet. Cílem je určit případné změny v symbióze mezi hlísticí a mutantní bakterií. Výsledkem bude lepší porozumění vztahu mezi bakteriemi a jejich hostiteli a bude popsána role lektinů v této životní strategii.
Získané informace přinesou lepší utřídění fázové variace bakterie P. luminescens spolu s vhodnými postupy kultivace a uchovávání in vitro. Dokonalá znalost těchto rozdílů může pomoci k optimalizaci organických insekticidních preparátů, pro jejichž výrobu jsou z hlístice s touto bakterií ve střevě využívány.