Publication details

Fluorescenčně aktivovaná separace buněk – optimální technika pro získání dostatečného počtu plazmatických buněk pro molekulárně cytogenetické vyšetření chromozomových abnormalit u osob s monoklonální gamapatií nejasného významu

Authors

MIKULÁŠOVÁ Aneta KUGLÍK Petr SMETANA Jan GREŠLIKOVÁ Henrieta KUPSKÁ Renata NĚMEC Pavel BUREŠOVÁ Ivana BARTOŇOVÁ Jana ŘÍHOVÁ Lucie KLINCOVÁ Mária HÁJEK Roman

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) je prekanceróza spojená s trvale vyšším rizikem vzniku nádorové choroby, nejčastěji mnohočetného myelomu. Již ve stádiu MGUS se v plazmatických buňkách (PCs) nalézají specifické chromozomové aberace. Molekulárně cytogenetická vyšetření osob s MGUS jsou však značně komplikována nízkou infiltrací kostní dřeně PCs. Cílem naší práce byla optimalizace získání či odlišení PCs v kostní dřeni pro molekulárně cytogenetická vyšetření chromozomových abnormalit u osob s MGUS. Celkově bylo analyzováno 103 vzorků kostních dření od 98 osob s MGUS. Postupně byly vyzkoušeny tři strategie odlišení či separace PCs. Celkem 10 vzorků bylo vyšetřeno pomocí fluorescenční imunofenotypizace a následné interfázní fluorescenční in situ hybridizace (I-FISH). Z důvodu nízkého počtu PCs se však podařilo vyšetřit pouze 20 % (2/10) vzorků. Pomocí magneticky aktivované separace (MACS) bylo získáno 29 vzorků. Pomocí následné I FISH se na takto separovaných buňkách podařilo vyšetření u 45 % (13/29) vzorků. Zbylých 16 vzorků nebylo možné vyšetřit z důvodu nízké čistoty. Technikou fluorescenčně aktivované separace (FACS) bylo separováno celkem 64 vzorků, z toho úspěšně vyšetřených vzorků bylo 98% (63/64). Technikou I-FISH bylo zhodnoceno celkem 67 jedinců. Del(13)(q14) byla nalezena u 19 % (12/62), del(17)(p13) u 2 % (1/63), přestavba genu IGH u 70 % (32/46), 1q21 u 17 % (9/53) a hyperdiploidie u 11 % (6/55) osob. Bylo ukázáno, že až využití separace pomocí FACS umožňuje úspěšnou I-FISH analýzu PCs u jedinců s prekancerózou MGUS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info