Publication details

Fylogenetická diverzita vegetace velkých evropských měst

Title in English Phylogenetic diversity of European urban vegetation
Authors

ČEPLOVÁ Natálie LOSOSOVÁ Zdeňka CHYTRÝ Milan DANIHELKA Jiří FAJMON Karel LÁNÍKOVÁ Deana PREISLEROVÁ Zdenka ŘEHOŘEK Vladimír TICHÝ Lubomír ZELENÝ David

Year of publication 2012
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Předpokládáme, že rostlinná společenstva vyvíjející se na stanovištích s různou mírou disturbance se liší nejen svým druhovým složením, ale také z hlediska své fylogenetické struktury. Tato studie se zabývá porovnáním fylogenetické alfa diverzity rostlinných společenstev na městských stanovištích s různou mírou narušení. Sběr dat proběhl v letech 2008 až 2010 ve 32 velkých evropských městech podle jednotného protokolu. V každém městě bylo vybráno sedm různých stanovišť – centrální náměstí, bulvár, vilová čtvrť, panelové sídliště, městský park, čerstvě disturbovaná plocha a travnatá plocha s nálety dřevin. Na ploše o velikosti 1 ha byly zaznamenány všechny spontánně se vyskytující taxony cévnatých rostlin. Sběr dat probíhal od poloviny června do poloviny srpna. Pro všechny nalezené taxony byl vytvořen datovaný fylogenetický strom. Následně byla pro každé stanoviště vypočítána fylogenetická alfa diverzita na základě fylogenetických vzdáleností všech taxonů vyskytujících se ve společenstvu (avpd; average phylogenetic distinctiveness). Pomocí nulového modelu jsme testovali, zda je tato hodnota signifikantně nenáhodná. Pokud je reálná hodnota fylogenetické diverzity nižší než hodnota nulového modelu, pak na stanovišti zřejmě působí silné environmentální filtry a přežívají zde spíše blíže příbuzné druhy. Tato situace platí pro všechny pozorované typy stanovišť, tudíž vliv prostředí je silnější než vzájemná konkurence mezi blízce příbuznými druhy. Hodnota fylogenetické alfa diverzity roste s podílem původních druhů na stanovišti. Archeofyty jsou skupina relativně blízce příbuzných druhů, a proto ve společenstvech s velkým podílem archeofytů je fylogenetická alfa diverzita menší. Podíl neofytů na stanovišti hodnotu fylogenetické diverzity nijak významně neovlivňuje – jde o různorodou skupinu taxonů s různým stupněm příbuznosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info