Publication details

Diverzita chrostíků (Trichoptera) v prameništních slatiništích Západních Karpat – v čem se liší od okolních potoků?

Title in English Diversity of caddisflies (Trichoptera) in spring fens in the West Carpathians - what are the differences from the neighbouring brooks?
Authors

ZAJACOVÁ Jana HUBÁČKOVÁ Lenka BOJKOVÁ Jindřiška

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation
Description Prameništní slatiniště jsou biotopy vyznačující se specifickými podmínkami prostředí, jako je stálý teplotní a průtokový režim či malá hloubka vody. Tyto faktory spolu s ostrůvkovitým výskytem v krajině z nich dělají stanoviště relativně izolovaná od okolních vodních habitatů a mohou být proto osídlena do jisté míry unikátními společenstvy. Významnou součásti fauny pramenišť jsou chrostíci (Trichoptera), kteří zde vytvářejí druhově i ekologicky rozmanité taxocenózy s řadou úzce specializovaných druhů. Tato studie se zaměřuje na prameništní slatiniště v oblasti Západních Karpat. Byla srovnána data o druhovém složení chrostíků z 25 pramenných stružek a 25 potoků protékajících v jejich blízkosti, kde byly také zvlášť hodnoceny tři mesohabitaty (peřej, tůň, mech). Bylo zjištěno, že společenstva potoků jsou signifikantně druhově bohatší (celkem 63 druhů) než taxocenózy s nimi sousedících stružek (40 druhů). Nejspíš je to dáno větší velikostí a množstvím mikrohabitatů, které potoky poskytují. V rámci samotných potoků dosahují signifikantně vyšší druhové bohatosti chrostíci v peřejích oproti tůním. Mechy jsou osídlovány relativně mnoha druhy, avšak v malých početnostech a převážně juvenilními jedinci. Z celkového souboru stružky a potoky sdílejí 37 % druhů, zejména se jedná o lotické druhy vyskytující se v menších početnostech i ve stružkách a některé krenobiontní či krenofilní druhy naopak vzácně nalézané v potocích. Výhradně ve stružkách se vyskytovalo 16 % druhů, jde o některé méně početné krenobionty a všechny lentické a slatiništní druhy, které se v potocích neuplatňují. Zbylých 47 % druhů se vyskytovalo pouze v potocích, jde o řadu lotických druhů typických pro horní a střední úseky toků. Ze tří studovaných mesohabitatů byla metodou NMDS zjištěna největší podobnost v druhovém složení pramenných stružek s tůněmi potoků, pravděpodobně díky sdíleným druhům preferujícím pomalu tekoucí vody s množstvím organické hmoty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info