Publication details

IDENTIFIKACE MOČOVÝCH MIRNA PRO DETEKCI UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Authors

PELTANOVÁ Barbora JURÁČEK Jaroslav MLČOCHOVÁ Hana STANÍK Michal DOLEŽEL Jan FEDORKO Michal PACÍK Dalibor SLABÝ Ondřej

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Uroteliální karcinom je druhou nejčastější urologickou malignitou. Většina se vyskytuje v močovém měchýři (UKMM) a vyznačují se vysokou frekvencí relapsů (70 % sval-neinvadujícího UKMM). WHO klasifi kace dělí tyto nádor y na neinvazivní (sval-neinvadující) a invazivní (sval-invadují cí) uroteliální karcinom. V případě dia gnostiky a následného monitorování je nejpoužívanější a nejdůležitější metodou cystostopie. Toto vyšetření je inv azivní, hlavně v případě nutnosti opakovaného provedení kvůli zjištění progrese nádoru. Jako neinvazivní metoda se používá cytologické vyšetření, to ovš em nedokáže s vysokou senzitivitou detekovat low-grade tumory. Z těchto důvodů se začaly vyvíjet nové markery schopné detekovat low-grade UKMM s větší senzitivitou, ovšem na úkor nižší specifi city. Jako slibné bio markery se jeví močové miRNA, jež vykazují vysokou míru stability a dobré analytické vlastnosti, což naznačuje jejich možné budoucí využití pro neinvazivní, vysoce senzitivní a specifi ckou detekci UKMM. Za použití Affymetrix miRNA microar rays byly analyzovány expresní profi ly 1 733 miRNA v močovém supernatantu 16 pa cientů s UKMM (6 invazivní, 5 high-grade neinvazivní, 5 low-grade neinvazivní) , 17 kontrol, 10 pacientů s RCC a 4 pa cienti s infekcí močových cest. Schopnost vybraných močových miRNA identifi kovat UKMM a odlišit jeho jednotlivé formy byla potvrzena během validační fáze na novém nezávislém souboru 100 pa cientů s UKMM, 40 kontrol, 25 pacientů s RCC a 20 pa cientů s infekcí močových cest (I. validační fáze – 40 UKMM, 15 kontrol, 10 RCC; II. validační fáze – 60 UKMM, 25 kontrol, 15 RCC, 20 infekcí) za použití metody qRT-PCR. Globální profi lování genové exprese odhalilo sadu 76 miRNA, které byly významně rozdílně exprimovány v moči pa cientů s UKMM (p < 0,01) v porovnání se zdravými kontrolami, z toho 64 se zvýšenou a 12 se sníženou hladinou exprese. Tyto miRNA vykazovaly specifi citu i při srovnání s dalšími kontrolními kohortami (RCC, infekce). Kromě toho bylo identifi kováno 23 miRNA schopných rozlišit invazivní a neinvazivní formu UKMM (p < 0,01) a 18 miRNA, jejichž exprese umožnila odlišit low-grade a high-grade neinvazivní formu UKMM (p < 0,01). Do následné tréninkové fáze byla vybrána sada 12 miRNA s nejvyšší mírou specifi city a hladinou exprese. Na základě výsledků byl sestaven panel 3 miRNA umožňující s vysokou specifi citou a senzitivitou dia gnostikovat UKMM z moči (AUC = 0,857, sensitivita = 82 %, specifi cita = 80 %). Naše výsledky naznačují, že močové mikroRNA mohou sloužit jako senzitivní a specifické biomarkery uroteliálního karcinomu močového měchýře.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info